7 juli 1994 - 6 - Nederlands woord te gebruiken- tussen de tekst van de fax en de werkelijkheid. Ik zal dat onderzoeken. Mocht het zo zijn dat uw fax van toepassing is, dan blijft gelden wat ik zojuist gezegd heb. Heer VISSER (GL/PS)Dan verzoek ik u om bij de eerstvolgende commissie vergadering van uw commissie hierop terug te komen, de witte en zwarte lijsten ter inzage te leggen, nog eens een keer alsnog die telefoontjes te plegen zodat de commissie goed geïnformeerd wordt. Trouwens, u leest ook in de fax dat je mag spuiten tot september, dus dat mag al niet meer, na september tot mei mag het helemaal niet. Tot die tijd verzoek ik u voorlopig in ieder geval niets te doen, totdat het in de commissie besproken is. Heer JOUSTRA (BAM)Voorzitter, begrijp ik nu goed van mevrouw Swinkels dat zij zegt dat ontoelaatbare suggesties inderdaad niets met democratie te maken hebben, dat ze dus afstand neemt van haar opmerkingen, gedaan in het stuk, dat ons voorstel dus niet een ontoelaatbare suggestie is? Als dat zo is, dank u wel. Als dat niet zo is, voorzitter, dan wil ik toch graag van u horen of ons voorstel, zoals ik dat in de commissie heb gedaan, door u ook wordt beschouwd als ontoelaatbare suggestie. Want als dat zo is, dan weet ik niet meer wat ik hier wel en niet in deze raad of in de commissie kan zeggen. Ontoelaatbare suggesties zijn dus ontoelaatbaar en als u daar geen afstand van neemt VOORZITTER: Het zijn niet de woorden van ons college. Heer BAKS (BAM)Voorzitter, voor de duidelijkheid lezen wij de vragen van D66 dan als volgt, de allerlaatste zin, waar dan zou moeten staan: "...dergelijke voor D66 ontoelaatbare suggesties...." Dan kunnen wij ons er aardig in verenigen als D66 dat ermee bedoelt. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Ik hoef alleen nog maar te reageren op de gedachten van de heer Visser. Hij zegt: dan verwacht ik dat het in de commissie behandeld wordt. Wat wij zullen doen is de gegevens die gevraagd zijn en die relevant zijn, ter inzage leggen voor de commissie. Daar wil ik mij toe beperken. VOORZITTER: Dan sluit ik hiermee dit agendapunt af. 5. Voorstel tot het vaststellen van tussentijds bericht 1994 - I. 6. Voorstel tot het aangaan van een vaste geldlening van 10.000.000. De voorstellen 5 en 6 (RV 94-79 en RV 94-81) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 7. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor diverse gebieden. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, in de commissie hebben we al aangegeven dat we problemen hebben met een aantal van de plannen die het nodig maken dat we hier voorbereidingsbesluiten voor moeten nemen. Ik ben daar toen al op ingegaan. Iets anders, wat ik toen niet aan de orde heb gesteld en wat ik toch nog eens aan de orde wil stellen, is met name het voorbereidings besluit dat nodig is voor Steenhoffstraat 28-30. Daarvan is twee maanden geleden een plan ter inzage gelegd voor de commissie r.o. Mijn fractie, mijn persoon heeft toen een paar dagen nadat het de bedoeling was dat iedereen getekend had, alsnog getekend en alarm geslagen bij de ambtenaren, dat mijn fractie er grote problemen mee had dat de hele voorbereiding van de artikel 19 procedure zou worden gevoerd zonder dat erover gesproken zou zijn in de commissie r.o. Er is mij toen toegezegd dat het in de eerst volgende commissie aan de orde zou worden gesteld; de echte eerstvolgende kon niet, omdat het een paar dagen na het moment was waarop ik getekend heb, maar ook de keer daarop is het niet gebeurd. Ik heb nu toch achteraf een beetje een vervelend gevoel daarover. Het is een plan waarvan we weten dat degene die daar iets wil uitvoeren behoorlijke -en dan druk ik mij zachtjes uit- druk op de ketel zet om procedures naar voren te halen. Ik

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 240