26 mei 1994 17 - VOORZITTERWeet u wat het betekent, als indiener van deze motie, om de inwerkingtreding een jaar uit te stellen? Dat betekent financieel voor de gemeente 40.000,= die wij in de ontwerp-begroting 1995 niet hebben zitten. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Hadden we die er al uitgehaald vorig jaar? Dat is afwijkend. VOORZITTER: Nee, in de ontwerp-begroting zoals die dus ambtelijk nu in voorbereiding is en binnenkort in het college komt, zijn we er al van uitgegaan dat we met dit raadsbesluit rekening moeten houden. Mocht het amendement aanvaard worden, dan zit het college dus met het probleem dat wij alsnog voor 40.000,= dekking moeten zoeken. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Maar we hebben ook al een lopende begroting waar het wel in zit. In de ontwerp-begroting is al vooruitlopend gerekend met het terugschroeven van bepaalde uitgaven, maar die moet je wel in redelijk heid kunnen doen en daar moet je het dus wel over eens zijn met elkaar dat je het in redelijkheid doet. Dat betwijfel ik op dit moment. Heer BAKS (BAM)Voorzitter, een aantal opmerkingen. Als u in uw beantwoor ding mijn fractie en die van de heer Meilof gelijk schakelt als u zegt: ik heb er respect voor dat u bepaalde beginselen vertegenwoordigt, dan denk ik dat u dat primair zegt tegen de fractie van GPV/SGP/RPF. Wij vertegenwoor digen namelijk niet speciale beginselen, wij hebben in deze zaak gekeken naar: wat is redelijk, wat mag je van mensen verwachten? Ik vind het jammer dat u in uw beantwoording de heer Visser niet gecorrigeerd hebt in het vermelden van foute gegevens. Als hij zegt dat er 100.000,= uitgegeven wordt voor deze kinderen, dan moet ik hem toch corrigeren. Als je de stukken leest, dan wordt er weliswaar afgerond 100.000,= uitgegeven, maar in dat bedrag zit ook de vergoeding voor de kinderen die gebruik maken van het speciaal onderwijs. Dit gaat om ongeveer 4 0 kinderen. Voorzitter, wij willen niet de verordening onderuit halen, niet het uit stellen van het vaststellen van de verordening, wij willen alleen maar op een zorgvuldige manier met onze burgers omgaan en hen de kans geven om die oplossingen te zoeken die de heer Plomp suggereert. De oplossing moet gezocht worden bij ouders, tussen ouders en school, tussen schoolbestuur en directie. Daar willen wij ze gewoon een jaar de kans voor geven en daar biedt het amendement een mogelijkheid voor. Daarom handhaven wij nog steeds het amendement Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, ik heb met interesse geluisterd naar de opmerkingen van de heer Meilof in tweede instantie. Ik heb het als volgt uitgelegd: ware dit voorstel twee maanden eerder of een half jaar eerder gekomen, dan had er geen motie gelegen, dan had hij geaccepteerd wat voorlag. Dat bevreemdt mij wat in relatie tot de motie die nu voorligt, daar waar het eerste en tweede aandachtstreepje wel degelijk alles te maken hebben met het principe waar ook zowel door BAM als door GPV/SGP/RPF op geduid wordt. Ik maak er ook wat bezwaar tegen als de heer Meilof inderdaad -de heer Boerkoel heeft er al op gewezen- mijn woorden wat verdraait. Ik heb anders gesproken, mijnheer Meilof, dan u het uiteindelijk tot u genomen heeftIk betreur dat Heer LOKKER CDA)Voorzitter, ik wil ook graag mijn woorden nog wel even doorgeven aan de heer Meilof. Even ingaand op de vraag van de heer Baks, wat wij dan verstaan onder een kerntaak. Ik denk dat dat op dit moment niet aan de orde is. We hebben aangegeven in ons antwoord dat binnen welzijn al geruime tijd discussies worden gevoerd over criteria die moeten worden opgesteld aan verenigingen, instellingen en dergelijke en dat wij ons zoveel mogelijk moeten bezig houden met basisactiviteiten. We formuleren dus gaandeweg de discussie wat precies een kerntaak van de gemeente is. In dit geval betreft het een kerntaak van de gemeente dat zij uitvoering moet geven aan taken waartoe de gemeente wettelijk verplicht is. In mijn eerste stelling heb ik aangegeven dat de gemeente dit ook doet, zij waarborgt namelijk keuzevrijheid van onderwijs. En of wij verder gaan om in de voorwaarden om allerlei vormen van onderwijs te bieden -zoals ook in de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 198