16 juni 1994 - 18 gemeente hebt liggen. Ik heb er één genoemd, zoals die op dit moment in de lokale en regionale pers genoemd wordt, een plek in Soest waar op dit moment problemen zijn. Dat is een specifieke plek, een specifiek project en daar zouden we specifiek aandacht aan moeten geven. Alleen maar op de straat gooien heeft geen zin, in de uitwerkingsovereenkomst moet je inderdaad een projectmatige aanpak kiezen, daar ben ik het niet mee oneens, Heer BAKS (BAM)Voorzitter, om op het laatste terug te komen, ik wil aansluiten op de heer Krol. Als we praten over die 80.000,= dan denk ik: u bent hard bezig met het maken van een integraal veiligheidsbeleid, het signaleren van knelpunten en het prioriteiten stellen daarin, welke knelpunten het eerst aan de beurt zijn om tot een oplossing gebracht te worden. Dus ik denk dat het niet aan onze fractie is om op dit moment te zeggen voor welk project u die 80.000,= moet besteden, maar dat wij in het kader van de presentatie van het integraal veiligheidsbeleid van u op korte termijn voorstellen denken te verwachten waar u dat in zou willen zetten VOORZITTERAls ik dan in tweede termijn mag antwoorden? In de eerste plaats aan de heer Van Wuijckhuijsewij hebben in de commissie a.b.z. wel degelijk over de sterkte gesproken. Er is toen het getal genoemd van 40,1 zijnde de huidige sterkte van het rayon Soest. Ik heb er toen bij gezegd dat de cijfers zoals die nu zijn, niet te vergelijken zijn met de situatie uit het verleden, omdat we nu een hele andere politieorganisatie hebben. Ik praat nu sec over de mensen die in het rayon Soest zitten, maar daar zijn uitgehaald de facilitaire ondersteuning, de recherche en de surveillance, die zitten op districtsniveau en op regioniveau. Daarom kan je het gewoon niet vergelijken. Daarbij komt dat de sterkte binnen de regio Utrecht wel degelijk is verdeeld op basis van de PKP, dat wil zeggen, als wij in de oude situatie waren doorgegaan als zijnde een zelfstandig gemeentepolitie korps, wij op grond van de PKP meer politiemensen zouden moeten hebben. Nou, die verdeelsleutel is ook nu toegepast, in de huidige situatie, waarbij het nog steeds zo is -dat heb ik al vaker gezegd- dat de regio Utrecht een regio is die teveel politiemensen heeft op basis van de PKP sterkteverdeling over het hele land. Dat wil zeggen dat we nog steeds terug moeten in aantallen om uit te komen op de PKP-sterkte die de regio Utrecht is toebedacht, dat heb ik gisteren nog gehoord van de korpsbeheerder. Dus we krijgen er niet bij, we moeten nog terug. Dan ten aanzien van de 80.000,= Net wat de heer Jansen zegt, je moet daar zorgvuldig mee omgaan. Als er in een bepaald onderdeel van ons beleid geld vrijkomt of overblijft, dan hebben we daar bepaalde afspraken over hoe we daar mee om zullen gaan. Tegen die achtergrond moet je ook het besluit zien van het college om het even te parkeren en dan pas daarna te zeggen, als daar een besluit over genomen is, het is voor politiesurveillanten of het gaat in de algemene reserve Tegen de heer Boerkoel zou ik willen zeggen ten aanzien van de mogelijke grondverkoop voor parkeerplaatsen bij de divisie recherche, wacht u eerst de voorstellen af van het college. Luidt het grondverkoopvoorsteldat hier dan op de raadsagenda komt te staan, zodanig dat het niet in de richting gaat zoals u dat hier bedoelt, dan kunt u op dat moment het voorstel amenderen, bijstellen of wijzigen en dan kan het alsnog in de richting gaan die u voor ogen hebt Ten aanzien van het integraal veiligheidsbeleid, daar komen we de komende maanden op terug bij u, daar wordt aan gewerkt op het ogenblik. Mag ik constateren dat de raad met het voorstel kan instemmen? Heer BOERKOEL (PvdA)Ik zou graag een stemverklaring willen afleggen, in de zin van dat wij als Partij van de Arbeid-fractie natuurlijk -ook al is het niet datgene wat in het initiatiefvoorstel staat van de Partij van de Arbeid- voor dit voorstel zullen zijn, maar het doet geen recht aan het initiatiefvoorstel en ik behoud mij dus het recht voor om op een moment daarop terug te komen. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Wij wensen geacht te worden tegen te hebben gestemd. 16 Het de wort 13. Insi en 14Voo: Raa< De 1 zone 15. Vast res< Mevi ove: als ged; dat We tl hebl daac mil; vooi noer Het 16Voo: niei Heei rapj men: cijJ dus-* geh< de plai ver: raac voll volc boui waa: mog« voet dicl in cijJ moei punl voo: want Mev: van moe: Eén ons kei: ontT het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 221