ti WW van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 26 mei 1994, aanvang 19.30 uur. Voorzitter: de heer J. de Widt, burgemeester Secretarisde heer W.P. de Kam. Aanwezig de leden: B.D. Anderson, J.A. Baks, mevr. A. Blommers-Biezeno, C. Boerkoel (vanaf 19.55 uur), A.W. van den Breemer, S.H. Brunekreef, T. Glastra, mevr. L. Hartering-van den Broek, P.V. ten Hove, mevr. E. Huberts, F.L. Jansen, A.F.M. Krijger, R.W. Krol, R.A. van Logtenstein, J.P.J. Lokker, W.R. Meilof, G.A.W.G.A. Plomp, mevr. W.A.A. Stekelenburg- Ruitenburg, mevr. J.M. Swinkels, mevr. A.D. Tomassen-HolsheimerJ. Visser, H.L. Witte, J.B. van Wuijckhuijse en J.A. Zwaanenburg. Afwezig met kennisgeving de leden: W.A. Blaauw, C. Boerkoel (tot 19.55 uur), R. Joustra en mevr. B.M. Gerritse-van Ee VOORZITTER: Ik open de raadsvergadering en heet u allen van harte welkom. Wij zijn niet compleet, ik kan melden dat berichten van verhindering zijn binnengekomen van mevrouw Gerritse, de heren Joustra en Blaauw. De heer Boerkoel heeft meegedeeld dat hij wat later zou komen. 1. Spreekrecht. Er hebben zich geen insprekers gemeld. 2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergaderingen van 7 en 12 april 1994. VOORZITTER: Naar aanleiding van wat opmerkingen van uw kant, hebben wij gewijzigde bladzijden aan u toegestuurd. Dus inclusief die wijzigingen stel ik voor de notulen van deze beide vergaderingen hiermee te aanvaarden. Kunt u daarmee instemmen? Dan is aldus besloten. De notulen van beide vergaderingen worden, inclusief de voorgestelde wijzigingen, vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. VOORZITTER: Er zijn geen ingekomen stukken. Eén mededeling van mijn hand: u ziet dat hier de heer Van Gent een video-opname staat te maken. Zoals u weet hebben wij een aantal medewerkers die erg geïnteresseerd zijn in de video-techniek, zij volgen een cursus met elkaar en zij hebben zich bereid verklaard het resultaat van hun video-produkties te verwerken in het filmpje dat we altijd beneden vertonen als wij groepen uit de samenleving ontvangen. Dat wordt daarmee dus wat up to date gemaakt en daarom is het ook belangrijk dat u daarop voorkomt als hoofd van de gemeente. Dan weet u even wat hier gebeurt Dan geef ik het woord aan mevrouw Blommers, zij heeft een mededeling voor de raadscommissie. Wethouder BLOMMERSJa, ik zou willen vragen of de leden van de commissie financiën na afloop van deze raadsvergadering hier nog even willen achter blijven, omdat er vanmorgen een gesprek is geweest met het bestuur van de stichting Cabrio over het openluchttheater. Daar zijn een aantal zaken op tafel geweest waarvan ik u graag mededeling wil doen, er is ook een voorstel, weliswaar slechts mondeling, maar waar ik graag uw advies over zou willen hebben. Ik zou het dus zeer op prijs stellen als u na afloop van - 10 de heer •aat aan is zonder rerklaren een». 5 heer i een ïarlijks Lngen nu Lale aan de tineer wij ie voor d vermeld en- issie m hand hier en. de it van gemeente i nr07 NOTULEN

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 182