28 april 1994 - 10 15Voorstel tot verkoop van een bouwkavel gelegen aan de Eigendomweg aan de heer J. Frommink. 16. Voorstel tot verkoop van grond gelegen aan de Groen van Prinstererstraat aan de Woningstichting Soest voor de bouw van 27 koopwoningen. De voorstellen 15 en 16 (RV 94-47 en RV 94-49) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 17. Voorstel van de Commissie voor de beroepschriften tot het ongegrond verklaren van het beroepschrift van de Stichting Welzijn Ouderen Soest tegen de vaststelling van de (voorlopige) subsidie 1994 ten behoeve van het dienstencentrum «Honsbergen» alsmede het dienstencentrum «De Drie Eiken». Heer WITTE (GGS)Voorzitter, ik ben kort voor de vergadering door de heer Wassenaar aangesproken, die mij een contract heeft laten zien, waarin een aantal relaties worden gelegd met de trendmatige huurverhoging die jaarlijks moet worden ingevoerd. Het is zo dat de commissie in haar beraadslagingen nu juist heeft gekoppeld aan de stijging van de huurverhoging in de sociale woningbouw. Dit is iets dat niet tijdens de zitting van de commissie aan de orde is gesteld en wat de heer Wassenaar mij heeft laten zien is ook lijnrecht tegenover wat in het stuk dat onder het advies ligt van de commissie, is gesteld. Dus het lijkt mij eigenlijk een goede zaak wanneer wij dit voorstel op dit moment terugnemen en dat nogmaals bij de Commissie voor de beroepschriften aan de orde stellen, met medeneming van dit feit. VOORZITTER: Het is misschien goed dat ik even voor alle duidelijkheid vermeld dat de heer Witte nu spreekt als lid van de commissie en in deze samen stelling van de raad is hij nog de enige die zitting had in die commissie toen dit behandeld werd. Ik stel voor dat we dit ordevoorstel van hem overnemen, zodat het teruggaat naar de commissie. Het komt dan naderhand hier weer opnieuw aan de ordeKunt u daarmee instemmen? Het voorstel (RV 94-4 8) wordt aangehouden. VOORZITTER: Dan zijn we aan het eind van deze raadsvergadering gekomen. Ik dank u voor uw komst en uw bijdrage aan de discussie en verklaar de vergadering voor gesloten. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest van 16 juni 1994

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 181