26 mei 1994 - 15 - behandelt; besluit het onder I gestelde (1,5 uur of meer) in werking te laten treden op 1 juni 1995; en gaat over tot de orde van de dag. namens BAM, J.A. Baks en T.S. Glastra namens GPV/SGP/RPF, W.R. Meilof Als ik dan mag reageren op de door u gemaakte opmerkingen? Ik wilde eigenlijk niet treden in de discussie over de beginselen die de eerste sprekers, de heer Meilof en de heer Baks, hanteren. Ook wij respecteren dat u ten aanzien van dit punt een bepaalde visie hebt en bepaalde beginselen vertegenwoordigt. Dat is ook door andere leden van de raad bevestigd, dat dat een van de goede zaken is in ons land en in onze democratie. Dus daar wil ik zeker niet in treden. Wel is aan de orde in hoeverre -als er onderwijsmogelijkheden zijn in onze gemeente- wij als lokale overheid een financiële bijdrage moeten leveren aan de ouders die niet voor het onder wijs in onze gemeente kiezen, maar dat elders doen, juist waar het -dat ben ik met de heer Visser dus eens- niet gaat om kinderen die om gezondheids redenen ander onderwijs moeten volgen dat wij niet in de gemeente hebben. De heer Meilof verwijst dan naar zes jaar geleden, toen de raad dus ook over dit onderwerp heeft gesproken en een besluit heeft genomen juist omgekeerd aan wat wij nu doen. Ik was daar toen niet bij aanwezig, maar ik neem aan dat de raad er op dat moment goede redenen voor had om dat te doen. De tijden zijn inmiddels gewijzigd, ook de financiële positie van de gemeente is wellicht anders dan toen. Dat brengt ons college ertoe om u vanavond dit voorstel te doen. De heer Visser wil dat wij protesteren bij de VNG. Ik zou dat willen doen als de raad daar het college om vraagt. Maar ik heb niet gemerkt dat u ten aanzien daarvan aanhang hebt gekregen in de raad. Misschien dat het in tweede termijn nog blijkt, maar als dat niet zou blijken, dan denk ik dat we het daarbij moeten laten. Dan kom ik bij mevrouw Swinkels, die het erover heeft dat de ouders inderdaad tijdig zijn ingelicht. En de heer Baks zegt dan dat in de brief die de ouders hebben gekregen wordt gezegd dat de regeling hetzij al is ingegaan, hetzij 1 juni ingaat. Ik heb hier de brief voor mij die op 2 mei is verzonden aan de geadresseerden, dat zijn dus de ouders. Ik lees u de eerste delen voor: "Geachte mevrouw, heer, hierbij sturen wij u een aanvraagformulier met betrekking tot de regeling leerlingenvervoer van de gemeente Soest voor het schooljaar 1994/1995. Voorts delen wij u mee dat in de verordening leerlingenvervoer wijzigingen worden aangebracht die met ingang van het nieuwe schooljaar van kracht worden." De ouders zijn dus tijdig gewaarschuwd en het blijkt ook dat men het goed begrepen heeft, want ze hebben zowel schriftelijk gereageerd naar het gemeentebestuur toe, alsook zijn ze aanwezig geweest in de commissievergadering, ze hebben van het inspreekrecht gebruik gemaakt. Het is, zoals een aantal van u zegt, juist dat wij denken dat wij toch zorgvuldig hebben gehandeld. De heer Plomp zegt: laat het eerst nu maar eens zo gaan, laten de ouders dat uitwerken, laten de scholen kijken hoe ze dit kunnen verwerken, de gevolgen van dit besluit en mochten er dan extreme situaties ontstaan, waar echt ouders in vastlopen, dan zal er wel gereageerd worden, hetzij richting VNG, maar ik twijfel er niet aan dat er ook richting gemeentebestuur gereageerd zal worden. Dan ben ik graag bereid om aan B&W dat voor te leggen en ook in de raadscommissie dat te bespreken, zodat wij een oordeel daarover kunnen uitspreken, om te zien of er echt sprake is van een extreme situatie waar iets gedaan moet worden. Maar daar wil ik op voorhand niet nu al op vooruitlopen. De heer Meilof heeft het er dan nog over: in wat voor democratie, in wat voor land leven we waar dit soort situaties is? Nou, ik denk niet dat u van mij verwacht dat ik dat nu hoef uit te leggen. U weet als raadslid denk ik heel goed hoe ons staatsbestel in elkaar zit en dat uw partij ook vertegen woordigd is in het parlement waar de wetgeving wordt gemaakt. Ik neem aan dat u zich het beste tot uw partijgenoten daar kunt richten om te zorgen dat er andere wetten komen als u dat wenst. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Als u mijn vraag wat nauwkeuriger zou formule-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 196