16 juni 1994 - 20 woningen Een tweede opmerking zou ik willen maken over de vrije vestigingsgrens van 250.000,= Ik heb begrepen dat Gedeputeerde Staten zich daar nog over beraden, of er nog een uitspraak over moeten doen, maar zoals u weet is die vrije vestigingsgrens voor de WD-fractie niet aanvaardbaar. Dat is geen nieuw geluid, we hebben dat al eerder gemeld. Wij zien die grensstelling toch als een kunstmatige prijsopdrijving en wij volgen in deze liever de Huisvestingswet, die uitgaat van een open principe, dus dat iedereen daar mag wonen waar hij of zij wil. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, wij hebben in de commissie regelmatig de afgelopen jaren bezwaar gemaakt tegen het feit dat we hadden afgesproken in de periode 1991 - 1994 150 woningen te bouwen. In deze volkshuisvestings- rapportage, paragraaf 8, hoofdstuk 6, wordt duidelijk gemaakt dat inderdaad de afgelopen vier jaar maar liefst 50% meer is gebouwd dan we van tevoren hadden afgesproken. We hebben in de commissie ook aangegeven dat wat ons betreft dit risico's inhoudt, ook naar de toekomst toe. Ik verbaas me erover dat de WD-fractie geen bezwaar heeft tegen het meer bouwen dan er is afgesproken, want zij zouden toch ook moeten beseffen dat met de eindige locaties die we in Soest nog hebben om te bebouwen, het hoogst onverstandig is om toch steeds maar weer die afgesproken aantallen te overschrijden, daarmee creëer je alleen maar nog meer druk op de woningmarkt, nog meer druk op verdere uitbreidingsplannen. Dat lijkt ons, met de structuurvisie in het achterhoofd, hoogst onverstandig. Wij kunnen dus niet akkoord gaan met de besluitvorming bij punt 1, de volkshuisvestingsrapportage, mede niet vanwege het feit dat op pagina 59 wordt gesuggereerd dat mogelijk ten dele al in de periode 1995 - 1999 op de locatie Jachthuislaan zal worden gebouwd. Zelfs het Griftland wordt genoemd. Wij kunnen ons daar niet in vinden. Wij vinden dat de ontwikke lingen, grotere inbreidingsplannen die we tot nu toe steeds tegenkomen, gesaldeerd moeten worden met de afspraken en dat dat dus tot een naar beneden bijstelling van uitleggebied zal moeten leiden. Wij kunnen dus niet instemmen met de volkshuisvestingsrapportage en we sluiten ons aan bij de opmerkingen van de heer Joustra dat wij graag in de volgende commissie daar nog eens over praten. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Voorzitter, ik vind het niet nodig om mijn opmerkingen die in de commissie zijn gemaakt, te herhalen. Ik wil alleen even attentie vragen voor het feit dat wij ons niet kunnen verenigen met het percentage 50/50 gesubsidieerde en ongesubsidieerde woningen. Wij zagen dat percentage liever 60/40, ik denk dat het algemeen bekend is. Wat betreft de woningbouw aan de Jachthuislaan hebben wij in de commissie gepleit dat te zijner tijd nog eens te bezien. Wij rekenen de extra woningen in Soesterberg mee, we bouwen eerst de Boerenstreek af en wij verwachten, zoals in de structuurvisie staat, dat we steeds evalueren: zijn die woningen nog wel nodig en hoe zitten we op ons schema? Daarbij ook te betrekken het inwonertal van Soest, zoals het in de structuurvisie is weergegeven. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, geen herhaling van wat er in de commissie is gezegd. Een paar opmerkingen. Wij steunen het voorstel zoals het hier ligt. We wachten met belangstelling af wat de provincie gisteren en ik meen vandaag gedaan heeft in het kader van de vaststelling van het streekplan, want dat kon wel eens degelijk van invloed zijn op dit voorstel dat wij nu voor ons hebben liggen. Ik reali seer me dat we onze eigen visie kunnen hebben, maar als zij er vervolgens een streep door zetten is het verhaal niet meer kloppend. Ten aanzien van de opmerkingen van de WD over de 250.000,= grens vinden wij het een goed voorstel om dat inderdaad voor het gewest hier met elkaar te proberen om het voor elkaar te krijgen. Ik doe een dringend beroep op hen om daar toch nog even goed over na te denken. Voor de rest denk ik dat alles in de commissie is gezegd. Nog één opmerking, ik leg hem hier gewoon neer, niet meer en niet minder. We hebben het over volkshuisvesting en we hebben het in het verleden altijd gehad over het feit dat wij niet voornemens waren om sociale woningbouw te gaan verkopen in Soest. Toch wordt er door de woningbouwvereniging St.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 223