16 juni 1994 - 23 Ten aanzien van de woningverkoop in Soesterberg. Dat was mevrouw Oh, die is even afwezig, ik zal even wachten. Ik kom even naar de 250.000,= grens van mevrouw Huberts. Zij zei: we hebben dat niet anders gezien, dat is geen nieuw geluid. Ik heb het nog eens even nagekeken in de notulen van vorig jaar, toen we ook een huisvestingsrapportage hebben aangenomen. Toen is het voorstel geweest van het college om de grens te verhogen binnen de regio naar 275.000,= Dat is toen in de raad teruggenomen en de WD heeft zich geconformeerd aan de 250.000,= evenals een meerderheid van de raad. Ik zou dat klemmende beroep dat gedaan is op de WD willen herhalen: gaat u geen verandering van beleid inzetten door het getal te verlagen. Wij hebben daarmee een middel ontnomen om de doorstroming in Soest te gaan bevorderen. Ik zou het zeer betreuren. Ik kom automatisch zo dadelijk op de wetgeving, want de Huisvestingswet geeft aan dat je binnen die grens niet mag opereren, tenzij er toestemming is van G.S. Die toestemming is collectief aangevraagd voor de regio Eemland. Daar is nog geen absolute duidelijkheid over, ik heb begrepen dat het nu dinsdag in het college in behandeling komt. Er is een redelijk positieve tendens, laat ik het maar even zo inschatten, er is namelijk ook in het Utrechtse op een aantal andere plaatsen toestemming gegeven, in zuid-oost, dat heeft de provincie in haar eigen persberichten ook aan ons laten weten. Dus de kansen zijn nog niet nul, laat ik het maar heel duidelijk definiëren. Dan komt de vraag: is dat voor Heerma reden om de wet aan te passen of om dat eventueel te laten schorsen of te laten vernietigen? Nou, naar mijn informatie is het zo dat in de wet staat dat indien een regio toestemming heeft van G.S. dat de grens is. Dus als wij van G.S. die toestemming krijgen, dan is die 250.000,= de grens. Heerma heeft in de wetgeving, dus doordat het een gedelegeerde besluitvorming is, onvoldoende mogelijkheden om deze toestemming te schorsen. Ik heb duidelijk begrepen dat hij ook niet van plan is om in deze interimperiode, waarin eigenlijk sprake is van een demissionair kabinet, daar een schorsing op los te laten. Ik heb de verwachting dat we zeker een bepaalde tijd -ik schat het in op een jaar ongeveer- deze grens zouden kunnen hanteren, indien wij daar nu toe zouden besluiten. Maar nogmaals, dat zijn verwachtingen, de wet geeft iets anders aan en uiteindelijk zal de wet in Nederland denk ik wel worden toegepast. Maar in het belang van de doorstroming zou ik zeer sterk willen bepleiten: geef ons dat middel. We merken het elke dag, we hebben het dringend nodig. Heer BRUNEKREEF (WD)Voorzitter, de heer Heerma heeft vanavond op de radio duidelijk te kennen gegeven dat hij die middelen wél heeft. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Als ik staatssecretaris was, zou ik dat ook zeggen. Ik ga terug naar mevrouw Stekelenburg. Er is een vraag gesteld over de eventuele verkoop door St.Joseph van woningen. Dat is ook mij ter ore gekomen, er is namelijk binnenkort, op 29 juni een ledenvergadering van St.Joseph en daar staat dat op de agenda, als een uitvloeisel van een verzoek van aantal leden. Wat daar uit voortkomt, weet ik niet. Ik kan alleen maar zeggen dat binnen het BBSH, het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen, er een mogelijkheid is voor woningbouwcorporaties om in het kader van het volkshuisvestingsbelang ook eigendom te vervreemden. Dat betekent, zij mogen gewoon hun dure woningen verkopen om daarmee, met die gelden weer in het kader van de volkshuisvesting eventueel nieuwe woningen met een goedkopere huur te bouwen. Dus het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen laat dat toe, de gemeente zou dat naar mijn mening niet kunnen stuiten, niet kunnen stoppen omdat daar geen toestemming van de gemeente voor nodig is. Ik blijf het wel volgen. Mevrouw SWINKELS (D66)Wat is het druk als je fractievoorzitter bent, voorzitter. De discussie behoeft nog een kleine aanvulling. Ook de heer Krol zal zich herinneren dat tijdens de gesprekken over de structuurvisie er zeer nadrukkelijk gesproken is, gediscussieerd is -heel lang zelfs- over het aantal inwoners van Soest. Ik roep bij u allemaal even in herinnering dat in de jaarrekening die ons vandaag heeft bereikt op de pagina met kerngegevens staat dat er 41.991 inwoners zijn inmiddels. Dat is dan toch een stuk meer dan we verwacht hadden bij de planning van de structuurvisie. Verder wil ik u in herinnering brengen dat D6 6 bij de ondertekening van het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 226