7 juli 1994 - 13 - denk dat het ook een zaak van behoorlijk bestuur is om die overeenkomst na te komen. VOORZITTER: Wenst iemand in tweede termijn het woord? Heer WITTE (GGS)Voorzitter, de antwoorden van de wethouder maken alleen maar voor mij nog veel duidelijker dat wij dit bestemmingsplan vanavond niet kunnen aannemen. Ik hoef maar op de plankaart te kijken om te zien dat als er een dertig meter zone moet worden gehanteerd tussen de woningen, dat tussen 72, 68a en 68 absoluut nooit dertig meter kan worden gehanteerd als we het bouwplan van Ben Becker overeind willen houden. Dus we zitten met een gigantisch probleem. Bovendien denk ik dat het een rare manier van werken is om eerst het bestemmingsplan vast te stellen. Dat betekent dat je gaat vertellen wat daar mogelijk is en dan ga je je dus aan handen en voeten binden, waardoor je absoluut geen onderhandelingsruimte voor jezelf creëert en ook niet voor de andere partij, waarbij je eigenlijk moet vaststellen: wat valt er nog te onderhandelen? We gaan toch niet over een paar maanden een artikel 19 procedure volgen om de heren Pruyn en Hilhorst tevreden te stellen. Het lijkt mij dat het helemaal niet kan. Voorzitter, de wethouder zegt dat het twee verschillende dingen zijn, het bestemmingsplan en de bouwvergunning. Ja, dat mogen dan wel twee verschillende dingen zijn, maar het bestemmingsplan is natuurlijk de juridische grondlegger om bouwvergunningen te kunnen afgeven, een bouw vergunning moet passen binnen het bestemmingsplan, anders kan het helemaal niet. Dus ik zie het probleem niet dat hij schetst, dat er nou zoveel verschil in zou zitten of we ons nu met het één bezig houden of met het ander, je moet naar allebei kijken. Het lijkt mij hoogst onverstandig in het kader van dat we nog wat te onderhandelen hebben daar, om nu vanavond het bestemmingsplan vast te stellen. Ik denk trouwens dat we in de problemen komen. Als ik naar de kaart kijk, dan zit er nooit dertig meter tussen de woningen en het plan van Ben Becker. Heer BAKS (BAM)Voorzitter, ik denk dat het aan mij ligt als ik de wethouder niet begrijp. Dat is het makkelijkste. Het ligt aan mij als ik niet begrijp dat de wethouder een toezegging doet in de commissie ruimtelijke ordening dat er overlegd wordt over een aan te leggen groenstrook van twee keer vijf meter tussen de percelen van 68a en 70, er overlegd wordt over het al of niet aankopen van een stuk grond en de wethouder vandaag antwoordt: ik kan niet zeggen in dit onderhandelings proces wat de opdracht is. Nou, dan zal het aan mij liggen, maar ik denk dat de opdracht in de commissie ruimtelijke ordening duidelijk was geformuleerd en toegezegd: overleggen om alsnog een bebossing te krijgen op die stukken grond. VOORZITTER: Waarom vraagt u er dan naar, als de opdracht zo duidelijk is in uw ogen? Heer BAKS (BAM)Omdat ik die opdracht bevestigd wil hebben door het college. Omdat ik zie dat er over andere dingen onderhandeld wordt dan de commissie ruimtelijke ordening de wethouder als opdracht meegeeft. VOORZITTER: De commissie geeft adviezen mee aan het college. Heer BAKS (BAM)Ja, oké. VOORZITTER: Ja, nee, we moeten de zaken wel even zuiver zien, mijnheer Baks Heer BAKS (BAM)De wethouder heeft namens het college de toezegging in de commissie gedaan het overleg te starten over een bebossing. Over niks anders. Dus hij heeft ter plekke het advies van de commissie overgenomen. Het blijkt dat het overleg daarover nog niet is afgerond. Toch wilt u vandaag als college het voorstel blijkbaar niet aanhouden, zoals gesuggereerd door Gemeentebelangen Groen Soest en GPV/RPF/SGP. Dan zou de makkelijkste manier voor ons zijn om dat te doen wat ons hart ons ingeeft

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 252