7 juli 1994 - 12 - want inmiddels heeft de BCF, de bedrijfscontactfunctionaris, mij laten weten dat vandaag tussen half vijf en kwart voor zes een gesprek heeft plaatsgevonden. Dat heeft opgeleverd dat de heren Pruyn en Hilhorst hun bezwaren tegen het bouwplan van Ben Becker op papier zullen zetten en op papier zullen zetten onder welke voorwaarden zij bereid zijn om hun bezwaren in te trekken. Die voorwaarden zullen dan uiteraard ook zo spoedig mogelijk aan de commissie en aan de raad bekend gemaakt worden. Dat brengt mij gelijk op het punt, mijnheer de voorzitter, dat eigenlijk sprake is van twee dingen die bij tijd en wijle door elkaar lopen. We hebben enerzijds te maken met goedkeuring van het bestemmingsplan en anderzijds ligt er het reeds door ons goedgekeurde plan om daar een bedrijf neer te zetten. Nu weet ik wel dat een aantal bezwaren zich zowel tegen het bouwplan als tegen goedkeuring van het bestemmingsplan richten, maar vanavond is aan de orde de goedkeuring van het bestemmingsplan Nieuwe Gracht 2. Ik denk dat we die twee dingen even uit elkaar moeten houden. De heer Baks heeft de vraag gesteld of het college bereid zou zijn om een groenstrook aan te leggen. Ik zou hierop willen antwoorden dat wij binnen de grenzen van het bestemmingsplan zoals dat nu ter goedkeuring voorligt met de bezwaarden zullen proberen een zo goed mogelijke oplossing te vinden Dat brengt mij op punt 3 van de fax die voor u ligt. Ik heb u net gememo reerd dat dat overleg heeft plaatsgevonden. Het is natuurlijk zo dat de bedrijfscontactfunctionaris, als hij gesprekken voert, daar in die zin als een persoon spreekt: hij krijgt bepaalde richtlijnen mee om af te tasten wat er wel en niet mogelijk is met de betrokkenen en vervolgens moet hij terug naar het college en aan het college voorleggen welke beslissingen wij daar eventueel over zouden kunnen nemen. Dus de heer Hulsbergen heeft daar niet als een persoon opgetreden, maar namens het college om te informeren of uit te zoeken wat er wel en niet mogelijk was. En dan is het uiteraard aan het college om daar beslissingen over te nemen. Heer BAKS (BAM)Voorzitter, bij interruptie, kan de wethouder dan aangeven met welke opdracht namens het college de heer Hulsbergen het overleg is gestart met de heren Pruyn en Hilhorst? Wethouder TEN HOVEIn de onderhandelingen, mijnheer de voorzitter, lijkt het mij niet verstandig om te vertellen wat wij wel of niet als opdracht meegeven. In algemene zin heeft de BCF opdracht gekregen om uit te vinden wat er wel of niet aan wensen leven bij de betrokkenen. Daarop zullen wij reageren Heer WITTE (GGS)Voorzitter, ik wil toch ook echt graag antwoord hebben op de opmerking van de heer Baks dat er een dertig meter zone moet worden vrijgehouden. Dat is toch wel van belang om te weten, want als we daar dertig meter moeten aanhouden, dan zitten we met een compleet verkeerd bestemmingsplan VOORZITTER: De wethouder was nog niet klaar. Wethouder TEN HOVEDe dertig meter zone is nodig voor categorie II bedrijven. Ik zal letterlijk voorlezen wat er in het bestemmingsplan staat: "Activiteiten die door hun aard slechts toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk naast woningen in een rustige woonwijk, indien geconcentreerd in een centrum." En categorie III: "Activiteiten die door hun aard toelaatbaar zijn aan de rand van rustige woonwijken." Daarvoor geldt dan een afstand van vijftig tot honderd meter. Heer WITTE (GGS)Die dertig meter staat er dus echt bij? Wethouder TEN HOVEJa, voor categorie II. Ten aanzien van Ben Becker. Ook in de commissie is daar uitgebreid over gesproken en er zijn allerlei wensen geuit. Ik denk toch dat we met de realiteit rekening moeten houden, dat het bedrijventerrein aan de Richelleweg niet te verwerven of operationeel te maken zal zijn in een periode van twee tot vijf jaar. Nogmaals, het is ook al door andere gememoreerd, we hebben een overeenkomst met de firma Ben Becker, dus ik

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 250