7 juli 1994 - 7 - heb toch een beetje het idee dat in dit geval de gemeente daar wel erg hard aan meegewerkt heeft en in ieder geval tamelijk onzorgvuldig is omgegaan met het feit dat mijn fractie toch heel duidelijk ook bij de ambtenaren bezwaar heeft gemaakt en gezegd heeft: zorg ervoor dat het bekend wordt bij het college, zodat men het alsnog in de commissie kan behandelen. We zien nu dat de hele procedure al aan het lopen is, dat er al naar Utrecht toe een verzoek is om een verklaring van geen bezwaar. Ik blijf erbij dat dat een hoogst vervelende zaak is, waarvan ik in ieder geval in deze vergade ring melding wil maken. Iets ander wat betreft deze voorbereidingsbesluiten. Wij begrijpen dat de meerderheid er voor is dat deze worden genomen, buiten het ene gebiedje Koningsweg/Eigendomweg dat eruit is gehaald. Er zit nog een plannetje is, dat is het structuurplan Bosstraat, waarvan wij menen: goed, dan nu een voorbereidingsbesluit, gelet op het feit dat de meerderheid daar voor is, maar wij vragen u wel bij deze om de artikel 19 procedure in ieder geval in handen wordt gelegd van de gemeenteraad en niet gemandateerd wordt aan het college. Wij willen uitdrukkelijk dat over de zaak nog uitgebreid overleg kan plaatsvinden in de commissie. Heer BAKS (BAM)Voorzitter, wij hadden in de commissie al onze bezwaren kenbaar gemaakt tegen het voorbereidingsbesluit hoek Koningsweg/Eigendom weg. Dank dat het college aan ons bezwaar gehoor heeft gegeven door het eruit te halen. Wij kunnen instemmen met het raadsvoorstel, maar sluiten ons aan bij de opmerkingen van Gemeentebelangen Groen Soest voor wat betreft het voorbereidingsbesluit en dan de te volgen procedure rond het terrein Bosstraat. Wij zouden de artikel 19 procedure ook graag in de raad behandeld willen hebben. Wethouder TEN HOVEVoorzitter, ten aanzien van de Steenhoffstraat kan ik mij de teleurstelling van de heer Witte voorstellen, maar de meerderheid van de commissie was het eens met de stukken die ter inzage hadden gelegen. Wij hebben met het ambtelijk apparaat de verdere procedure gevolgd. Ten aanzien van het structuurvoorstel wil ik gaarne toezeggen dat we de artikel 19 procedure in de raad aan uw oordeel zullen voorleggen. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, dan is het mij inmiddels duidelijk dat de wethouder niet op de hoogte is van de procedure zoals we die al vier jaar in de commissie r.o. toepassen. Er staat dat op het moment dat één van de fracties aangeeft behoefte te hebben aan bespreking in de commissie -dat hoeft maar één fractie te zijn- dan wordt dat ook gedaan. Daar wijken we niet vanaf. Ik neem aan dat dat een gewenningskwestie is, maar de ambtenaren hadden beter moeten weten, zij weten dat dat de procedure is. Ik blijf er dus bij dat het niet alleen teleurstellend is, maar dat hier gewoon de procedure die we met elkaar afgesproken hebben, met voeten getreden is. VOORZITTER: We zullen dit punt nog eens even in het college bespreken. Het voorstel (RV 94-80) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan «Nieuwe Gracht 2». Heer BAKS (BAM)Voorzitter, ik zou graag, voordat ik verder wil gaan met de eerste termijn die ik nu krijg, antwoord willen hebben van de wethouder op de volgende vraag. In de commissie ruimtelijke ordening is afgesproken dat er overleg gestart zou worden rond een eventuele aanleg van een groenstrook met de gemeente, de heren Pruyn en Hilhorst. Ik heb ondertussen begrepen dat er vanmiddag om half vijf het laatste of het eerste, in ieder geval een gesprek daarover heeft plaatsgevonden. Ik zou graag de uitkomsten van dat gesprek van de wethouder willen vernemen voordat ik in eerste termijn verder kan reageren. VOORZITTER: Ik kan mij voorstellen dat de raad dat wil weten. Wethouder Ten Hove heeft het woord. Wethouder TEN HOVEEr heeft overleg plaatsgevonden, ik heb daar ook nog

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 242