16 juni 1994 - 10 - grondbedrijf, maar te oormerken voor dit doel om eventueel een stukje uitbreiding te geven aan deze politiesurveillanten. Het voorstel dat net uitgedeeld is, is dus eigenlijk een supplement op datgene wat u als college voorstelt Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS) Voorzitter, in de twee keer dat dit in de commissie a.b.z. is behandeld, heb ik u aangegeven nogal wat problemen te hebben met dit voorstel. Enerzijds hadden wij het probleem dat de uitwer kingsovereenkomst geen onderdeel uitmaakt van het te nemen raadsbesluit en we daardoor afhankelijk zouden worden van hetgeen later besloten zou worden. U hebt hier de oplossing gevonden dat we later in a.b.z. onze goedkeuring aan de uitwerkingsovereenkomst moeten hechten, alvorens een en ander in werking treedt. Als je daar wat langer bij stilstaat -en dat heeft mijn fractie gedaan- dan kun je je toch afvragen of dat nu wel zo'n kiese oplossing is. Per slot van rekening denken wij toch dat de raad hét forum is waar deze zaak aan de orde zou moeten komen, zeker als je praat over belangrijke zaken als een uitwerkingsovereenkomst voor de inzet van een dusdanige hoeveelheid middelen. In het raadsvoorstel merkt u zeer nadrukkelijk op dat de sterkte van het korps in Soest onder de maat is, in ieder geval onvoldoende is. In de raadscommissie heb ik ook al aangegeven dat mij dat vreemd voorkomt. Aan de ene kant hebben we het er de hele tijd over dat de reorganisatie een proces is waarvan je niet kunt verwachten dat het binnen de kortste keren is afgerond, het is amper begonnen zou je bijna kunnen zeggen, zover zijn we daar nog helemaal niet mee, dus ik denk dat het heel voorbarig is om te zeggen dat de politie-organisatie hier in Soest, regionaal of zelfs landelijk al zover is dat je zou kunnen zeggen dat de politiezorg in deze omvang onvoldoende is. Daar komt nog een ander aspect bij. Enige tijd geleden zijn we geconfronteerd in Soest met een vaststelling van de PKP- sterkte. Dat betekende dat de sterkte in Soest toenam. Dat had moeten betekenen dat we dus meer politie zouden gaan zien. Daar komt ook nog een keer bij dat met de sluiting van het politiebureau er ook meer mogelijk heden zouden zijn. Ik heb niet kunnen merken dat de politie een maximale inspanning heeft geleverd om dat ook daadwerkelijk tot uitdrukking te brengen. Ik vind dan ook dat we op dit moment te makkelijk zijn richting de politie met toe te geven aan het toevoegen van sterkte. Daar komt ook bij dat ik het belangrijker vind dat we kijken naar wat er nu precies moet gaan gebeuren en op welke manier je dat het beste zou kunnen aanpakken. Ik denk dat louter en alleen met te zeggen: we sturen nu wat meer politie-agenten de wijk in, dat we daarmee niet het effect bereiken dat u wilt bereiken blijkbaar. U zegt: ik wil onrust en onveiligheids gevoelens wegnemen bij de burger. Dat doet u niet alleen met meer politie; alleen maar meer blauw maakt niet dat de mensen zich veiliger voelen. Dat bereikt u door gerichte aanpak van knelpunten in de veiligheid. Dat is wat burgers direct merken en niet alleen door politie-agenten die op straat lopen. Daar komt overigens ook bij dat als we op die manier alles aan zouden pakken, het voorstel volstrekt achterblijft bij datgene wat u wilt bereiken, want dan zult u veel en veel meer mensen nodig hebben in de politie om dat inderdaad ook daadwerkelijk goed zichtbaar te maken. Deze overwegingen -ik heb het nu nog een keer kort proberen samen te vatten wat in twee raadscommissies naar voren is gekomen- heeft er voor mijn fractie toe geleid om tegen uw voorstel te moeten zijn. Nu heeft de heer Boerkoel daar nog weer het nodige aan toegevoegd. Hij zegt: we moeten die 80.000,= waar we nu net over gehoord hebben ook maar meteen hieraan toevoegen. Ik denk dat het veel beter zou zijn om dat geld, als we dat hiervoor reserveren -en daar ben ik op zich voor- te besteden aan een doelgerichte aanpak, dus bijvoorbeeld te zeggen: we starten een project op in een bepaalde wijk, daar hebben we bepaalde problemen en die gaan we daarmee aanpakken en daarmee proberen we dat stuk objectieve veiligheid terug te brengen en een stuk subjectieve veiligheid naar de burgers toe te brengen. Dan het oormerken van vrijkomende middelen, waarvan we niet eens weten welke omvang het heeft en of we überhaupt wel willen wat de politie daar dan misschien zou willen, dat komt ons wel heel erg merkwaardig voor. Maar misschien moet je daarvoor wel bij de Partij van de Arbeid zitten, om dat goed te kunnen begrijpen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 213