16 juni 19 94 - 5 - Heer VISSER (GL/PS)Voorzitter, in uw brief van 7 juni heeft u ons gemeld dat het niet mogelijk is om het hang- en sluitwerk in deze verordening op te nemen. Waarvan akte. Dat is jammer. U zegt dat het wel op een andere manier zou kunnen, maar uit een oogpunt van deregulering, alsmede met het oog op de handhaafbaarheid is dat niet effectief en eigenlijk ongewenst. Nou, dan kunnen we het halve gemeentebestuur wel afschaffen, als we alleen maar letten op deregulering en effectieve controle. Maar goed, u denkt dat het dan alleen maar een symboolfunctie heeft. Nu zijn symboolfuncties toch wel eens heel nuttig in de maatschappij en zijn er best mensen die zich daar wat aan gelegen laten liggen. Dus is het jammer dat wij geen televisie-uitzendingen zullen halen, zoals laatst met die gemeente waar kennelijk een wijk zo veilig is geworden door deze betere hang- en sluitwerkconstructies, dat het een van de veiligste wijken kennelijk in Nederland is geworden. Als u denkt het alleen maar te kunnen met voorlich ting, dan hoop ik dat dat lukt. Toch zou ik u aan willen raden om daar heel veel aandacht aan te besteden, omdat ik toch denk dat het een goede manier is van preventie om de bewoners er attent op te maken en zelfs de hand te reiken om hun hang- en sluitwerk zodanig goed aan te brengen dat het de inbreker heel moeilijk gaat worden. Ik denk dat de politie ons daar ook dankbaar voor is, die nu trouwens bezig is met voorlichting daarover. Maar wanneer het niet ergens vastligt in een bepaalde verordening of voorschrif ten, dan blijft het toch een moeilijke zaak en zullen een heleboel mensen er niet zoveel aandacht aan besteden. Dus, noodgedwongen kunnen we dit niet opnemen. Toch zou ik dit niet ongezegd willen laten, omdat ik het van wezenlijk belang vind. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, ik weet niet tot op de punt achteraan de zin nauwkeurig waar het over gaat, maar volgens mij wil de heer Visser iets in de verordening opgenomen hebben waarvan u zegt: dat is formeel niet mogelijk op dit moment om dat in deze verordening te doen, dus als je dat zou willen, moet je het in een andere verordening doen. Toch staat u best wel achter de gedachte, want dat spreekt uit de beantwoording op de commissie-adviezen die u ons hebt doen toekomen. Waarom, denk ik dan bij mezelf, zet u dat stukje tekst niet gewoon in het raadsvoorstel? Dat is een half A-viertje groot. Als u een tekst met een wat stellige redactie opneemt daarin, dan denk ik dat u precies datgene bereikt wat u zo graag zoudt willen bereiken. Wethouder TEN HOVEIn antwoord op wat de heer Visser heeft opgemerkt, de afdeling ROB heeft contact gehad met de politie en in overleg is afge sproken dat de folders met betrekking tot de inbraakbeveiliging bij het loket van de bouwaanvragen worden opgesteld. De ambtenaren die de bouwaanvragen behandelen, zullen ook actief de aanvragers daarop wijzen c.q. hun de folders overhandigen. VOORZITTER: Ten aanzien van hetgeen de heer Van Wuijckhuijse zegt, de brief zoals die van het college is toegezonden op 7 juni behoort integraal tot de raadsvoorstellen zoals we die vanavond behandelen. Dus het heeft weinig zin om dat nog apart op te nemen, het maakt gewoon deel uit van het voorstel, dat vindt u ook terug in de notulen en in de besluitvorming. Het voorstel (RV 94-71) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe Kampeerverordening Het voorstel (RV 94-13) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 1993. Heer JANSEN (D66)Voorzitter, na de uitgebreide informele behandeling zouden we de jaarrekening als hamerstuk kunnen vaststellen. Maar omdat we met het vaststellen van een jaarrekening als raad vaststellen het eens te zijn met het in 1993 gevoerde beheer door burgemeester en wethouders, vindt D66 dat de rekening ook in deze formele raadsvergadering de nodige aandacht verdient. Ik zou willen beginnen met het compliment dat wij vandaag over de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 208