16 juni 1994 - 6 - rekening als verslag inclusief het accountantsrapport en de management- reactie kunnen beschikken. Dat is opnieuw een stap vooruit. Uit die rapporten blijkt dat er nog steeds aandachtspunten voor verbetering niet alleen gewenst zijn, maar dat die er ook al is. Wij verwachten dan ook dat de uitgestelde discussie over het financieel beleid snel zal worden af gerond. Jammer vinden wij het dat op enkele terreinen er weliswaar een duidelijk financiële verantwoording voor de uitgaven is, maar dat niet goed zichtbaar is of wij voor dat geld ook gekregen hebben wat in de begroting is afgesproken. Het gaat erom: in welke mate is het afgesproken beleid gerealiseerd? Om dat goed te kunnen vaststellen, zouden we de afgesproken produktie, zoals dat tegenwoordig heet, beter moeten kunnen meten. De ken getallen zijn daarvoor een goed middel, maar die moeten dan wel tegelijk met het financiële resultaat beschikbaar zijn. Dat is nu niet overal het geval. D66 vraagt er aandacht voor vooral dit punt verder te verbeteren, dat is ook nuttig voor het nauwkeuriger afbakenen van onze taken. Overigens is D66 het eens met de voorstellen. De bouwgrondexploitatie was al bij de voorjaarsnota aan de orde geweest en daarover hadden we al beslist. Aan de reserve van de CAI hadden we een limiet toegekend en als we ons daaraan houden, zien we hier verder geen probleem, ook niet met betrek king tot de beoordeling bij eventuele verkoop, omdat het daarbij toch vooral gaat om de verwachte kasstroom. Ook het batig saldo van de algemene dienst toevoegen aan de algemene reserve heeft onze instemming. Hoe we verder met de reserves en de voorzieningen omgaan, komt in de toegezegde discussie over het financieel beleid wel weer aan de orde. Ten slotte, voorzitter, stemmen wij in met het vaststellen van de jaar rekening 1993 Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Voorzitter, wij kunnen grotendeels akkoord gaan met uw voorstel, met verwijzing naar de opmerkingen die we hebben gemaakt in de informele raadsvergadering. Dat betreft de batige resultaten van de bouwgrondexploitatie, dat wij eventueel de vrijheid willen hebben om bij de begrotingsbehandeling daar bepaalde dingen mee te financieren. Dus wij willen het niet toevoegen aan de algemene reserve, maar even parkeren nog. Verder hebben wij een opmerking gemaakt over de egalisatiereserve van de CAI, dat wij daar toch heel graag de realisering van Radio Soest in C-drie uit willen betalen. Heer BOERKOEL (PvdA)Ik wilde zeggen dat ik het ook eens was met de jaar rekening VOORZITTER: Wij zaten te wachten op die mededeling, we zijn daar heel verheugd over. Heer BAKS (BAM) Voorzitter, in de informele vergadering hebben wij ons bescheiden opgesteld, wat betekent dat wij u niets hebben gevraagd, omdat wij vinden dat de jaarrekening 1993 een vaststelling is van én de financiële gegevens en de verantwoording van dat jaar én ook het beleid dat daarmee gevoerd is. Wij waren over dat jaar niet verantwoordelijk voor het beleid, we maakten nog geen deel uit van de gemeenteraad, dus vinden ook niet dat wij daar achteraf dan in deze situatie wat over moeten zeggen. We zien de jaarrekening als een vaststelling en verantwoording van hoe op dat moment met de raadsbesluiten is omgegaan. We kunnen daarmee akkoord gaan en de voorstellen die daaruit voortvloeien, zoals weergegeven in het raads voorstel, steunen wij. Heer KRIJGER (WD)Mijnheer de voorzitter, de procedure is zó geweest, zó zorgvuldig, dat dit vanavond als hamerstuk had kunnen worden behandeld. Daar willen we het bij laten. Mevrouw GERRITSE (CDA) Het compliment dat de heer Jansen naar de ambtenaren en de B&W-leden maakt, namens de CDA-fractie kan ik zeggen dat we het daarmee eens zijn. Wethouder BLOMMERSIk zal heel graag de complimenten en de gevoelens van deze raad over de snelheid waarmee de jaarrekening dit jaar weer gerealiseerd is, overbrengen aan de afdeling en de verantwoordelijke

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 209