7 juli 1994 - 14 - op dit momentniet akkoord gaan met het raadsvoorstelDat betekent dat de coalitiepartijen het raadsvoorstel aannemen en we geen enkele invloed hebben gehad. Om die invloed dan toch maar proberen uit te oefenen, voorzitter, doe ik u een amendement toekomen. Want ik begrijp dat het college niet bereid is om een visuele afscheiding te maken tussen woon- en industrieterrein. Ik zal de raad via het amendement een uitspraak vragen hoe dat hier dan ligt. Ik heb maar één exemplaar, want ik had gedacht dat het niet nodig was om te vermenigvuldigen, omdat het college uiteraard bereid zou zijn die groenstrook mee in het bestemmingsplan op te nemen. Dat valt me een beetje tegen. Maar daarom heb ik het amendement maar in enkelvoud. VOORZITTER: Voordat we verder gaan, zal ik eerst de tekst voorlezen van het amendement, dan kan het gefotokopieerd worden. Dan kunnen we ondertussen ook andere woordvoerders het woord geven. Amendement bij raadsvoorstel RV 94-83, «bestemmingsplan Nieuwe Gracht 2» De raad van Soest, in vergadering bijeen op 7 juli 1994 overwegende dat het in Soest tot nu toe gebruikelijk is woonbestemming en industriebestemming door middel van visuele afscheiding, een strook openbaar groen, van elkaar te scheiden; dat de raad een dergelijke afscheiding een bijdrage vindt tot een leefbaar Soest; dat hierdoor industriebestemming aan het oog van de omwonenden en voorbijganger wordt onttrokken, zodat een landelijk karakter van Soest gewaarborgd blijft; dat bestemmingsplan Nieuwe Gracht 2 is gesitueerd in een zeer landelijk gedeelte van onze gemeente; dat een visuele afscheiding van het industrieterrein door middel van een groenstrook het landelijk karakter van dit deel van Soest waarborgt; dat het niet juist is de burgers (Dorresteinweg 68a, 70 en 72) een beperking op te leggen op hun gronden bij de realisatie van een nieuw te vestigen industrieterrein; besluit in het bestemmingsplan een groenstrook, aan de zijde van het industrieterrein parallel aan de Dorresteinweg, te bestemmen van een breedte van 10 meter in plaats van 5 meter; en gaat over tot de orde van de dag. Getekend: Baks, Joustra en Glastra. Het zal gekopieerd worden en aan u uitgedeeld worden. Dan ga ik verder met de woordvoerders in de raad. wie mag ik in tweede termijn het woord geven? Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Mijnheer de voorzitter, de wethouder zegt dat we die twee dingen niet door elkaar moeten halen, de zaak van Ben Becker, verkoop grond en het plan dat nu voor ons ligt. Ik wens dat ook helemaal niet te doen, ik zeg alleen: er is op dit moment overleg over een zaak, dat betekent dat we anders tegen die zaak aankijken. Ik doe iets meer dan alleen maar blind gaan op het feit dat we nu een plannetje voor ons hebben dat nu uitgevoerd moet worden. Ik zeg alleen: we hebben ook wel eens eerder plannen gemaakt, we hebben ook een landschapsbeleidsplan en dat mag ook wel invloed hebben op ons denken, want daarvoor maakten wij vroeger landschaps- beleidsplannen. Ik kijk naar de inhoud van dat landschapsbeleidsplan en zeg: dat zou hier ook invloed moeten uitoefenen. Dat betekent dus dat daar op de een of andere manier langs de randen van het industrieterrein groen mogelijk moet zijn dat het industrieterrein onttrekt aan de omgeving. Dan is het niet logisch dat je daar een gebouw van acht meter hoog zet. Het staat ter discussie of dat gebouw er zal komen, want de desbetreffende huidige eigenaar is zelf bereid om te overleggen over de toekomst. Ik vind niet dat de wethouder dan kan zeggen hier: het zal toch wel niet doorgaan. Dan vind ik dat het overleg met Becker kennelijk geen serieus overleg is. VOORZITTER: Dat heeft de wethouder niet gezegd, hij heeft alleen gezegd dat, zoals het er nu uitziet, het twee tot vijf jaar zal duren om aan de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 254