26 mei 1994 - 10 - onderzoeken dat omdat eventueel uw commissie zou kunnen besluiten tot het laten doorgeven van Filmnet en dan willen wij weten of dat technisch mogelijk is. Dus wij stellen vast of het technisch mogelijk is, daarna zou u eventueel de keuze kunnen maken om het te doen. Voorstel tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Soest. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, een enkele opmerking, een enkele vraag. Voorzitter, in ons land is onderwijsvrijheid een groot goed, waar we allemaal achter staan. Op dit moment dreigen wij een besluit te nemen, waarmee we een aantal ouders die blij zijn met dat grote goed, in problemen brengen. We beslissen in een zó laat stadium voordat het volgende cursus jaar start over een financiële zaak, dat zij in problemen kunnen komen en die problemen ook niet zo simpel meer kunnen oplossen, alleen al omdat zij in tijdnood komen. Wij zijn daarvan geschrokken. Ik praat nu over de zaak dat zij tot nog toe beroep konden doen op een gemeentelijke regeling waarbij kinderen met een busje naar school gebracht werden en zij per jaar 220,= bijdroegen. Dat komt nu neer op 1.500,= per jaar, omdat wij een tijdverschuiving toepassen van 1,5 uur reistijd; als het daar niet boven komt, dan moet een kind met de bus of krijgt men alleen maar een onkosten vergoeding alsof het kind met een bus gaat. Dat betekent een forse financiële tegenvaller voor een grote groep ouders. Er hebben ouders ingesproken die hun kinderen naar Amersfoort sturen en ouders die hun kinderen naar Hilversum sturen. Wat mij even wat principieel bevreemdt is dat wij zo'n zes jaar geleden dit besluit ook aan de orde hebben gehad, alleen dan omgekeerd: toen betaalden ouders zelf het vervoer met een kleine vergoeding en toen vonden wij het een terecht democratisch goed als gemeenteraad om te zeggen: ja, de onderwijsvrijheid is een dusdanig belangrijke zaak dat je daar als gemeenschap iets voor over moet hebben en dat je zorg moet dragen dat degene die een principiële keuze doet om onderwijstechnische redenen, om principiële geloofsredenen of omdat een kind alleen naar een bepaald type uitzonderlijk onderwijs kan, een dusdanige vergoeding krijgt dat er geen financiële barrière is. Daar was de hele raad het mee eens, dat vonden we een groot goed, dat vonden we nuttig. En nu, omdat er een nieuw voorstel is van het VNG, waar kennelijk een aantal mensen met elkaar gesproken heeft die zeggen van: ja, dat zou ook wel weer anders kunnen, vinden we dat goed opeens helemaal niet meer belangrijk. Ik heb begrepen dat in de commissie vergadering dit aan de orde is geweest en dat er zelfs met een soort sceptisisme, met een wat gemakkelijke houding het weggewuifd is, zo van: dat betalen ze zelf maar als ze zonodig naar die school willen. Daar ben ik van geschrokken, dat zo makkelijk met een democratisch goed omgesprongen wordt en dat het zo makkelijk weggewuifd wordt. De ouders hebben welbewust voor een bepaalde vorm van onderwijs gekozen. Ze hebben nu die keuze voor het komend jaar voor hun kinderen al gedaan. Dat is nu eenmaal in Nederland zo, dat doe je een aantal maanden van tevoren, dat doe je niet in de laatste week. Dat betekent dat deze ouders, die hun kinderen naar de desbetreffende scholen sturen, nu niet zomaar even terug kunnen. Dat betekent voor ons dat we het ook niet zo reëel vinden om een dergelijke regeling zo kort voor het ingaan van een nieuw schooljaar in te laten gaan. Daarmee duperen we ouders op een wijze die ze niet hebben kunnen voorbereiden, waar ze niets mee hebben kunnen doen. Dat betekent zelfs dat deze ouders, als ze in onderhandeling gaan met vervoersbedrijven, zo onder druk staan, dat ze niet eens op een gunstige financiële manier eruit kunnen komen, want het busvervoerbedrijf weet ook dat deze ouders onder druk staan, die kunnen hun een bod doen dat buitengewoon ongunstig is, waar ze gewoon in moeten stappen, want andere mogelijkheden hebben ze niet, de kinderen moeten gewoon naar school gebracht worden. Er is al door een inspreker op die avond gezegd dat de mogelijkheid om de kinderen met een gewone bus naar school te laten gaan in het geval van de Amersfoortse school bijna onmogelijk is, omdat het om jonge kinderen gaat die twintig minuten overstaptijd hebben op het Amersfoortse station met smalle perrons. Het gaat om zeer jonge kinderen, waarvan het gewoon niet veilig is dat ze daar met een clubje van 20, 25 op het perronnetje staan te huppelen, dat is gewoon een gevaarlijke zaak, dat is niet verantwoord. Er zullen dus ouders mee moeten en dat zijn dusdanig tijdroverende zaken dat het niet echt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 191