n 16 juni 1994 - 19 - Het voorstel (RV 94-68) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest geacht wil worden tegen te hebben gestemd. 13. Instemmen met de jumelage overeenkomst 1994 - 1999 tussen de gemeente Soest en Kedzierzyn/Kozle 14. Voorstel tot instemming met de voordracht tot benoeming van een lid in de Raad van Commissarissen van de N.V. Waterleidingbedrijf Midden Nederland. De voorstellen 13 en 14 (RV 94-62 en RV 94-65) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 15. Vaststelling meerjarenprogramma restauratie rijksmonumenten 1995 - 2000 reservering van rijksmiddelen in 2000. Mevrouw SWINKELS (D66) Voorzitter, wij hebben in de commissie gesproken over een mogelijk groter bedrag dat via het rijk binnen zou kunnen komen als we projecten hebben. Ik wilde de wethouder vragen of hij daar nog aan gedacht heeft of dat hij nog iets gedaan heeft met die opmerking. Ik meen dat ook de heer Zwaanenburg diezelfde opmerking heeft gemaakt. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Voorzitter, natuurlijk is daaraan gedacht. U hebt dat meegegeven en dat is de volgende dag ook nagegaan. Het is inder daad zo dat er zeer aanzienlijke bedragen -we praten dan over tientallen miljoenen guldens- nog beschikbaar zijn, maar die zijn bedoeld alleen maar voor uitzonderlijk grote projecten. Dat betekent een deelproject van ik noem maar vier miljoen totaal. Die hebben wij niet in het vakje liggen. Het voorstel (RV 94-70) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 16. Voorstel inzake het volkshuisvestingsbeleid en tot het vaststellen van een nieuwe volkshuisvestingsverordening 1 juli 1994. Heer JOUSTRA (BAM)Voorzitter, ten aanzien van de volkshuisvestings- rapportage hebben we toch wat problemen. In ieder geval komt er naar onze mening onduidelijk in tot uiting, te onduidelijk in de uiteindelijke cijfers die voor de plannen worden gepresenteerd de meerbouw die tot dusverre gepleegd is. Ik vind het ook jammer dat er geen rekening is gehouden eigenlijk met de vrijkomende woningen in Soesterberg, met name in de wijk Apollo, die toch zeker tot een benedenwaartse bijstelling van de plannen zouden moeten leiden. Ik zou u dan ook namens mijn fractie willen verzoeken om dat nog eens door te gaan rekenen en in de desbetreffende raadscommissie dat aan de orde te stellen, want met het aannemen van de volkshuisvestingsrapportage en voor zover deze van invloed is op de volgende punten in het raadsvoorstel, neemt u ook een voorschot op het bouwen aan de Jachthuislaan. Wij vinden dat een gebied dat van zoveel waarde is voor Soest dat dat wel een van de laatste gebieden is die wij mogen bebouwen. Al zet u er maar een paar woningen neer, dan heeft u een voet tussen de deur. Wij willen graag dat er eerst wordt gekeken naar ver dichtingsmogelijkheden, vernieuwbouwmogelijkheden, de vrijkomende woningen in Soesterberg daar moet rekening mee gehouden worden, dat betekent dat cijfermatig de hele zaak wat ons betreft nog een keer doorgerekend zou moeten worden. Dat betekent voor onze fractie dat we in ieder geval met punt 1. van het raadsvoorstel niet kunnen instemmen, met de overige wel voor zover dat niet van invloed is op bouwplannen aan de Jachthuislaan, want daar stemmen we zeker niet mee in. Mevrouw HUBERTS (WD)Voorzitter, wij kunnen heel wel leven met punt 1. van dit raadsvoorstel. De meerbouw waar de heer Joustra van de BAM-fractie moeite mee heeft, is voor ons geen enkel probleem. Eén opmerking wou ik kwijt ten aanzien van de woningbouw bij BraamhageWat ons betreft liever niet verder naar achteren schuiven dan strikt noodza kelijk is, met andere woorden, zo gauw er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen in dat gebied, dan ook komen tot een planontwikkeling, want het blijft natuurlijk een prachtig stukje voor met name ook senioren-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 222