16 juni 1994 - 9 - Wethouder VAN LOGTENSTEIN: De vraag van de heer Baks. Wij hebben dit pas aan u voorgesteld nadat wij de subsidie-toezegging van de provincie hadden ontvangen. Dat betekent dat wij nu concreet van de provincie de instemming met dit werk hebben en de toezegging van de subsidie. We gaan nu pas tot uitvoering over. Ten aanzien van de uitvoeringsmogelijkheden en -vormen lijkt het mij goed dat wij op regelmatige tijden even terugmelden hoe we dat gaan uitvoeren, want dat komt nu aan de orde. Elke aansluiting wordt op zich weer bekeken en in zijn totaliteit om met zo min mogelijke kosten zo maximaal mogelijk profijt te hebben. Het kan zo zijn dat op een aantal plaatsen tot alternatieven, anders dan alleen maar een buis aanleggen, wordt besloten, dat zal van de kosten en van de situatie afhangen. Mevrouw Swinkels, uw vraag VOORZITTER: Die hoeven wij niet te beantwoorden, want die was aan een ander gesteld. Wenst iemand in tweede termijn het woord? Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, ik ben blij dat de WD eindelijk een rioleringsplan voor zich heeft liggen waar ze het snel mee eens kunnen zijn. In het verleden waren ze er niet zo goed in thuis. Maar ik wil toch het verhaal van de heer Witte even aanvullen. Behalve de alternatieven die mevrouw Spijk goed onthouden heeft, zijn er ook nog enkele andere zaken die zonder die alternatieven kunnen geschieden en dat was de impact van mijn vraag Het voorstel (RV 94-74) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het sluiten van een convenant met de Politie Regio Utrecht voor een periode van twee jaar. VOORZITTER: Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Boerkoel, ik zie u nauwelijks Heer BOERKOEL (PvdA)Ja, het is een hele grote leeuw en ik ben een klein mannetje, dat begrijp ik wel. Ik dank dan ook degene die hem mij gegeven heeft, dat weet ik namelijk niet, maar ik vind het ontzettend leuk. Voor u allen: morgenavond beginnen de wereldkampioenschappen! Maar daar ging dit agendapunt niet over. Dit agendapunt ging over de politie en de surveillanten. In de commissie heb ik u al gezegd dat ik het voorstel iets te mager vond. Waarom vond ik dat? Omdat ik denk dat met het voorstel van u, zijnde een totaal van 5,11 surveillanten niet het beoogde doel bereikt wordt. Wat wij toch zouden willen als gemeenteraad is dat als we een proef doen, die proef ook een reële kans heeft. Ik kom dan -dat wordt op dit moment uitgedeeld- met een aanvullend voorstel. Dat aanvullend voorstel is als volgt. U meldde in de commissievergadering dat er nog 80.000,= in een potje over was, te besteden voor de politie. Ik zou dat graag hier bij dit agendapunt besteed zien, zodat het in ieder geval tot een volwaardiger gegeven komt. Tevens heeft u de motie van de tweede woonomgevingscontroleur overgenomen bij de begrotingsraad, maar die overname bij de begrotingsraad heeft u gedaan met de financiële middelen zoals u die op dat moment inschatte. Ik denk dat dat geen recht doet aan het feit van die tweede woonomgevings- controleur, want een normale tweede woonomgevingscontroleur zou ongeveer 110.000,= voor twee jaar gekost hebben. Ten derde -en dan kom ik op een ander belangrijk punt- u heeft eerder al eens verteld dat het Regionaal Recherche Team naar Soest zou komen. Dat betekent een grotere hoeveelheid werkgelegenheid, maar dat betekent tege lijkertijd ook dat het politiebureau aangepast, verbouwd en uitgebreid zou moeten worden, waardoor de politie mogelijk meters grond van de gemeente Soest zou moeten kopen. Nu weet ik wel, omdat de plannen op dit moment nog niet bekend zijn, kun je niet zeggen hoeveel geld daarmee gemoeid is, maar ook, de politie moet bij een kantoorgebouw één parkeerplaats per 50 m2 te bouwen kantoorruimte hebben en dus zullen ze ook een hoeveelheid parkeer plaatsen moeten aanleggen. Al met al denk ik dat er dus aardig wat grond gekocht moet worden van de gemeente. Ik zou dan ook die centen niet nu kunnen besteden, want ik weet helemaal niet hoeveel het is, maar toch het voorstel willen doen om die centen die daaruit komen niet te storten in het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 212