26 mei 1994 - 8 - daadwerkelijk tot in extenso tot uitvoering tot brengen. Alle in Amersfoort ontvangen en doorgegeven programma's zijn ook aanwezig in het ontvangst station Soest, 27 stuks dus in totaal, verdeeld over 24 kanalen. In Soest zijn 21 kanalen operationeel. Niet doorgegeven worden RTBF1Superchannel Filmnet-plus en Filmnet-the movieDe Amersfoortse kabelkrant maakt plaats voor de lokale kabelkrant in Soest. Vraag 2: Welke criteria hanteert het college om zenders al of niet via de kabel door te geven? Ons college vraagt in voorkomende gevallen het advies van de functionele raadscommissie en besluit op basis van het verkregen advies. Dit advies en de daaraan ten grondslag liggende argumenten zijn in de praktijk bepalend voor de zenderkeuze gebleken. Vraag 3: Zolang geen duidelijke criteria gelden die bij de Soester burger bekend zijn, lijkt het erop dat groepen die het hardst roepen, gehoord worden en hun voorkeur doorslaggevend wordt. Hoe denkt het college dit te voorkomen? Hiervoor hebben wij reeds aangegeven dat het advies van de raadscommissie feitelijk bepalend is gebleken voor de zenderkeuze. Verwijzend naar vraag 5 kan een bepalende factor voor het aanbrengen van een wijziging in de door gifte van programma's bijvoorbeeld het aldaar aangehaalde kijkersonderzoek zijn. Vraag 4: Is het college met ons van mening dat, zolang er een keus gemaakt dient te worden, het instellen van een mediaraad uit de bevolking of uit bevolkingsgroepen een goede waarborg geeft voor een afgewogen keus? Zo ja, op welke termijn mogen wij hier voorstellen voor verwachten? Zo nee, dient naar uw mening die afweging door de gemeenteraad gemaakt te worden? Een mediaraad kan een functie vervullen in de advisering over de programma keuze. In verband met de voorgenomen verkoop van het CAI-net wordt de instelling van een lokale mediaraad thans niet overwogen. De REMU is momenteel overigens bezig een regionale mediaraad op te zetten. In de beantwoording van vraag 2 hebben wij reeds aangegeven dat de functionele raadscommissie in de praktijk feitelijk de programmakeuze bepaalt. Vraag 5: Welke stappen onderneemt het college om aan de wens van de 53% van de ondervraagden uit het door u ter inzage gelegde onderzoek, te voldoen door ook Filmnet via de kabel door te kunnen geven? Onderzocht wordt in hoeverre het CAI-net momenteel geschikt is om een Filmnet-kanaal door te geven. Filmnet zelf wil in dat geval Filmnet-plus doorgevenVraag 6 Hoeveel CAI-kastjes -bedoeld worden de wijkaansluitkasten en dergelijke- zijn al geschikt gemaakt voor het doorgeven van 27 zenders? Het net in het buitengebied en in Klein Engendaal is geschikt gemaakt. Als kleine toelichting op dat antwoord: er is in de laatste jaren blijkbaar besloten om de uitbreidingen zodanig uit te voeren dat je de maximale programma's kunt verwerken, wat ik overigens een technisch juiste keuze vind. Vraag 7: Hoeveel kastjes -bedoeld worden weer de wijkaansluitkasten- moeten nog geschikt gemaakt worden en welke kosten zijn hieraan verbonden? Het hoofdnet in de rest van de gemeente is niet geschikt voor doorgifte van 27 kanalen. Daarvoor is de aanleg van glasvezel in delen van het net noodzakelijk. Daarmee zijn aanzienlijke bedragen gemoeid, exacte cijfers zijn ons op dit moment niet bekend. Vraag 8: Mogen wij als gemeenteraad initiatieven van dit college verwachten die leiden tot het geschikt maken van het Soester kabelnet voor de doorgave van 27 zenders? Zo ja, aan welke termijn denkt u? Zo nee, juicht u de wildgroei van schotelantennes, zoals die nu al in gang is, toe? Dit zal afhangen van de definitieve beslissing over de eventuele verkoop van het CAI-net. Overigens juichen wij wildgroei van schotelantennes niet toe Heer BAKS (BAM)Voorzitter, ik ben heel blij met de antwoorden. Mijn dank voor de zeer uitgebreide antwoorden die ik vanaf de tribune bij een vorig college wel eens heb gemist. Het verschaft ons die duidelijkheid waar we ook om vroegen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 189