16 juni 19 94 - 4 - ambtsperiode erin geslaagd is een plan te maken voor de noordelijke hoofd wegenstructuur, terwijl zijn voorganger daar in de laatste vier maanden van haar zittingsperiode niet aan toe gekomen was. Ik denk dezelfde voort varendheid te betrachten ten aanzien van de ontwikkelingsplannen voor de Ossendamweg Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Dan krijgen we die plannen zeker wel snel ter inzage? Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, ik denk dat de Soester bevolking blij zal zijn dat deze verkeerswethouder allerlei nieuwe wegen plant. We zijn dan ook heel benieuwd wat eruit komt. Maar natuurlijk is de hamvraag hierbij waar de wethouder het geld vandaan haalt. Maar daarvoor zal hij wel wat langer moeten zitten, om daarachter te komen. Heer VISSER (GL/PS)Ik heb geen antwoord gehad, voorzitter, op mijn vraag. VOORZITTEROp welke vraagt? Of het college met een gewijzigd voorstel wil komen? Heer VISSER (GL/PS)Bijvoorbeeld. Heer BAKS (BAM)Voorzitter, gehoord het antwoord ook in tweede termijn van het college vinden wij het wat vreemd dat het college zo luchtig omgaat met het feit dat het Directoraat nu al aangeeft dat er een verkeersonveilige situatie is ontstaan en dat het college daarmee genoegen neemt. Wij kunnen dat niet en wij sluiten ons dan graag aan bij de uitnodiging die Groen Links aan u heeft gedaan om met een adequaat voorstel te komen, zodat wij niet, wetend van de situatie, uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor een verkeersonveilige situatie en we niet voor een situatie komen waarbij eerst het kalf verdronken moet zijn voordat we de put dempen. Heer KROL (CDA)Voorzitter, zolang de discussie loopt voel je de neiging om er iets aan toe te voegen. Ik denk dat de raad op 17 maart heel duidelijk een keus gemaakt heeft. Er was een voorstel van het vorige college, een voorstel dat verder ging dan de financiële mogelijkheden op dat moment boden en de meerderheid koos op dat moment om het niet op die manier uit te voeren. Ik denk dat dat een normale gang van zaken in een democratie is. Dat we dan achteraf kunnen zeggen van: hebben we dat op een goede of een niet-goede manier gedaan? is vers twee. Maar er is een besluit genomen, dat besluit ligt er en dat voert dit college naar behoren uit. Wethouder TEN HOVEIk denk dat het college de uitvoering van het raadsbesluit van 17 maart zal handhaven en niet voornemens is om daar verandering in aan te brengen. Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, dat is ook mijn uitgangspunt geweest. Ik heb gezegd: 17 maart akkoord, maar achterhaald door de feiten, dan is het een vorm van zorgvuldig bestuur om rekening te houden met de feiten die daarna zich voordoen. VOORZITTER: Ik sluit hiermee dit onderdeel af. 5. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Dorresteinweg 72b. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, wij hebben in de commissie al kenbaar gemaakt dat wij niet gelukkig zijn met de hele gang van zaken rond de aankoop van dit stuk grond. Wij willen dan ook onze medewerking aan dit voorbereidings besluit niet geven. Wij willen geacht worden tegen te hebben gestemd. Het voorstel (RV 94-76) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest geacht wil worden tegen te hebben gestemd. 6. Voorstel tot het wijzigen van de bouwverordening. VOO] zoal raai om dat Het 7Voo: Het stei 8Voo: Hee: zou met zij: D66 ver> 16 j Heei dat te r man i oog Nou, maai het wel daai tele kenr slui Ne de tinc veel is i rei) inbi dan) wani ten, er i opne we ze Heei acht hee: fori als sta; op bij een opne zou< Wet) afde spri lokf boui c.q

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 207