16 juni 1994 - 7 - ambtenaren die hier speciaal mee belast waren. Het is altijd een hele klus en het is buitengewoon prettig dat het zo snel gegaan is. Ook van hun kant is het trouwens als zeer positief ervaren, de wijze waarop u 6 juni dit informeel hebt behandeld. In ieder geval blijkt dat ook de raad belang stelling heeft voor dit zeer belangrijke stuk. We zullen proberen de rekening volgend jaar nog een maandje eerder te hebben, zodat we er met de hele planning bij de voorjaarsnota nog meer gebruik van kunnen maken. Dat sluit ook precies aan bij de wensen die de heer Jansen heeft over de kengetallen. Het is natuurlijk een proces waarbij je elke keer wat tijd wint en we hopen dat er een moment is dat we inderdaad de voorjaarsnota en de rekening in één termijn kunnen behandelen, dan kan je optimaal gebruik maken van de resultaten. Ik ben het met u eens dat we dan moeten beschikken over goede kengetallen, we hebben al verteld dat we daar op een aantal gebieden speciaal aandacht aan zullen besteden in de komende maanden en we willen geleidelijk aan zorgen dat alle kengetallen op een goed bruikbare manier kunnen worden vastgesteld. Wat betreft de financiële nota, die komt in september, zoals is toegezegd. De opmerkingen van Progressief Soest over het batig saldo van de bouw grondexploitatie, die even geparkeerd zou moeten worden en niet direct naar de algemene middelen gaat. Ja, u weet dat u het daar ook altijd weer uit kunt halen, uit de algemene middelen. Het is redelijk vestzak/broekzak. Ik merk toch dat de rest van de raad gewoon conform deze voorstellen wil besluiten, hoewel uw opmerkingen genoteerd zijn. We wachten de begroting wat dat betreft af. Wat betreft C-drie denk ik dat dat ook iets is dat op dat moment aan de orde zal zijn. Het voorstel (RV 94-69) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot instemming met de financiële verantwoording 19 9 2 van het Woonwagenschap Regio Amersfoort in liquidatie. Het voorstel (RV 94-66) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor diverse aan sluitingen op de Centrale Antenne Inrichting. VOORZITTER: Alvorens u het woord te geven, geef ik eerst het woord aan wethouder Van Logtenstein. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Voorzitter, dank u wel. Wij hebben in de commissie een uitvoerige discussie gehad over een aantal aansluitingen, vooral in het gebied richting Soesterberg. Dat weten de commissieleden nog heel uitdrukkelijk. Toen zijn er een aantal vragen gesteld in relatie tot aansluitingen van een hotelcomplex annex appartementen. Bij nader onderzoek is gebleken dat er aanleiding is om dat voorstel terug te nemen. Dat is dan ook gedaan, u heeft dat in de brief kunnen lezen. De aanleiding was, dat kan ik ook toelichten, dat bij het statusoverzicht dat is aangeboden bij de verkoop van de CAI aan degenen die daarop gaan bieden, voor 1995 was opgenomen een investering in dat gebied en dat betrof nu juist de aansluitingen die in dit voorstel stonden. U moet dat maar zien als een overgangsperikel. Nu moet ik echter als consequentie van dat terugnemen zeggen dat a. en b. van ons voorstel van vanavond een zo directe relatie hebben met dat teruggenomen deel -het zou een doorlussing zijn van een aantal aansluitingen- dat daar ook andere kostenpatronen uit voortkomen. Ik zou de raad willen voorstellen om ten aanzien van datgene wat we al teruggenomen hebben, en dus a, en b. van dit voorstel binnenkort -nadat we duidelijkheid hebben over de eventuele verkoop- met een nieuw, geïntegreerd voorstel te komen. Dat betekent dat wij vanavond alleen een besluit nemen over punt c. van dit voorstel. Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, dat lijkt me een uitstekend voorstel van de wethouder. Ik was al blij dat het oorspronkelijke punt b. verdwenen was, dat aanleiding gaf tot zoveel kritiek. Overigens heeft de wethouder nu duidelijk gemaakt dat wij niet verder ongerust hoeven te zijn. Ik was dan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 210