7 juli 1994 - 17 - ik dat het heel verstandig is om de richtlijn die erbij zit, namelijk dat vijftig vierkante meter groen gelijk is aan één boom, dan nog maar eens goed in gedachten te nemen als je hierover praat, want er wordt wel degelijk op het ogenblik gedacht aan een groenwalAlleen, de wijze waarop die groenwal wordt aangelegd, daar is discussie over. Ik zie ook niet in waarom u dat hier in het openbaar in de raad zou moeten behandelen. Ik wou toch wel even afwijzen dat het niet gebeurd is, want er is in de afgelopen periode buitengewoon veel tijd besteed, zowel ambtelijk door de heer Hulsbergen als hier in huis, aan mogelijke oplossingen om te komen tot een situatie waarin u uw contract met de heer Becker kunt honoreren. Dan wil ik nogmaals zeggen over de Richelleweg dat we natuurlijk reuze blij zijn dat dat nu de toestemming van de provincie heeft. U bent allemaal lang genoeg bekend met dit werk om te weten dat als je terreinen moet gaan kopen van Defensie, vervolgens een industrieterrein moet gaan inrichten, dat je dan heel blij mag zijn als je dat in vijf jaar voor elkaar kunt hebben. Het zou natuurlijk prachtig zijn als er dan transportbedrijven zijn die daar naartoe willen. Maar het zou getuigen van ik denk toch niet helemaal realiteitszin om te verwachten dat de heer Becker daarop wacht. We zijn net gestart met de grondonderhandelingen, de eerste afspraak is nog maar gemaakt. Dat betekent dat we er nog niet eens geweest zijn, de afspraak is gemaakt -ook daar is natuurlijk een zekere vakantiestemming- om te gaan praten over de grond. Dus, die Richelleweg is geen reële optie. VOORZITTER: Heeft u nog behoefte aan een schorsing? Dan schors ik de vergadering. VOORZITTERIk heropen de vergadering. Wij waren in de tweede termijn bezig, de meeste fractie hadden reeds het woord gevoerd. De heer Witte was aan het woord en had een ordevoorstel ingediend voor deze schorsing, dus hij kan verder gaan met het woord voeren als hij daar behoefte aan heeft. Heer WITTE (GGS)Ja, voorzitter. Ik heb van de schorsing gebruik gemaakt om nog eens van ambtelijke zijde te laten uitmeten hoe het precies zit met de afstanden. Ik heb de schorsing aangevraagd om te voorkomen dat we hier een non-besluit zouden nemen. Ik moet zeggen dat de kaart en de metingen van de heer Van Gent en de redenering dat je moet rekenen vanaf de geluidbron en niet vanaf het gebouw zelf, mij overtuigd hebben dat het inderdaad betekent dat de afstanden die genoemd worden in de normeringen en de zoneringen, te realiseren zijn. Dus wat dat betreft kan ik de andere fracties gerust stellen dat ze geen non-besluit nemen wanneer ze dit aannemen. Dat neemt niet weg dat mijn fractie toch tegen zal stemmen. Heer VAN DEN BREEMER (CDA)Voorzitter, dat is nu helemaal het toppunt. Eerst komt de heer Witte tot de conclusie dat zijn bezwaren eigenlijk niet gegrond zijn en vervolgens gaat hij zeggen: ik stem toch tegen. De Raad van State heeft nu juist een uitspraak gedaan dat we eerst het bestemmingsplan moeten goedkeuren en dan kan de heer Becker gaan bouwen. Nu gaan we de zaak allemaal omdraaien en dan gaat hij nog tegen stemmen ook! Heer WITTE (GGS)Voorzitter, hier moet ik even op reageren. Het is natuurlijk onjuist van de heer Van den Breemer dat hij suggereert alsof onze stem onthouden wordt precies om dit punt. Ik heb al eerder in de commissie r.o. -daar heeft hij ook bij gezeten- diverse keren dat het bestemmingsplan aan de orde is geweest, heel duidelijk de principiële bezwaren van onze fractie op het plan gegeven. Het is te groot, het is teveel geworden en wij zijn niet blij met de bouwhoogtes, enzovoorts. Wij willen ook graag een groenvoorziening daar en dat heeft met dit punt niks te maken VOORZITTER: De heer Van den Breemer nog verder behoefte? Niet. Dan de heer Glastra. Heer GLASTRA (BAM)Voorzitter, wanneer je naar plannen gaat kijken en er zijn tekeningen, dan ga je in eerste instantie ervan uit dat die tekeningen goed zijn. Die vraag is in eerste ronde gesteld, we hebben daar geen antwoord op gekregen. De tekening 1:1000 die ter inzage lag, die hebben we

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 260