7 juli 1994 - 3 - halen en daarmee in Soest op sportvelden te gaan spuiten. Te meer nu u zelf toegeeft dat de verschillende velden -ik zou graag willen weten welke- wel terdege in grondwaterbeschermingsgebieden liggen. Als je de lamboyante stukken leest van de commissievergadering, dan merk je dat iedereen rugklachten krijgt die het maar op een andere manier wil doen en dat daar vreselijk tegenop gezien wordt, terwijl u nu toegeeft om in de rest van Soest niet te spuiten. Ik denk toch dat er een methode gevonden moet worden om het op een andere manier te doen, mechanisch of op een door u creatief gevonden wijze. Kortom, ik stel voor aan de raad, voorzitter, om uw besluit in de commissie terug te nemen -ik wil u graag deze fax overhandigen- en alsnog af te wegen, om te voorkomen wat u van plan bent. Heer JOUSTRA (BAM)Voorzitter, ik ga verder dan maar even niet op het voorstel in, maar meer op de vragen zoals ze ingediend zijn door D66. Met name het laatste vind ik nogal schimmig, onduidelijk. Iedereen mag weten dat het voorstel zoals wij dat hebben gedaan in de commissie, om -indien blijkt dat het middel betrouwbaar is, snel afbreekbaar is, geen schade toebrengt- het ook toe te passen op andere plaatsen in Soest waar kruidbestrijding -onkruidbestrij ding mag je blijkbaar niet meer zeggen, tegenwoordig- moeilijk is toe te passen op andere manieren. Dan verbaast het me dat met name D66, met die grote D van democratisch, spreekt van een ontoelaatbare suggestie. Dat is gewoon een vraag die ik gesteld heb. Vraag 1: wie bepaalt wat ontoelaatbaar is en wat hier gezegd mag worden in een commissie of in de raad? We hebben gewoon een voorstel gedaan en daar zegt u ja of nee tegen. Om ons voorstel als «ontoelaatbare suggestie» af te doen, dat doet afbreuk denk ik aan gewoon het democratisch samenspel zoals het hier hoort. Dat verbaast me met name uit de mond van D66 met de D van democraten. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, het zal u niet verbazen dat ook wij in de commissie heel duidelijk hebben gesteld dat wij geen behoefte hebben aan het gebruik van AA-mix. We hebben ook gelezen dat Natuur en Milieu daar toch wel wat kanttekeningen bij zet. Ik kan mij nog herinneren dat we niet al te lang geleden met de sportafdeling een aantal velden zijn langs gegaan en onder andere bij het sportcomplex van S.0. Soest kwamen, waar inderdaad gewezen werd op varkensgras en andere onkruiden die daar hinderlijk waren. Dat terrein valt uitdrukkelijk binnen het grondwaterbeschermingsgebied, er staan borden, dat kan iedereen controleren. Dus wij vragen uitdrukkelijk aan u dat in ieder geval dit middel niet op die velden wordt gebruikt, want dan krijgen we zoiets als we jaren geleden met de Round-up kwestie hebben gehad: grote artikelen in de krant: de gemeente Soest, die zo natuurlijk is, vervuilt het milieu! Ik wil toch ook even ingaan op de opmerkingen van de heer Joustra. Er is vier jaar geleden besloten om over te gaan van het spuiten met bestrijdingsmiddelen op mechanische onkruidbestrijding. Dat heeft zijn partij niet meegemaakt, maar dat is tot nu toe op een hele positieve manier geëvalueerd. Tussendoor hebben we nog wel eens de degens gekruist hier in de raad over de vraag of er op bepaalde plekken gebrand mocht worden en waren er toch ook wel wat twijfels over de borstels, of de borstelmachines niet nog meer milieuvervuilend zouden zijn dan het onkruidbestrijdings middel, maar ik denk dat de heer Joustra er niets van snapt als hij denkt dat het over democratische principes gaat. Het punt is dat wij hier met elkaar een aantal jaren bezig zijn en ook een aantal jaren met elkaar gesteggeld hebben over de vraag of we doorgaan met mechanische onkruid bestri jding en dan wel heel principieel, omdat wij vinden dat vervuiling van de bodem niet meer moet toenemen dan hij inmiddels al vervuild is. Want dat weten we, we hebben natuurlijk jaren in onwetendheid van alles en nog wat geloosd op de bodem. Ik denk dat alles wat we kunnen doen om te beperken dat er nog meer in de bodem komt, een hele zinvolle zaak is. Dat heeft gewoon met verstand te maken en niks met democratie. Mijn fractie zou ook graag willen dat u in ieder geval niet overgaat tot het gebruik van dit middel op de voetbalvelden. Wij vinden het echt het hek open zetten voor weer allerlei andere dingen. Bovendien, naar de burger toe, iemand die het een beetje aan zijn rug heeft en een tuin heeft waar ook onkruid in groeit, daar zouden wij ook graag van zien dat hij op de een of andere manier probeert het op een niet-chemische manier te doen, terwijl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 234