7 juli 1994 - 18 - meegenomen ter plekke en als je van het huis van nummer 70 naar de sloot gaat lopen, dan kom je op maximaal 28 meter. Dus als een grens van 30 meter gehandhaafd moet worden, dan zit je twee meter over de sloot. VOORZITTER: Dat hangt van de breedte van de sloot af. Heer GLASTRA (BAM) Het gebouw van nummer 70 staat niet juist geprojecteerd op de tekening, waardoor de maten allemaal verkeerd geïnterpreteerd worden. Ik denk dat we eerst van goede tekeningen uit moeten gaan. Ik zou het jammer vinden als u daaraan voorbijging. Wethouder TEN HOVEVoorzitter, ik heb in de commissie gezegd -en ik citeer maar letterlijk het verslag-: "Er vindt overleg met betrokkenen plaats om na te gaan of er een oplossing inzake de beplanting kan worden gevonden" Daarmee heb ik destijds ook bedoeld die strook van twee keer vijf meter die in het bestemmingsplan is opgenomen. De andere vragen zijn dacht ik inmiddels beantwoord. VOORZITTER: Dan ga ik over tot behandeling van het amendement. Mag ik aan de fractievoorzitters vragen of zij voor dit amendement zijn? Heer KRIJGER (WD) Geen behoefte aan het amendement. Heer KROL (CDA) Geen behoefte. VOORZITTER: De heer Meilof? Voor. De fractie van de Partij van de Arbeid? Tegen. D66? Mevrouw SWINKELS (D66)Op één punt zijn we nog niet overtuigd, vooral ook met de inpassing VOORZITTER: Nee, het gaat om het amendement. Mevrouw SWINKELS (D66)Oh, het amendement. Voor. VOORZITTER: De heer Visser? Voor. De heer Witte? Ook voor. Dan constateer ik dat er geen meerderheid is voor dit amendement, dat is dus daarmee verworpen Mag ik dan het raadsvoorstel zelf aan de orde stellen? Ik constateer dat de raad voor dit voorstel is met de aantekening zoals de heer Witte heeft gezegd, dat zijn fractie tegen is, de fractie van de heer Meilof is tegen en de fractie BAM is tegen. Heer BAKS (BAM)Nee, voorzitter, zo heb ik mij ook niet uitgedrukt in eerste en tweede instantie. Wij zijn niet tegen het bestemmingsplan zoals het er ligt. Wij maken alleen een voorbehoud, daar zijn wij niet voor, voor de zonering die is aangegeven van twee keer vijf meter voor de afstand achter de Dorresteinweg. VOORZITTER: U bent voor het raadsvoorstel, met de aantekening zoals u die zojuist verwoord hebt. Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, wij zijn voor dit uitstekende bestemmingsplan, we willen wel een aantekening over de groenstrook. Mede met het oog op de landschapsvisie, die door 27 raadsleden aangenomen is, vinden we dat het verantwoorder is een bredere strook vanwege de ecologische verbindingszones aan te leggen. VOORZITTER: Waarvan akte. Ik constateer dat de raad dit besluit heeft aangenomen met de aantekeningen zoals u die zojuist hebt verwoord. Het voorstel (RV 94-83) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fracties van GGS en GPV/SGP/RPF geacht willen worden tegen te hebben gestemd en dat de fracties van BAM en DGG een voorbehoud maken voor wat betreft de zonering c.q. een groenstrook.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 262