16 juni 1994 - 24 - beleidsprogramma -mevrouw Blommers weet dat vast nog wel- ontzettend veel moeite had om de handtekening eronder te zetten. We hebben ons laten overtuigen, maar nu wil ik dan ook met succes een beroep doen op dat beleidsprogramma. Ik heb het hier bij me en daar staat over de bestemmings plannen en de afrondingslocaties onder andere: "Bezien moet worden of de regeling van de bestemming van enkele bouwlocaties of gedeelten daarvan kan worden opgeschort, mede gelet op de reguliere duur van een bestemmings plan." Dus, een bestemmingsplan, wordt hier ook al geconstateerd, duurt tien jaar. Ik beroep mij nogmaals met klem wat de Jachthuislaan betreft op deze afspraken bij het ondertekenen van het beleidsprogramma. Heer KROL (CDA)Maar één zin, misschien twee, voorzitter. Het college stelt daarom ook voor -in antwoord via u naar mevrouw Swinkels- om de kleinere capaciteit op de Jachthuislaan Letterlijk staat er: "De in het bestemmingsplan Soestdijk op te nemen capaciteit zal hierop worden afgestemd." Dat is precies wat in het beleidsprogramma wordt bedoeld. Heer BAKS (BAM) Een kleine opmerking, voorzitter. Als de wethouder ons probeert te houden aan de structuurvisie, waarin de Jachthuislaan staat opgenomen als potentiële locatie, dan mag ik denk ik het college ook aan de andere kant houden aan de structuurvisie waar het gaat om het maximaal toevoegen van 1500 woningen aan het woningbestand van Soest. Als we met die 1500 woningen de Jachthuislaan kunnen ontzien -en we zijn al aardig boven het geplande- zien wij niet dat de Jachthuislaan Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, zou ik een interruptie mogen plaatsen? De structuurvisie gaat over de periode 1995 - 2010. Datgene wat nu gebouwd wordt, wordt niet genoemd in de hoeveelheden die gebouwd zouden moeten worden van 1995 - 2010, dus ik denk dat wat de heer Baks zegt, niet helemaal juist is. Heer BAKS (BAM) Voorzitter, als ik daar gelijk op mag reageren, dan? Als we ervan uitgaan dat de Jachthuislaan pas aan de orde zou kunnen komen na 2010 en we bestemmingsplannen vaststellen voor een periode van 10 jaar, kunnen we nu dus definitief besluiten dat in de periode tot 2010 de Jachthuislaan niet meer ter sprake komt. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Voorzitter, ik heb nog één vraag te beantwoor den. Feitelijk komt het allemaal terug op de Jachthuislaan-discussieIk vind het feitelijk een zuiver planologische discussie en ik moet u zeggen dat wij in onze planning uitgaan van de gegevens zoals de raad ze heeft goedgekeurd. Dat betekent: potentiële bouwlocaties worden ingeschat. Dat je intenties kunt hebben om dat gebied te sparen, dat betekent dat je er niet onmiddellijk de spade in zet, maar dus pas op het moment dat het echt nodig is. Dat is een heel ander verhaal. Wij moeten in onze planning natuurlijk wel uitgaan van feitelijk gegevens. Ik vind het eigenlijk jammer dat die planologische discussie de problematiek van de volkshuisvesting zo belast. Laat ik u vertellen, we kunnen natuurlijk wel minder willen en zeggen dat er al teveel gebouwd is, maar als u drie keer het spreekuur meegemaakt hebt, dan denk ik dat u anders denkt. VOORZITTER: We gaan over tot besluitvorming. Voor alle duidelijkheid, gelet ook op de opmerkingen die gemaakt zijn vanuit de verschillende fracties, loop ik met u op bladzijde 4 even de zes punten langs om te kijken hoe de besluitvorming precies zal uitvallen. 1. De volkshuisvestingsrapportage 1994. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, wat betreft punt 1 zien wij graag dat de punten die ik net genoemd heb, daar geen deel van uitmaken. We kunnen dus in het algemeen instemmen met de volkshuisvestingsrapportage, alleen niet wat die delen betreft die ik net genoemd heb in eerste instantie. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Voorzitter, ik heb het ook als geheel genomen. Ik heb opmerkingen gemaakt en die worden geacht mee te doen bij de verdere discussie.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 227