26 mei 1994 - 4 - Heer WITTE (GGS)Voorzitter, met de toelichting die de heer Visser geeft op zijn vragen en met de antwoorden van de wethouder in mijn achterhoofd, zouden wij u willen adviseren om, voordat u advertenties gaat zetten, eerst eens advies te vragen aan de commissie Beeldende Kunst. Dat lijkt ons alleszins verstandig, om dat even vooraf te laten gaan aan de advertentie plaatsing, want dan weten we waar het over hebben en wat we ermee willen gaan doen. Dat wilde ik eigenlijk even naar voren brengen, als advies. Doe dat eerst even en ga dan kijken wat voor soort advertentie je gaat plaatsen en waar. Heer KROL (CDA)Voorzitter, ik denk dat de wethouder de vragen duidelijk heeft beantwoord. Sommige collega's van me, die het koe-duidelijk vonden, daar moeten ze maar eens vaker de heer Van den Breemer over Heer WITTE (GGS)Dat vinden collegepartijen altijd. Heer KROL (CDA)Ik heb nog even aan mijn collega Van den Breemer gevraagd wat het betekende, maar ik ben er nog niet uit. Misschien dat mevrouw Swinkels mij dat straks nog eens kan uitleggen. Mevrouw SWINKELS (D66)Nee, maar de agrarische stand in Soest gaat ook teruguit, zoals u weet. VOORZITTER: Wilt u, als u spreekt, via de voorzitter elkaar beantwoorden? Heer KROL (CDA)Mijnheer de voorzitter, ik denk dat het wat ons betreft duidelijk moet zijn dat het verhuren van een gemeentelijk eigendom een financiële kwestie dient te zijn in eerste instantie. Als je dan ziet dat cultuur en kunst ook nog tot de portefeuille van mevrouw Blommers behoren, dan lijkt het mij heel logisch dat je in eerste instantie de commissie financiën raadpleegt over alles wat daarmee te maken heeft. Wat ons betreft is een ruimere bestemming dan alleen kunst, zoals nu wordt gesuggereerd, natuurlijk bespreekbaar. Ik vind het eigenlijk onjuist om nu al op voorhand te zeggen dat alleen kunst en dus de commissie Beeldende Kunst hierbij betrokken zou moeten worden. Wat mij betreft zou ik het graag willen verbreden tot cultuur in de bredere zin. Voorzitter, via u nog één opmerking naar degene die deze vragen heeft ingediend. Wat mij verbaast -en dat moet mij toch van het hart- is dat er zeker in vraag 6 de suggestie wordt gewekt "alvorens aan huurders weer allerlei toezeggingen worden gedaan" alsof dat vorige keren onjuist gebeurd is. Ik vind dat de oud-wethouder van kunst zichzelf hiermee een brevet van onvermogen geeft, want hij zat er de vorige keer zelf bij. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, een korte opmerking ook, ten aanzien van de aanvulling van de heer Visser ten aanzien van vraag 6. Wat het GPV/SGP/RPF betreft vinden we het toch minder realistisch om te zeggen, als wij een gebouw hebben waar we van tevoren al heel duidelijk hebben gesteld onder welke doelstellingen we die kunnen verhuren, dat we daarvoor een commissie Beeldende Kunst om advies moeten vragen hoe we dat nou zouden moeten doen. Ik heb gewoon zelf het vermoeden dat B&W niet echt achterlijk zijn en dat ze een redelijk vermogen hebben om een formulering te kiezen VOORZITTER: Ik hoop dat het iets verder gaat dan alleen een vermoeden. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Ik hoop dat ook. Het enige is dat de suggestie van de heer Visser dat het nodig is om voor dit soort zaken zelfs een commissie Beeldende Kunst te raadplegen, toch wel in die richting gaat. Ik wil dat proberen te corrigeren. U hebt nog maar kort de kans gehad u waar te maken, dus ik wil het voorzichtig formuleren. Heer KRIJGER (WD)Mijnheer de voorzitter, het tegenovergestelde van achterlijk is voorlijk. Ik denk dat het college heel correct reageert met betrekking tot datgene wat al een hele tijd in dat gebouw zou mogen, dat is niet alleen beeldende kunst, maar heeft een ruimere betekenis. Wij nemen aan dat het college erover gaat praten met een aantal mogelijke opvolgers

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 185