26 mei 1994 - 9 - Voorzitter, als we het hebben over Filmnet, begrijp ik nu van u dat er een onderzoek in gang is. Misschien dat u in de tweede termijn nog aan kunt geven wanneer u verwacht dat dat onderzoek afgerond is en wanneer deze zaak dan geagendeerd kan worden voor de commissie milieu c.a. Verder heb ik op dit moment geen opmerkingen en geen vragen, want uw antwoorden waar klip en klaar. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, hoe moet ik het antwoord op vraag 1 begrijpen? Meent de wethouder dat het betekent dat wij hier vrijheid van nieuwsgaring hebben en hij zich inderdaad verplicht voelt te werken aan die 27 zenders? Hoe moet ik dat interpreteren? Is het ook zo dat als onze boekenwinkels in Soest niet alle kranten uit Suriname, de Nederlandse Antillen, ik weet niet, in ieder geval alle gemeenschappen die op deze aarde bestaan, die een eigen krant hebben en die niet allemaal verkocht worden hier, dat de wethouder zich verplicht voelt om via het VW of zo die kranten alsnog te gaan verkopen, zodat de vrijheid van nieuwsgaring hier aanwezig is? VOORZITTER: Dan is het gebouw van de VW gauw te klein. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Dat lijkt mij ook, het lijkt mij een heel ongelukkige situatie. Maar in ieder geval hoop ik dat u niet meent wat u zegt en dat u het alsnog corrigeert, want het is denk ik wel een vergaande opmerking Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Voorzitter, een vraag van de heer Baks. Hij vroeg naar de uitbreiding, de eventuele uitbreiding -laat ik dat heel duidelijk vaststellen- met Filmnet. Daar is nog geen duidelijkheid over. Wij hebben binnenkort weer het regelmatig overleg met de beheerder van ons CAI-net. Wij zullen die vraag voorleggen, maar afhankelijk van de indicatie van eventuele kosten verwacht ik daar bij u terug te komen. Waarmee dus overigens niet gezegd is dat ook die keuze door de raad zal worden gemaakt, dat is natuurlijk aan de raad of aan de commissie voorbehouden. De vraag van de heer Meilof. Ik denk toch dat hij in mijn antwoord iets anders heeft gehoord dan gezegd is. Er is in wezen alleen maar gezegd dat wij technisch in staat zouden zijn, indien wij aanpassingen doen in het net -wat ik heb gekwalificeerd als redelijk kostbare aanpassingen- om 27 kanalen door te geven. Ik heb niet gezegd dat wij de intentie hebben om 27 kanalen door te geven, dat hebt u niet in mijn antwoord kunnen vernemen. Heer BAKS (BAM)Voorzitter, twee opmerkingen. Prees ik uw college in eerste termijn om de duidelijkheid, dan neemt dat in de tweede termijn iets af. In de eerste termijn begreep ik van de wethouder dat er een onderzoek was naar het al of niet doorgeven van Filmnet en in het antwoord in tweede termijn zei u -als ik dat goed begreep-: we zullen daar nog eens naar vragen. Dan denk ik, als er een onderzoek is, wie doet dat onderzoek dan en wie heeft er opdracht gegeven voor dat onderzoek? Als er een onderzoek is, dan hebt u dus blijkbaar ook de intentie om Filmnet op den duur door te kunnen geven, want anders start u geen onderzoek. Uit uw antwoord in eerste termijn op vraag 1 zei u toch heel duidelijk toen ik vroeg of in principe alle 2 7 zenders die het zendstation Soest bereiken ook doorgegeven moeten worden, klip en klaar ja, maar en toen gaf u een technische en financiële reden aan waarom dat niet ging. Voor mij was dat antwoord zó duidelijk dat er een andere duidelijkheid ontstond dan bij de heer Meilof. Misschien kunt u over dat onderzoek nog even wat verklaren. Wethouder VAN LOGTENSTEINVoorzitter, ik denk dat ik zo dadelijk de antwoorden toch even in kopie zal verstrekken, want ik heb op vraag 1 niet geantwoord: Ja, maar Nee, het antwoord is heel concreet: ja. Hierbij tekenen wij aan dat redenen van financiële en/of technische aard ons echter niet in staat stellen om dit principe ook daadwerkelijk tot in extenso tot uitvoering tot brengen. De tweede vraag die u had was ten aanzien van Filmnet. Ik heb gezegd in antwoord op vraag 5: Onderzocht wordt in hoeverre het CAI-net momenteel geschikt is om een Filmnet-kanaal door te geven. Waarom wordt dat onderzocht? Niet omdat wij de intentie hebben om Filmnet door te geven. We

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 190