7 juli 1994 - 5 - Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, met vooral de laatste verzekering van de wethouder ben ik wel gelukkig. Het is veel duidelijker dan het op de stukken stond. Ik had zo graag gewild dat het college uit zichzelf deze principiële houding ten toon gespreid had, ook naar buiten in de pers, zodat de burgers kunnen zien dat het wel degelijk een voortzetting van het huidige natuurvriendelijke beleid is. Biologische middelen. Er is inderdaad laatst in de commissie over gesproken, de wethouder citeert juist naar mijn mening. Ik zou u dan op het hart willen drukken om te blijven informeren naar die biologische middelen en daar ook werkelijk meer dan één niet beantwoord telefoontje aan te wagen deze keer. Wat mevrouw Stekelenburg betreft, de commissie milieubeheer heeft weliswaar gezegd dat er ook bij Staatsbosbeheer voor een bepaald percentage -de wethouder zegt het ook- gebruik wordt gemaakt van deze middelen, anderzijds heeft de commissie milieubeheer in eerste instantie, voor ze het over de middelen die desnoods toegepast konden worden hadden, gezegd: gaat u eerst nog eens daar en daar informeren. Mijn bezwaar was juist dat het niet duidelijk uit de verf was gekomen dat daar inderdaad naar geïnformeerd was, behalve dan met een doodvallend telefoontje. Mijnheer Joustra, ik meen dat uw partij duidelijk te woord is gestaan door de heer Witte. Bedankt, mijnheer Witte. Inderdaad hebben democratie en ontoelaatbare suggesties niets met elkaar te maken. Heer VISSER (GL/PS)Voorzitter, ik constateer, dat geeft mevrouw Stekelenburg ook toe, dat ze overstag is gegaan en dat ze gevolg heeft gegeven aan het advies van de commissie milieubeheer. Ik wou dat ze dat altijd deed, we zullen deze opmerking dan ook onthouden. Ik heb geen antwoord gekregen van de wethouder, terwijl ik toch duidelijk via een fax heb bewezen en aangetoond dat VOORZITTER: Ik zal even de wethouder het woord geven, hij heeft dat over het hoofd gezien. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Ja, natuurlijk, ik had twee dingen opgeschreven. Het ene vond ik heel mooi, dat was namelijk «lamboyant» en het andere was «fax» en dat moet ik nog beantwoorden. Ik heb die fax intussen gelezen. Het is zo, indien dat middel dat wij in gedachten hebben niet toegepast mag worden in grondwaterbeschermingsgebieden, dan krijgt u van mij de garantie dat wij het ook niet zullen doen. Heer VISSER (GL/PS)Nou, dan komt u wel een beetje laat met die garantie, dat had u voor die tijd moeten doen. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Nee, daar kom ik niet laat mee, u stelt mij deze vraag zojuist en ik geef u daar op dit moment antwoord op. Heer VISSER (GL/PS)Ik zeg dat u daar een beetje laat mee komt, dat had u voordat de commissie hierover discussieerde aan moeten geven dat dit gevaar bestond, namelijk dat je dit soort spullen niet mag gebruiken. VOORZITTER: Mijnheer Visser, u mag ervan uitgaan dat het college geen middelen gebruikt die niet toegestaan zijn. Of het nu dit middel is of een ander, wat wettelijk niet toegestaan is wordt niet gebruikt. Heer VISSER (GL/PS)Ja, die gebruikt u wel. U gebruikt middelen die niet VOORZITTER: U hoort de wethouder zeggen dat de gemeente die middelen niet zal gebruiken als dat wettelijk niet toegestaan is. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Daar wil ik aan toevoegen -dat is dan misschien wat meer van toepassing op uw vraagstelling- dat wij uitdrukkelijk van WMN een lijst hebben ontvangen met daarop de «witte» en de «zwarte» middelen, dat betekent de toegelaten en niet-toegelaten middelen in grondwater beschermingsgebieden. Ons gedachte middel staat niet op de zwarte lijst en zou nog best eens een discrepantie kunnen zijn -om maar eens een goed

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 238