16 juni 1994 - 14 - rijk toe zeggen en naar de provincie toe of andere instanties: jullie moeten ervoor zorgen. U pakt door dit voorstel te aanvaarden ook zelf de zaak aan, door surveillanten in dienst te gaan nemen in Soest. Ik wil op voorhand vanavond ook zeggen dat u zeker niet moet verwachten dat door deze politiesurveillanten -5,11 formatieplaatsen- aan het werk te zetten daarmee dan ineens de problemen op criminaliteitsgebied, preventie en weet ik wat, allemaal opgelost zijn. Dat zou mooi zijn, maar de wereld ziet er helaas wat anders uit. Maar ik zeg het toch maar liever even van tevoren, om te voorkomen dat straks gezegd wordt: ja, maar we hebben toch 5,11 formatieplaatsen en daarmee moet het probleem toch opgelost kunnen worden? Zo makkelijk zal dat niet gaan. Dan is er nog even gesproken door de heer Van Wuijckhuijse over de PKP en andere zaken. Ja, dan kom ik tot herhaling van wat wij gezegd hebben. We zijn met z'n allen eens als we vinden -niet alleen in Soest, maar in heel Nederland, dat blijkt ook uit de behandeling in het parlement en door de regering- dat er te weinig politie is. De mensen die nu een kabinet aan het formeren zijn, die spreken daar ook over en we moeten afwachten of de nieuwe regering en het parlement bereid zijn om extra financiële middelen voor de veiligheid beschikbaar te stellen. Wat ik ervan weet op dit moment is dat het niet direct zal betekenen dat er meer geld naar de politie gaat, want veiligheid is meer dan alleen politie. Een bottelnek is bijvoorbeeld op dit moment, dat weet u ook, als de politie mensen te pakken heeft en ze moeten naar een cel, naar de rechtbank of naar justitie, dat daar dan weer verstoppingen in het hele systeem zitten, omdat daar weer personeelsgebrek is of een cellentekort, of wat dan ook. Een deel van die extra veiligheids- gelden zullen vermoedelijk ook in die sectoren besteed worden. Dan ingaande op wat de heer Boerkoel, de fractie van Partij van de Arbeid aan aanvullende voorstellen op tafel heeft gelegd. Als ik dan begin met het onderdeel onder de letter a. waarbij u spreekt over het restant van de 80.000,= die ik de laatste keer in a.b.z. heb genoemd, daarvan heeft het college gezegd: laten we die voorlopig reserveren, we hebben ze nu niet nodig om dit raadsvoorstel te financieren, tenzij u als raad het wel wilt, dan kunnen we dus meer formatieplaatsen bezetten, maar het college stelt u dat niet voor. Reserveer dit even voor die twee jaar, is het project met de politiesurveillanten in Soest een succes, en u besluit financiële middelen beschikbaar te blijven stellen en er dus mee door te gaan, dan kunnen we op dat moment met een voorstel bij u als raad komen hoe we die 80.000,= het beste kunnen besteden. Mocht er besloten worden dat het project stopgezet wordt, dan is het de bedoeling van het college om dit geld gewoon in de algemene middelen onder te brengen. Ten aanzien van punt b. dat is een beetje de huid verkopen voordat de beer geschoten is. U kunt moeilijk van ons verwachten dat wij met zo'n voorstel als college op dit moment akkoord kunnen gaan. We weten in de verste verte nog niet welke verbouwplannen er gaan komen, hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn en waar. Daar is dus niets op dit moment over te zeggen, het enige wat we zeker weten is dat de divisie recherche hier naartoe komt. Voor de rest is er nog niks over te zeggen. Het bedrag onder de letter c. voor de tweede woonomgevingscontroleur, wat door u gezegd wordt is dat het te laag is. U zou gelijk hebben als wij gewoon een full-time ambtenaar zoals wij die hebben, in dienst zouden nemen. Maar er is hier sprake van een gesubsidieerde plaats, het betreft dus gelden van de JWG of leerlingarbeidsplaatsen, die komen hier dus ook bij en die gelden zitten hier dus nog niet bijDan hebben we dus wel voor deze twee jaar voldoende financiële middelen. Ik kan u zeggen dat wij gisteren als district Eemland-noord overeenstemming hebben bereikt met de korpsbeheerder, de burgemeester van Utrecht. Hij stemt in met de tekst zoals die nu voor wat Soest betreft hier in dit voorstel bij u op tafel ligt. Dat zal hij ondertekenen, maar hij heeft er wel de volgende opmerking bij geplaatst. Hij zegt: juist als je met personeel en dat soort zaken gaat werken, is twee jaar natuurlijk een korte termijn, te meer omdat, als we na twee jaar zouden stoppen, een deel van de politiesurveillanten -de woonomgevingscontroleurs blijven bij ons en komen dan bij ons terug- voor de politieregio zou zijn. Dat vindt hij op zich niet zo'n goede zaak, maar ik heb hem uitgelegd waarom wij nu tot dit voorstel zijn gekomen, dat we met een kerntakendiscussie bezig zijn en dat uit die discussie uiteindelijk na twee jaar zou moeten komen of u als raad

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 217