26 mei 1994 - 18 - 26 n zenderdiscussie aan de orde is geweest: moet je alle zenders binnenhalen, moet je alle kranten in de kiosk hebben?- die discussie moeten we denk ik niet nu voeren. Er is heel duidelijk door ons gesproken over een financiële afweging. Ik ga dat niet herhalen, ik ben wel blij dat u in uw beantwoor ding toch enige ruimte geeft in ieder geval aan ouders om kenbaar te maken in hoeverre zij in problemen zijn geraakt. Zo diepgaand is de discussie niet geweest en bovendien is die ook te privé om die in het openbaar te voeren. Ik heb er het volste vertrouwen in dat, wanneer u die ruimte geeft -en dan gaat het met name om de knellende financiële banden die ontstaan zijn door deze keuze van ons- er gekeken wordt, samen met die mensen, naar een oplossing. Ik vind dan wel dat we dus niet moeten praten over alleen de twintig ouders die hier nu een pleitbezorger hebben gekregen. Er waren in de commissie meer ouders. Heer BAKS (BAM)Voorzitter, bij interruptie, wij pleiten niet voor een bepaalde groep van twintig ouders. Wij hebben gepleit voor alle ouders die kinderen hebben, niet op het speciaal onderwijs, maar wel die voor leer lingenvervoer in aanmerking komen. Ik wil dat toch wel even gezegd hebben. Heer LOKKER CDA)Dat is duidelijk, dank u. Ik ben blij dat u dat in ieder geval hebt bedoeld. En ik ben blij, voorzitter, dat u ons in ieder geval de toezegging hebt gedaan om te kijken naar wat mogelijk is om aan de pijn tegemoet te komen. Heer VISSER (GL/PS)Voorzitter, de heer Baks suggereert dat mijn gegevens niet goed zijn. Ik heb die gegevens van de afdeling onderwijs, dus ik neem aan dat ze wel goed zijn. Ouders die in paniek raken omdat ze op 2 mei horen dat het straks, eind augustus, als de kinderen weer naar school gaan, wat duurder wordt. Wat moeten die ouders ook in paniek raken als blijkt dat ook de leerboeken of de gymschoentjes of weet ik wat voor kosten er straks de pan uitrijzen. Ik zou mijn kind dan als de duvel om de hoek naar school brengen, want dan bespaar je een heleboel geld. Maar we hebben toch ook een minimabeleid? Dus ouders die echt in de financiële problemen raken, van die 60 -ik heb de lijst men namen gezien en de straten waar ze wonen- kunnen dan toch een beroep doen op dat beleid en inderdaad u benaderen daarvoor? Heer BAKS (BAM)Voorzitter, de heer Visser maakt het toch wel erg simpel. De heer Visser heeft toch hoop ik alle stukken gelezen en ook de brieven die ouders hebben gestuurd dat het, naast een financieel probleem, ook een probleem is van: hoe zorg ik dat mijn kinderen, die nu bij een bepaalde plaats kunnen opstappen VOORZITTER: Wilt u het wel kort houden? Als u iedere spreker gaat beant woorden die in uw richting iets zegt Heer BAKS (BAM) Dat doe ik niet, maar ik vroeg een interruptie. VOORZITTERU was er wel mee gestart. Een interruptie is kort en krachtig. Heer BAKS (BAM) Voorzitter, het is toch ook het probleem van het begeleiden van de kinderen, het feit dat je twintig minuten moet wachten op een station met kinderen van vier. Ik vind dat de heer Visser het wel erg simpel maakt. VOORZITTER: Iemand anders nog in tweede termijn? Niemand. Ik ben u nog een reactie van het college verschuldigd op het amendement. Het zal u niet verbazen als ik zeg dat wij het amendement niet overnemen en dat wij u aanraden om het ook niet over te nemen. Uit uw reacties heb ik begrepen dat er geen meerderheid is te vinden in deze raad voor het amendement, zoals dat is ingediend door deze twee fracties. Kunt u het eens zijn met deze conclusie? Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Sorry, voorzitter, wij vragen wel stemming over dit amendement. VOORZITTER: U wilt hoofdelijke stemming? Dan gaan we daartoe over. De sterr het verw Het Mag Heei is, VOOI Het aant worc 6Vooi Bi jc Heer in i miss "Aar verl er t tere erg geii mede moet wee: voo: mome rapi opme Mev: ove: prei mil moge die bel< afk< Ik i doel op 1 het lok: als Wet! nee: dat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 199