16 juni 1994 - 16 - zoals mevrouw Tomassen voorstelde bij de behandeling van de rekening 1993, vragen om geld van het CAI-bedrijf alvast ter beschikking te stellen voor uitbreiding van C-drie voor Radio Soest. Dat was, mijnheer de voorzitter, -de heer Visser praat zonder microfoon, maar hij zei: dat was een raadsbesluit- geen raadsbesluit, dat was toen een suggestie. Dat daarbij ons voorstel, door de Partij van de Arbeid gedaan voor de verkiezingen, waarin wij gevraagd hebben terug te komen op datgene wat wij eerder deden, namelijk 600.000,= per jaar ter beschikking stellen, dat is een vraag gesteld in toen dat initiatiefvoorstel. Degenen die dat niet meer hebben, moeten het nog maar eens vragen bij de ambtenaren, of ze dat nog eens mogen lezen. Dat is een vraag, gesteld in het initiatiefvoorstel. Ik begon mijn verhaal zostraks met te vertellen dat de Partij van de Arbeid dit voorstel nog steeds wat te mager vindt, omdat ons voorstel uitging van 600.000,= structureel. In de commissie heb ik nog een keer gezegd: we zullen daar zeker met de discussie met betrekking tot de kerntaken op terugkomen, mijnheer de voorzitter, alB voorzitter van het college, gaf datzelfde antwoord: u moet er ook op terugkomen, want u hebt het nu maar gedekt voor twee jaar, dus u zult een structurele dekking moeten vinden voor ongeveer 2,5 ton. Ik zou in dat geval -dat heb ik toen ook gezegd bij de behandeling in het fractievoorzittersoverleg na de verkiezingen- dekking moeten vinden voor 600.000,= dus dat is een verschil van 3,5 ton. Dat neemt niet weg dat u straks met hetzelfde probleem zit als ik ook zou zitten met de kerntaken. Vandaar mijn voorstel om het op deze manier ook voor twee jaar te dekken. Daarna zullen we over ongeveer driekwart jaar, als de kerntaken discussie hopelijk is afgerond, met meer geld op de proppen moeten komen. Daarom zal ik dit voorstel niet in stemming brengen, want dat heeft geen zin, gezien de reactie van de andere partijen. Maar vandaar mijn voorstel op dit moment, niet via een amendement, niet via een motie, maar via een gedachte op een papiertje gezet met een datum erboven en vragen, gewoon meegenomen in de discussie in eerste termijn. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest mag constateren dat dit de derde vergadering is dat er geen inhoudelijke reactie komt op de standpunten zoals naar voren gebracht en dat er geen antwoord komt op concrete vragen. Als je kijkt naar het rapport van de Rekenkamer, dan moeten we toch constateren dat het op dit moment niet al te best gaat met de politie. Ik zeg het maar heel voorzichtig. Ik denk dat wij als gemeenteraad mogen verwachten dat de politie het maximale doet om met de ter beschikking gestelde middelen een zo goed mogelijk resultaat te halen. Ik denk dat als je kijkt naar wat er met de sterkte is gebeurd -er wordt elke keer weer omheen gedraaid, maar de sterkte in Soest zou moeten zijn toegenomen en niet met één of twee man, maar met meer- dat er wel verrekte weinig is gebeurd. Ik constateer nogmaals dat ik geen antwoord heb gekregen, geen enkele inhoudelijke reactie op mijn stellingen met betrekking tot de sterkte van de politie in Soest, anders dan dat we politiesurveillanten op straat moeten sturen. Ik stel nogmaals dat het veel beter zou zijn als we projectmatig zouden kijken: welke problemen willen we hier in Soest aanpakken en hoe zouden we dat het beste kunnen doen? Dan zou je wel eens kunnen constateren dat met name ook in het kader van de opdracht dat we moeten komen tot een integraal veiligheidsbeleid, dat je dat op een andere manier doet of misschien in combinatie met die politiesurveillanten. Zomaar meer politie en dan ook nog zonder dat de uitwerkingsovereenkomst duidelijk maakt hoe dat dan precies ingezet gaat worden, mijnheer de voorzitter, is alleen maar de politie in de gelegenheid stellen om de problemen zoals die daar blijkbaar op dit moment nog steeds spelen in het kader van de reorganisatie, te ontwijken. Ik zeg nogmaals: om je veilig te voelen, moet je veilig zijn. Daar moet je het aanpakken, en niet aan de andere kant beginnen. Heer VISSER (GL/PS)Voorzitter, ik neem aan dat u in de twee maanden dat de wethouder van verkeer bezig is geweest om een nieuw verkeersplan voor Soest te maken, dat u ook het integraal veiligheidsbeleid al op papier hebt staan, zodat wij daar snel aan kunnen beginnen en daar ook gelden in kunnen stoppen. Ik denk ook, met de heer Van Wuijckhuijse, dat dit beter is dan dit voorstel, waar wij verder achter staan, omdat wij u het voorstel van de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 219