26 mei 1994 - 2 - de raadsvergadering even zou willen blijven zitten. Vragenhalfuurtje VOORZITTER: Zoals u weet waren er de vorige raadsvergadering vragen gesteld door de fractie Groen Links/Progressief Soest; die zijn toen aangehouden. Inmiddels zijn die vragen vervallen en zijn er zes nieuwe vragen gekomen. Ik vraag aan de fractievoorzitter: wilt u de vragen nog toelichten, of kunnen wij de vraag voorlezen en het antwoord geven? Ik zie dat u bevestigend knikt. Dan geef ik het woord aan wethouder Blommers, met het verzoek om de vraag voor te lezen en het antwoord van het college te geven. Wethouder BLOMMERSDank u, voorzitter. De eerste vraag van Groen Links/ Progressief Soest luidt: Heeft het college het artikel gelezen in de Gooi- en Eemlander van 6 mei over het Anna Paulownahuis en de stichting CitaDelle? Het antwoordt daarop is: ja, het college heeft het artikel gelezen. Vraag 2Kunt u toezeggen dat de financiële afwikkelingen met de stichting CitaDelle geen nadelige consequenties voor de gemeente zullen hebben? Wij zijn in overleg met de stichting en wij verwachten op dit moment geen nadelige consequentiesWe kunnen u natuurlijk nooit voor 100% toezeggen dat er geen nadelige consequenties voor de gemeente uit zullen voort vloeien, maar het overleg tot op heden geeft geen aanleiding tot nare verwachtingen. Vraag 3: Wat vindt u van de uitspraak in de krant: "In samenspraak met de gemeente Soest gaat CitaDelle op zoek naar een nieuwe, passende huurder"? Die uitspraak laat het college voor rekening van de krant. Vraag 4: Bent u het met ons eens dat het een taak voor het gemeentebestuur zelf is een nieuwe huurder te werven voor het culturele centrum Anna Paulownahuis? Wij vinden dat het een taak voor het college is om conform het huurcontract -dat geen onderhuur door de stichting CitaDelle toestaat- te zoeken naar een nieuwe huurder voor het Anna Paulownahuis. Ik zeg nadrukkelijk niet «het cultureel centrum Anna Paulownahuis», het Anna Paulownahuis is een gemeentelijk eigendom met een sociaal-culturele bestemming. Welke procedure gaat u hiervoor volgen? Gisteren is er overleg geweest met de Stichting CitaDelle, waarbij zij schriftelijk de huur met onmiddellijke ingang hebben opgezegd. Het zal u duidelijk zijn dat dat niet kan volgens het huurcontract. De stichting is in principe gebonden aan de termijn, genoemd in het huurcontract. Wel zijn wij overeengekomen dat de gemeente alle vrijheid krijgt om een nieuwe huurder te zoeken op zo kort mogelijke termijn. Ik heb daarom in overleg met het college afgesproken om ervoor te zorgen dat er volgende week een advertentie zal staan in de lokale pers, waar we -net zoals we dat doen met het aanbod van een bouwkavel- aangeven dat het Anna Paulownahuis ter beschikking komtWe zullen daarbij ook globaal de voorwaarden voor verhuur aangeven en we zullen ervoor zorgen dat er vanaf woensdagmiddag zes uur, dus eigenlijk donderdagochtend, een formulier ligt met de voorwaarden die het college stelt aan huurders voor dit perceel. We zullen daarbij een termijn stellen van naar ik aanneem -maar dat zal in het college nog even precies worden vastgelegd- twee of drie weken, waarin iedereen kan reageren. Op basis van de ontvangen reacties zal het college een voorstel maken en dat voorleggen aan de commissie financiën. Kan het college (ook de burgemeester) de raad toezeggen dat de nieuwe plannen voor het Anna Paulownahuis eerst met de raadscommissie en de commissie Beeldende Kunst worden besproken, alvorens aan huurders weer allerlei toezeggingen worden gedaan die niet in het belang zijn van de kunst en de cultuur in Soest? Het college begrijpt deze vraag niet van de heer Visser. We hebben bij punt 5 gezegd welke procedure we gaan volgen, we denken dat uitsluitend de raadscommissie financiën c.a. geraadpleegd zal moeten worden over een nieuwe huurder, gezien het beleidsterrein van deze commissie. We zijn dan ook voornemens het advies van de commissie zwaar te laten wegen bij de uiteindelijke beslissing tot toewijzing, die gedelegeerd is aan het college Me vr Ma ee Da or Sc ik Sc 26

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 183