4 - 16 juni 1994 25 - Mevrouw SWINKELS (D66)Punt 1 gaat D66 niet mee akkoord, voorzitter. Heer JOUSTRA (BAM)Voorzitter, wij wijzen ook punt 1 van de volkshuis vestingsrapportage af. De overige punten daar kunnen we mee instemmen voor zover het niet de Jachthuislaan betreft. VOORZITTER: Dan is punt 1 aanvaard, met de aantekeningen zoals door een aantal van u verwoord. 2. het regionale volkshuisvestingsplan Kan de raad daarmee instemmen? Akkoord. 3. de regionale afspraken voor de woonruimteverdeling; Kan de raad daarmee instemmen? Akkoord. 4. voortzetting van de huidige samenwerking met de corporaties met de intentie dit voor de periode vanaf 1 januari 1995 eveneens vast te leggen in een convenant Kan de raad daarmee instemmen? Dan is dat ook besloten. 5. het onderzoeken van de mogelijkheid tot het komen van een breed overleg volkshuisvesting; Kan de raad daarmee instemmen? Dan is dat besloten. 6. de hiervoor aangegeven procedure ten aanzien van de jaarlijkse actualisering en bijstelling van het beleid; Kan de raad daarmee instemmen? Dan is dat ook besloten. 17. Het voorstel (RV 94-72) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met inachtneming van de gemaakte kanttekeningen. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar in verband met de wijziging van de regeling op de bestuurscommissie van de Regionale Muziek- en Dansschool voor Amersfoort, Soest en Hoevelaken (RMA) 18. Voorstel tot het afgeven van de verklaring dat de programmaraad represen tatief is voor de Soest bevolking. 19Voorstel tot verkoop van grond, gelegen aan de Verlengde Kolonieweg 6 en 8 aan de heer en mevrouw C.J. de Gier-van Echteld en de heer en mevrouw J.E.M. Hurenkamp -van Logtenstein. 20. Voorstel tot wijziging van artikel 17 van de koopovereenkomst met Ben Becker Internationaal Transportbedrijf B.V. te Soest. De voorstellen 17 tot en met 20 (RV 94-64, RV 94-67, RV 94-73 en RV 94-75) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen 21. Voorstel tot het vaststellen van een bekostigingsbesluit voor de gebieden Boerenstreek en Nieuwe Gracht 2. Heer BAKS (BAM)Eén opmerking, voorzitter, wij vinden het in ieder geval vervelend om stukken te krijgen nadat er een commissievergadering is geweest waar die stukken op doorgepraat zouden kunnen worden en die wel gelden voor dezelfde raadsvergadering. Dus een vriendelijk verzoek aan het college om, als het niet echt een spoedeisende zaak is, de zaken eerst in de commissie te brengen en pas dan in de raad en niet na een commissie vergadering het raadsvoorstel toe te sturen. VOORZITTER: Ik denk dat wat u zegt ook ons uitgangspunt is. Maar er kunnen omstandigheden zijn om daarvan af te wijken. Het voorstel (RV 94-78) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. VOORZITTERDan kom ik aan de sluiting van deze raadsvergadering. Ik dank u voor uw komst en uw bijdrage aan de discussie. De vergadering is gesloten. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest van 15 september 1994

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 228