16 juni 1994 - 21 Joseph op dit moment een actie in die zin ondernomen. Ik vind dat u zich daarop moet prepareren wat dat voor gevolgen kan hebben voor de woningbouw in de toekomst in Soest. Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, inderdaad, in de commissie is het een en ander besproken in de lijn zoals de heer Joustra ook gereageerd heeft. We hebben ons daar meteen gedistantieerd van punt 1 van de besluitvorming, op pagina 4: de volkshuisvestingsrapportage 1994 is wat ons betreft niet akkoord om redenen dat er veel meer gebouwd is, de woningen in Soesterberg niet meegeteld zijn en dat er uitspraken gedaan worden over de Jacht huislaan, waarvan D66 nadrukkelijk vindt dat nu het nog geen 1995 is en bestemmingsplannen over het algemeen tien jaar geldend zijn, dat de Jachthuislaan helemaal buiten beschouwing kan blijven tot het volgende bestemmingsplan. Wij stemmen dus tegen punt 1. Heer KROL (CDA)Voorzitter, ik heb een paar dingen over dit stuk op te merken, er staan een paar punten in die onze goedkeuring kunnen wegdragen, die zal ik u dan verder besparen. Die 250.000,= grens, daar werd vandaag nog in de pers onder andere via Radio Utrecht over opgemerkt dat Heerema er niet zo gelukkig mee is en dat, als hij zijn zin krijgt, hij er een streep doorheen zou willen halen. Maar er wordt ook op dit moment bij G.S. over gediscussieerd, ik zou de wethouder willen vragen wat zijn laatste informatie op dit punt is, alvorens daar een uitspraak over te willen doen. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Hebt u daar dan zelf geen visie op, wat u nou graag daarin zou willen? Daar ben ik benieuwd naar, gelet op de discussie. Heer KROL (CDA)Nou, als u de afgelopen vier jaar had opgelet -via u, mijnheer de voorzitter, naar de heer Van Wuijckhuijse - dan had u dat kunnen constateren. Die 250.000,= grens is er mede met de steun van het CDA gekomen Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)U hoeft niet zo lelijk te doen als ik u gewoon een vraag stel. U reageert als een gebeten hond. Over op de man spelen, mijnheer de voorzitter! Heer KROL (CDA)Nou, mijnheer de voorzitter, ik denk dat we dat in de loop der jaren zo een beetje van elkaar gewend zijn geraakt. Het gaat altijd in goede harmonie, dus geen probleem. De opmerking over de gesubsidieerde woningbouw, zoals die gemaakt is door Progressief Soest. Ik vind het loffelijk om het zo te noemen, maar we mogen in het huidige volkshuisvestingsbeleid blij zijn als we een verhouding 25/75 gaan halen, want het is de huidige situatie. Met de afbouw van het subsidiesysteem is er echt geen enkele mogelijkheid om die verhouding nog anders te trekken, al zouden we dat nog zo graag met elkaar willen. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Dat vindt u, mijnheer Krol, -voorzitter, mag ik even?- maar daarom bent u CDA en wij Progressief Soest. VOORZITTER: En ik heb de indruk dat dat deze vier jaar ook zo blijft. Heer KROL (CDA)Ach, voorzitter, het komt allemaal met de jaren, dus niets is wat dat betreft uit te sluiten. Mevrouw SWINKELS (D66)Van Groen Links naar de Groenen kan ook nog. Heer KROL (CDA)Sommige mensen leren het nooit, nee. Voorzitter, de opmerkingen die gemaakt werden door Gemeentebelangen Groen Soest over de locatie aan het GriftlandcollegeEr staat heel duidelijk in het stuk, denk ik, dat door de streekplanprocedure de Griftlandlocatie helemaal terzijde wordt geschoven, dus die kunnen we verder toch vergeten. Het laatste, voorzitter, waarover we even discussie met elkaar gehad hebben, dat was even waarom ik mij verbaasde uit de hoek van D6S, ik dacht dat we bij de structuurvisie een besluit hadden genomen over de Jachthuis laan en ik kan mij herinneren dat ook D66 zich daarin kon vinden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 224