20 januari 1994 - 12 - VOORZITTER: Ik constateer dat het ordevoorstel is aanvaard. Het voorstel (RV 93-196) wordt aangehouden. 6. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied Nieuwe Gracht 2 en het perceel Kolonieweg 5 Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voor wat betreft het voorbereidingsbesluit Nieuwe Gracht 2, voorzitter, kan ik slechts de bezwaren zoals onze fractie voorzitter die heeft verwoord in de commissie r.o., hier herhalen. Dat zal ik niet doen. Wij zijn tegen dit voorbereidingsbesluit en tegen de ontwikke lingen die u hier wenst te gaan realiseren met een nieuw bestemmingsplan. VOORZITTERIemand anders? Niemand. U kunt met voorstel instemmen? Het voorstel (RV 94-06) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest geacht wil worden tegen het voorbereidingsbesluit voor het gebied Nieuwe Gracht 2 te hebben gestemd. 7Voorstel tot het instemmen met het rapport inzake de implementatie van de handhavingssamenwerking in het gewest Eemland. Heer LOKKER (CDA) Voorzitter, misschien dat we over dit onderwerp een boom kunnen opzetten, in plaats van kappen. Vooraf een opmerking met betrekking tot de titel van dit raadsvoorstel. U gebruikt in het stuk het woord implementatie. Ik heb het woord in de Dikke van Dale opgezocht en het daar niet gevonden, wel in het woordenboek Engels/Nederlands. Waarom zeg ik dat? Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)De heer Krol heeft nog een heleboel schoolboeken voor u. Heer LOKKER (CDA)Zoals u hoorde, heb ik ze zelf ook. VOORZITTER: Mijn aarzeling zoéven was ook omdat ik even over de tekst zat te denken. Ik dacht: op de tribune begrijpen ze van de aankondiging van dit agendapunt helemaal niets. Ik ben blij dat u erop ingaat. Heer LOKKER (CDA)Daarom maak ik deze opmerking toch vooraf. Ik denk dat een openbaar raadsstuk voor iedere burger begrijpelijk moet zijn. Ik vind het ondemocratisch -ik heb het wel eens eerder gezegd, bij andere stukken- om onduidelijke taal te gebruiken. Ik wil u toch zeggen dat, als ik voortaan dit soort stukken krijg, ik ze gewoon retour stuur, totdat ik een duidelijk stuk krijg. Het moet voor iedere burger te begrijpen zijn. Dan nu inhoudelijk over dit geïmplementeerEr bestaat bij de CDA-fractie in de eerste plaats geen twijfel over de noodzaak om met andere gemeenten in het gewest op milieugebied samen te werken. Maar een paar vragen blijven bij deze discussies altijd actueel. Hoever moet die samenwerking gaan? Hoeveel geld hebben we ervoor over? Welke taken kunnen beter en goedkoper door onszelf worden uitgevoerd? Hoe hou je als gemeente invloed op de besluitvorming? Uit de begeleidende stukken bij dit raadsstuk blijken de volgende feiten. De efficiency is belabberd. Nu is dat wel een bekend gevolg van een steeds maar uitdijende bureaucratie Heer BOERKOEL (PvdA)Welk woord zegt u? Heer LOKKER (CDA)Efficiency. Mevrouw VAN GORKUM (GGS)Staat dat wel in diezelfde druk van van Dale? Mevrouw TOMASSEN (PS)Doelmatigheid, bedoelt u dus. Heer LOKKER (CDA)Ik citeer hier het stuk dat als begeleidend stuk bij het raadsvoorstel is gevoegd. Vertaald betekent het dat er dus gewoon niks is bereikt in de daarvoor gestelde tijd. Als je dat dan leest, dan vraag je je af of het wel verstandig is om daaraan mee te doen. In datzelfde stuk -ik

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 24