26 mei 1994 - 7 - wethouder wat al te snel is als zij aanneemt dat wij er wel bij geweest zijn, bij de toezeggingen. Heer WITTE (GGS)Hier is absoluut geen touw aan vast te knopen voor partijen die niet in het vorige of in dit college zitten. Laat staan voor de mensen op de tribune is dit echt volkomen onduidelijk. VOORZITTERIk neem aan dat u dat niet tegen het college zegt. Het woord is aan wethouder Blommers om de raad in tweede termijn te antwoorden, als zij daar behoefte aan heeft. Wethouder BLOMMERSVoorzitter, ik heb de opmerkingen heel duidelijk begrepen. Ik ben toch blij dat de meerderheid van de raad vindt dat we iedereen die denkt iets waardevols aan Soest toe te kunnen voegen, de kans moeten geven zich aan te melden. Ik heb toegezegd dat ik de criteria en alle verzoeken ter inzage zal leggen. Ik verwacht het advies van de commissie financiën. VOORZITTERAfsluitend zou ik willen zeggen -voor zover u nieuw bent, weet u dat misschien niet- dat de verhuur van dit pand een raadsbesluit vereist. Dat is in de vorige raadsperiode geweest ten aanzien van CitaDelle en binnenkort zult u dus weer een voorstel krijgen tot verhuur. Ik sluit hierbij dit punt af. VOORZITTER: Dan ga ik naar de vragen die gesteld zijn in het kader van het vragenhalfuurtje door de fractie Burgers Andere Mening, BAM, ondertekend door de heer Baks. Wilt u ze eerst toelichten of zullen wij de vragen voorlezen en de antwoorden geven? Ik zie dat u ja knikt. Dan geef ik het woord aan wethouder Van Logtenstein om de vraag voor te lezen en het antwoord te geven Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Ik heb hier een achttal vragen van de BAM. Vraag 1 is Is het college met onze fractie van mening dat vrijheid van nieuws garing een hoog goed is en derhalve ervoor zorg gedragen dient te worden dat alle 27 zenders die het zendstation Soest bereiken, ook doorgegeven zouden moeten worden aan de Soester burgers? Heer BAKS (BAM)Voorzitter, mag ik even interrumperen? Als u aan mij vraagt: wilt u het voorlezen, zo nee, dan doen wij dat, dan neem ik aan dat u begint bij het voorstukje en niet bij de vragen, zodat het voor de publieke tribune ook duidelijk is waarom wij die vragen hebben ingediend. Wethouder VAN LOGTENSTEINIk weet niet of ik daarmee binnen het halfuurtje blijf, maar ik wil een poging wagen, voorzitter. Ik heb hier een hoofd dat begint met «vragen bestemd voor het vragenhalfuurtje raadsvergadering van 26 mei 1994» Naar aanleiding van het besluit van de vorige raadscommissie ruimte lijke ordening om de zender TRT voor de Turkse gemeenschap en de zender MBC voor de Marokkaanse gemeenschap in zijn geheel door te geven via de kabel, betekent dat naar het oordeel van de BAM-fractie opnieuw een willekeurige keus om via de kabelinrichting een zend station te ruilen. In de commissie milieu c.a. hebben wij over deze zenderwisseling een aantal vragen gesteld, die naar ons oordeel onvoldoende of niet beantwoord konden worden. Omdat de splitsing van zenders niet apart geagendeerd wordt voor de raadsvergadering, willen we via het middel van het stellen van vragen duidelijkheid verkrijgen over het standpunt van dit college. Vraag 1: Is het college met onze fractie van mening dat vrijheid van nieuws garing een hoog goed is en derhalve ervoor zorg gedragen dient te worden dat alle 27 zenders die het zendstation Soest bereiken, ook doorgegeven zouden moeten worden aan de Soester burgers? Het antwoord is: ja. Hierbij tekenen wij aan dat redenen van financiële en/of technische aard ons echter niet in staat stellen om dit principe ook

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 188