7 juli 1994 - 2 - Heeft u inmiddels, na drie weken, het telefonisch contact tot stand kunnen brengen? Hoe vaak heeft u het geprobeerd en welke communica tiemiddelen heeft u ingezet om de betrokken persoon werkelijk te bereiken? Het Centrum voor agro-biologisch onderzoek is telefonisch enkele dagen getracht te bereiken. Wij kregen geen gehoor. Daar wij een deskundig advies in wilden winnen, op korte termijn, hebben wij drie andere deskundige instanties om advies gevraagd, namelijk Natuur en Milieu in Utrecht, de milieutelefoon en het Laboratorium voor grond- en gewasonderzoek te Hilversum. De betreffende adviezen zijn u bekend. Vraag 2: Worden er concrete pogingen gedaan om de sportvelden milieuvrien delijk te onderhouden? Hoe luiden de instructies daarover en wordt er op dit terrein bijgeschoold? Er zijn de afgelopen jaren concrete pogingen gedaan om de sportvelden milieuvriendelijk te onderhouden, zoals onder andere het jaarlijks verticuteren van de velden. Het gebruik van chemische middelen was daarbij uitgesloten. Onze medewerkers zijn permanent bijgeschoold in ecologisch onderhoud van zowel velden als ander groen. Vraag 3: Liggen de beoogde sportvelden in waterwingebieden en/of grondwater beschermingsgebieden? Bent u bereid het Waterleidingbedrijf Midden- Nederland bij uw beslissing te betrekken, zoals in de raadscommissie milieu werd besproken? Een aantal sportvelden bevindt zich in het grondwaterbeschermingsgebied. Geen der sportvelden ligt in waterwingebieden. Het door ons te gebruiken middel, AA-mix mag daar gebruikt worden, ook de WMN zal hierbij worden betrokken. Vraag 4: Wat is uw reactie op de aanbeveling die in dezelfde commissie door één van de leden werd gedaan, om de gifmethode op andere plaatsen binnen de gemeente opnieuw toe te passen? De mechanische onkruidbestrijding in de gemeente Soest levert voldoende resultaat op, zodat wij momenteel niet overwegen om chemische onkruid- bestrijding toe te passen. Bent u het met ons eens dat u door uw lichtzinnige beslissing derge lijke ontoelaatbare suggesties hebt opgeroepen? Nee Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, ik ben om drie redenen gelukkig met het antwoord van de wethouder, maar om twee redenen niet. Laat ik eerst de positieve kant laten horen. Ik ben blij dat er toch -behalve dat ene telefoontje, ik weet niet wanneer, ik denk achteraf- nog wat moeite gedaan is. De wethouder noemt Natuur en Milieu, daar kom ik dadelijk nog even op terug. Op de tweede plaats ben ik blij dat er bijgeschoold wordt en dat onze mensen in de gemeente dus nadrukkelijk leren omgaan met het feit dat er nu al vier jaar geen gif wordt gespoten. Op de derde plaats ben ik nog gelukkiger, dat is het laatste voordeel van het antwoord, dat de wethouder heel duidelijk heeft gezegd dat er niet wordt overwogen -zo duidelijk heb ik het in de commissie niet gehoord- op andere plaatsen in de gemeente alsnog een methode van chemische onkruidbestrijding toe te passen. Deze drie voordelen, voorzitter, wegen wellicht niet op tegen de nadelen. Ik ben nog niet gelukkig met het antwoord over de grondwaterbeschermings gebieden. Ik zou daar veel meer van willen weten, te meer daar het Water leidingbedrijf Midden-Nederland op verschillende plaatsen uitkeringen doet aan gemeenten die in grondwaterbeschermingsgebieden geen gif gebruiken. Dan vind ik het advies van Natuur en Milieu, waar de wethouder het over had, heel duidelijk: Natuur en Milieu wijst het middel AA-mix ondubbel zinnig af. Heer VISSER (GL/PS)Voorzitter, gelukkig heeft onze fractie-assistente wél de nodige organisaties kunnen bereiken om meer informatie. Ik heb hier een fax voor mij van de staatssecretaris, waarin letterlijk staat: "Het is verboden dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden als bedoeld in de Wet bodembescherming, daaronder niet begrepen de gebieden waarbinnen uitslui tend fysische bodemaantastingen zoals grondboringen zijn verboden, te gebruiken." Daar wordt dus het woord «grondwaterbeschermingsgebieden» letterlijk geciteerd en ik raad u dan ook aan om het besluit terug te nemen om alsnog de gifspuit van de heer Van Logtenstein uit de motteballenkist te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 232