7 juli 1994 - 10 - het irreëel om ten aanzien van dit stuk dit over te nemen. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, we praten hier over bestemmings plan Nieuwe Gracht 2 en hier, zowel als in de commissie krijg ik de indruk dat het eigenlijk voornamelijk gaat over de firma Ben Becker, terwijl het over meer gaat. Dit bestemmingsplan krijgt onze instemming. We hebben kennis genomen van de fax die ons vanavond op ons bureau heeft bereikt. Ik denk dat er in de commissie door de wethouder aandacht is gegeven aan dit probleem. Daar waar het alle partijen ten goede kan komen, zou u naar een oplossing op een wijze kunnen streven. Ik denk dat we feitelijk niet onjuist bezig zijn als we het allemaal anders doen, anders zoals u het als college hebt voorgesteld. Eén opmerking ten aanzien van de firma Ben Becker. Waar wij in ieder geval aan hechten is dat de werkgelegenheid die deze firma ons geeft in ieder geval in Soest vastgehouden wordt. Als het op termijn -en ik denk dan op korte termijn voor dit bedrijf, omdat er in het verleden door hem meerdere malen is gezegd: ik heb haast, ik heb haast, want als ik niet van u iets kan krijgen, dan verdwijn ik uit Soest- niet kan, dan moeten we -want we hebben die afspraak gemaakt- gewoon de zaak in beweging zetten. In de commissie heb ik gevraagd: wilt u nog eens kijken of er ten aanzien van eventuele goothoogtes, etcetera nog een vrijstelling opgenomen zou kunnen worden? Ik neem aan dat u dat gedaan hebt en daar vertrouwen we dan op. Heer JANSEN (D66)Voorzitter, in de commissie heb ik gezegd dat D66 in principe instemt met het vaststellen van het bestemmingsplan. Dat neemt niet weg dat ook toegegeven is toen dat de ontwikkeling waar de heer Meilof over sprak, dat we het zouden toejuichen als dat op een andere manier kon. Ik heb begrepen, ook uit de informatie die we verder gekregen hebben, dat daar zeer positief overleg over is. Maar het kan nog wel even duren voordat daar inderdaad besluiten over vallen. De overwegingen die de heer Meilof genoemd heeft en ook de consequenties van de categorieën, zoals het in het bestemmingsplan staat, die dan zouden kunnen veranderen, dat is een reëel probleem in die -zich dan overigens gunstig ontwikkelende- situatie. Dat er een transportbedrijf bij de Richelleweg terecht zou komen, dat zouden we toejuichen, hebben we gezegd. Ik vind het lastig, omdat ook -wat mevrouw Stekelenburg zegt- de haast en de nood inderdaad duidelijk is aangegeven. Ik vroeg mij af of er een uitweg is uit deze situatie, met de doelstelling om de problemen die geschetst zijn te voorkomen in de toekomst, door in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid op te nemen, met het doel dat als de ontwikkeling zo goed gaat als wij wensen, er dan zodanig gewijzigd kan worden dat de geschetste problemen niet kunnen optreden. Heer VISSER (GL/PS)Voorzitter, ik ondersteun de suggestie van de heer Meilof, te meer daar ik toch wel geschrokken ben van de brief die vanavond op onze plek is gelegd van ARAG Rechtsbijstand, vooral bij punt 3, waar inderdaad aangegeven wordt dat op die chaotische vergadering van 31 mei toegezegd is dat er voor vanavond overleg zou worden gepleegd. Nou, u moet mij toch nog eens even haarfijn uit de doeken doen wat er nou gebeurd is. Is het nou gebeurd of is het niet gebeurd? Ik begrijp dat het niet gebeurd is en dan wil ik weten waarom. In de volgende zin staat dat er wel overleg heeft plaatsgevonden met een ambtenaar, "doch heeft daarbij aangegeven voor zichzelf op te treden en niet namens het college van burgemeester en wethouders". Kunt u daar ook even uw commentaar op geven? Ik denk niet dat topambtenaren hier vrijblijvende vergaderingen houden en opmerkingen maken uit privé-overwegingen, maar dat ze toch in dienst van dit gemeentebestuur het woord zullen spreken dat hun broodheer wil dat ze spreken. Kortom, ik ondersteun de suggestie van de heer Meilof en ik wil graag uitvoerig van u horen wat er tussen 31 mei toen trouwens de heer Baks al om half elf opstapte, nee, dat was de heer Meilof en om elf uur ging de heer Baks al weg, kortom, het werd kwart voor twaalf, om half twaalf pakte de heer Witte zijn tas al in. Misschien is het allemaal door de chaos tot stand gekomen, deze onduidelijkheid. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, ook ik sluit mij aan bij de woorden van de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 246