16 juni 1994 verleend. Zoals gesteld is de wens tot fietsenstallingen aan de Bosstraat mede aanleiding geweest voor de raadsbesluiten van 17 maart jl. Zowel aan deze wens als aan de gewenste verbetering van de veiligheid van fietsers op de overweg heeft de raad op korte termijn tegemoet willen komen. Uitstel hiervan werd niet verantwoord geacht. In de gegeven situatie is met het verkrijgen van zekerheid een lange periode gemoeid. Met de raadsbesluiten van 17 maart jl. koos de gemeenteraad voor de lijn dat aanzienlijke investeringen slechts te rechtvaardigen zijn nadat een geïntegreerde afweging heeft plaatsgevonden van de verkeerssituatie op het tracé Kon ingsweg-Os s endamwe g-Vonde11aan Tot zover mijn antwoorden, mijnheer de voorzitter. Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, ik heb begrepen als ik de wethouder goed verstaan heb bij antwoord 2, dat bij eventuele ongelukken er door het Directoraat-Generaal een verwijzing naar het schrijven aan de gemeente Soest zal plaatsvinden. Ik denk dat dat toch wel een zware druk is die dan op de gemeente gelegd wordt en ik vraag mij af of dat op dit moment verantwoord is. Verder ben in het met u eens dat het raadsbesluit van 17 maart moet worden uitgevoerd, maar u zult het met mij eens zijn dat wanneer achteraf wijzigingen in een concept-besluit van het college moeten plaatsvinden, er ook een hele nieuwe inspraakronde moet plaatsvinden. Dat zou ik ernstig betreuren. D66 vindt dus ook dat de financiële gevolgen meer verdienen dan deze wethouder nu uitspreekt, dat hij zich daar niet in verdiept heeft. Ik denk dat dat zeer tegen de lijn van dit nieuwe college is, want er gaat geen vergadering voorbij of we worden met ons neus op de centen gepind. Verder vind ik dat het niet juist is dat de overweg buiten de subsidie zal worden gehouden. Ik denk zeker dat er infrastructurele voorzieningen zijn die te maken hebben met de overweg en die in het bedrag van 1,8 miljoen zitten. Aanzienlijke investeringen op de lange termijn, voorzitter, er is hier al eens eerder gezegd, tien jaar geleden werden die investeringen ook al voorzien en ik denk dat de Ossendamweg/Vondellaan nog heel lang duurt voordat u daaraan toe bent Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, de antwoorden op zich daar was ik best tevreden mee. Nu scherpt mevrouw Swinkels de discussie wat aan in de zin waarop ik niet de indruk heb dat wij in het verleden -toen het raadsvoorstel waarnaar wordt verwezen- er over hebben gesproken. Ik kan mij nog herinneren dat wij toen hebben gezegd: de maatregel ten aanzien van de overweg passen wij niet toe, wij zorgen uitsluitend dat we juridisch gedekt zijn, daar kan de N.S. ons dan niet op pakken. Ik begrijp uit het antwoord dat ze dat dan ook bevestigen. Dus ik denk dat u helemaal niet vroegtijdig of te snel of op een onjuist moment, maar precies op het goede moment bezig bent om datgene te doen wat de raad u heeft opgedragen. Daar dank ik u voor. Heer VISSER (GL/PS)Ik ben helemaal niet zo tevreden, want ik denk gewoon dat we in maart een verkeerde beslissing hebben genomen. Ik nodig u uit om, gezien deze brief, het standpunt te herzien en met een voorstel te komen om te doen wat eigenlijk van ons verwacht wordt door andere instanties en ons besluit van maart bij te stellen, te herroepen. Dit kan zo niet. Wethouder TEN HOVETen aanzien van de verwijzing naar de ongelukken, onze interpretatie daarvan is dat mocht er onverhoopt een ongeluk zich voordoen, dan zal de N.S. op dat punt wijzen zonder daar onmiddellijk de schuld aan te geven Ten aanzien van de subsidie, de maatregelen die nu getroffen zijn, zitten in het subsidiebedrag van 1,8 miljoen en dat zijn andere bedragen dan die met de verdere verbetering van de overweg hadden te maken. Zoals ik heb gezegd, die zijn buiten de subsidietoekenning gehouden. Ten aanzien van uw opmerking dat het wellicht lang kan duren met de Ossendamweg, het is misschien lang ten aanzien van de realisatie, ander zijds, mijnheer de voorzitter, zou ik toch de vrijheid willen nemen om op te merken dat deze wethouder toch in de eerste twee maanden van zijn

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 206