nr08 en us van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 16 juni 1994, aanvang 19.30 uur. Voorzitterde heer J. de Widt, burgemeester; Secretarisde heer J. van Gent, loco-secretaris Aanwezig de leden: B.D. Anderson, J.A. Baks, mevr. A. Blommers - Biezeno, C. Boerkoel, A.W. van den Breemer, S.H. Brunekreef, mevr. B.M. Gerritse - van Ee, T. Glastra, mevr. L. Hartering - van den Broek, P.V. ten Hove, mevr. E. Huberts, F.L. Jansen, R. Joustra, A.F.M. Krijger, R.W. Krol, R.A. van Logtenstein, J.P.J. Lokker, G.A.W.G.A. Plomp, mevr. W.A.A. Stekelenburg -Ruitenburg, mevr. J.M. Swinkels, mevr. A.D. Tomassen - Holsheimer, J. Visser, H.L. Witte, J.B. van Wuijckhuijse en J.A. Zwaanenburg Afwezig met kennisgeving de leden: W.A. Blaauw en W.R. Meilof. at ht VOORZITTER: Dames en heren, ik open deze raadsvergadering. Ik zal het even zonder hamer moeten doen, want die is net gesneuveld. Hartelijk welkom allemaalWe hebben berichten van verhindering ontvangen van de heren Blaauw en Meilof en de gemeentesecretaris, vandaar dat u de heer Van Gent als loco-secretaris naast mij ziet zitten. 1. Spreekrecht. Er hebben zich geen insprekers gemeld. 2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 28 april 1994. Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. VOORZITTER: Ik heb één mededeling. Bij agendapunt 8 ziet u staan: Voorstel tot voorlopige vaststelling Dat is nog gebaseerd op de oude gemeente wet, de oude situatie; wij zijn nu volledig bevoegd om de jaarrekening vast te stellen, althans, u als raad. Dus als u het woordje «voorlopige» in de agenda wilt doorstrepen, dan klopt het weer. 4Vragenhalfuurtje VOORZITTER: Wij hebben vragen gekregen op grond van het reglement van orde van de fractie van D66, ondertekend door mevrouw Swinkels. Wilt u de vragen eerst nog toelichten, of kunt u ermee instemmen dat wij de vragen voorlezen en het antwoord meteen geven? Mevrouw SWINKELS (D66) Voorzitter, het lijkt me goed dat u de vragen duidelijk voorleest. Ik meen dat ze zo gesteld zijn dat het geheel duide lijk genoeg is. Wij maken ons ernstig zorgen over het feit dat, hoewel een raadsbesluit terecht wordt uitgevoerd, er toch na dat raadsbesluit een verandering in de feiten is ontstaan. Wij verzoeken u daar wat duidelijk heid over te geven. Wethouder TEN HOVE: Voorzitter, misschien is het goed als ik ook nog even een inleidende zin uit de brief van de D66-fractie voorlees, omdat die aangeeft waar het over gaat. Op 2 juni 1994 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat door middel van een brief van het Directoraat-Generaal voor het Vervoer NOTULEN

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 204