7 juli 1994 - 8 - een fax over gekregen, die voor u ligt. Als het goed is heeft iedereen die voor zich liggen. Heer BAKS (BAM)Voorzitter, de fax is van vier uur en het overleg was om half vijf. Wethouder TEN HOVE: Een overleg om half vijf is mij verder niet bekend. Heer BAKS (BAM)Misschien dat u dan even kunt schorsen om te vragen naar de uitkomsten van dit overleg, want ik heb begrepen dat de vertegenwoordi ger van de gemeente, die het overleg heeft gevoerd, in de zaal aanwezig is. Ik zou daar toch graag antwoord op willen hebben. VOORZITTER: De wethouder heeft dus geen overleg gehad. Wethouder TEN HOVEEr wordt door ambtenaren op meerdere tijdstippen overleg gepleegd zonder dat die tijdstippen mij bekend zijn. De opdracht is om te kijken of er voor de problematiek die er rondom Nieuwe Gracht 2 is, een oplossing te vinden is. Op welk tijdstip de betrokken ambtenaar daarover overleg pleegt, daar is hij denk ik vrij in, dat is ook afhanke lijk van zowel zijn eigen agenda als die van zijn gesprekspartners. VOORZITTER: We gaan aan de discussie beginnen. Heer BAKS (BAM)Voorzitter, dank u wel dat ik een termijn nul mocht. Voorzitter, bij nadere bestudering van het bestemmingsplan Nieuwe Gracht 2 en de bezwaren die daarbij zijn ingediend, een aantal opmerkingen. Ten eerste moet ik zeggen dat het mij teleur stelt. Hoewel toegezegd in de commissie r.o. dat, voordat de raadsvergadering zou beginnen of bij aanvang van het raadsagendapuntde stand van zaken voor wat betreft het overleg over een aan te leggen groenstrook tussen de partijen die ik in termijn nul al noemde zou worden kenbaar gemaakt, hebben we daar de resultaten niet van. Het was voor een deel van de commissie blijkbaar essentieel, want anders had u dat niet overgenomen. Het wordt nu moeilijk voor ons om daarop te reageren. De tweede onzorgvuldigheid die wij ontdekt hebben, is dat op de plankaart die bij de stukken ligt het perceel Dorresteinweg 70 onjuist is ingetekend. Dat betekent dat de tekening die er ligt gebaseerd is op een bebouwde oppervlakte van twintig jaar geleden. Daarna zijn een aantal bouwvergun ningen afgegeven, is het gebouw verlengd, dat betekent dat dat invloed heeft op de zonering die nodig is tussen het industrieterrein en de woningen, zoals aangegeven in het rapport van de VNG «Bedrijven en milieuzonering». Het is jammer dat de plankaart niet de actuele situatie weergeeft Voorzitter, we hebben uitgebreid gekeken ter plekke, we hebben de notitie van het VNG daarbij gelezen en komen tot de volgende conclusie. Het terrein zoals ingetekend in het bestemmingsplan dat bestemd zou moeten worden voor bedrijven uit categorie II, dient een zonering te hebben van minimaal 30 meter. Het bestemmingsplan geeft tevens het college de mogelijkheid af te wijken van de categorie met ten hoogste één punt. Dus mensen uit categorie III zouden een ontheffing kunnen krijgen voor een terrein dat bestemd is voor categorie II. Echter, voor categorie III is gemiddeld een afstand nodig van 100 meter. En we binden ons in het bestemmingsplan aan de notitie Bedrijven en milieuzonering van het VNG. Als dat zo is, dan valt het deel dat ingetekend is aan de Dorresteinweg achter Dorresteinweg 68a, 70 en 72 af voor bedrijven vallend in categorie III, omdat simpelweg de afstand daar te kort voor is. Dat betekent dat we dat stuk enkel en alleen mogen reserveren voor bedrijven uit categorie II. De notitie geeft ook aan -en ook het bestemmingsplan- dat bedrijven uit categorie II ook in een woonwijk gesitueerd zouden kunnen zijn. Dat betekent, kort samengevat, dat we dat deeltje dat bedoeld is voor categorie Il-bedrijven eigenlijk niet nodig hebben en we het risico lopen, op het moment dat er te weinig bedrijven zich aanmelden uit categorie II, dat we zitten met een leeg stuk bedrijven terrein dat we daarna maar voldouwen met bedrijven uit categorie III, terwijl we dan weer in strijd handelen met de milieuzonering. We hebben dus moeite met het deeltje twee.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 244