7 juli 1994 - 16 - voor elkaar komen, maar het lijkt mij een wijs besluit om dit stukje zo kort mogelijk even buiten de besluitvorming te houden om dan wat de gemoederen bezig houdt te implementeren, op zo kort mogelijke termijn. Heer VISSER (GL/PS)Ik ondersteun wat mijn voorganger zegt, voorzitter. Ik vind het amendement van de heer Baks een aardige aanvulling op een overigens uitstekend bestemmingsplan. Ik blijf er toch mee zitten dat er tussen 31 mei en vanavond weinig gebeurd is en er dus geen gevolg gegeven is aan de belofte van de wethouder in die commissievergadering. Ik begrijp niet dat het overleg dan vandaag pas gevoerd is door de BCF. Wat ik trouwens een rare benaming vind, meer de titel van een voetbalclub. Zo duid je ambtenaren niet aan, met «de BCF», dat spraakgebruik moeten we afschaffen. VOORZITTER: Het is jammer dat u de afgelopen vier jaar er niet voor heeft benut om daaraan mee te werken. Heer VISSER (GL/PS)Dat is een rare opmerking, want ik hoor dat vanavond voor het eerst, dat een ambtenaar zo wordt aangeduid. VOORZITTER: Ik vind niet dat u zo over onze ambtenaren moet spreken, mijnheer Visser. Heer VISSER (GL/PS)Die duid je niet zo aan. Maar goed. Ik blijf ermee zitten dat ik het geen goede zaak vind dat er zo weinig overleg is geweest en dat wij er niet achter komen hoe dat overleg is gepleegd. Dat vind ik afkeurenswaardig Heer WITTE (GGS)Voorzitter, ik zou bijna vragen: laten we de vergadering eens even schorsen en met een aantal ambtenaren eens even kijken naar de plantekening. Ik ben overtuigd van het feit dat we iets onmogelijks aan het breien zijn vanavond. Ik denk dat nu het plan hier zo ligt en er boven tafel komt dat er een dertig meter zonering moet zijn, dat we -zoals we bij het besluit om grond te verkopen aan Becker al aan de orde hebben gesteld- overhaast te werk zijn gegaan, dat we niet goed gekeken hebben, vooruit lopend op het bestemmingsplan, waarvan nu pas de knelpunten naar voren komen. En dan zouden we nu vanavond met z'n allen maar even doen alsof ons neus bloedt en een bestemmingsplan aannemen waarin een aantal onmogelijke zaken voorkomen. Ik denk, als ik het zo bekijk, dat het bedrijf Becker sowieso zwaar in de problemen zit, doordat wij dit stuk grond hebben verkocht om dat daar zo te doen. Als ik zo naar de kaart kijk, kan het echt niet. Ik zou eigenlijk toch willen vragen aan u om de vergadering even te schorsen en even door ambtenaren een toelichting te laten geven of dat inderdaad een probleem is. Ik vind het toch een beetje te gek om los te lopen dat we hier met z'n allen iets gaan aannemen wat zo duidelijk helemaal niet kan. VOORZITTER: Voordat ik ga schorsen, wil ik toch eerst nog even een stukje informatie aan de raad geven, maar dat wilde ik anders in tweede termijn doen. Dan doe ik dat nu eerst. Heer VAN DEN BREEMER (CDA)Ik heb nog geen tweede termijn gehad! VOORZITTER: Nee, maar het is een ordevoorstel en dat gaat vóór andere zaken. Voordat ik schors, geef ik eerst een stuk informatie mee aan de raad, dan kunt u dat in de schorsing meenemen. Wethouder BLOMMERSVoorzitter, ik zou er toch nog eens even op willen wijzen dat er contact is geweest -niet alleen vandaag, maar ook nog tussendoor- met zowel de heer Becker als de heren aan de Dorresteinweg, dat er met name is gesproken in de geest zoals die in de commissie r.o. is aangekaart, namelijk: zorg dat er een groenwal binnen de mogelijkheden komt. De discussie spitst zich natuurlijk toe op zowel de ruimtelijke mogelijkheden die er zijn op het industrieterrein in een bestemmingsplan dat u vanavond ook niet voor het eerst ziet en waarvan net de heer Visser zei dat het zo'n uitstekend plan was en dat ben ik met hem eens. Dan denk

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 258