7 juli 1994 - 19 9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van een veeg/borstelmachine en een borstelmachine ten behoeve van de niet- chemische onkruidbestrijding. 10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de «Rationalisering stedelijk grondwater» Soest (anti-verdroging Soesterveen) 11. Voorstel tot aankoop van 10 aandelen in de N.V. Waterleidingbedrijf Midden- Nederland. De voorstellen 9 tot en met 11 (RV 94-94-77, RV 94-85 en RV 94-82) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen 12. Voorstel tot ruiling van grond bij Hartweg 56 met de heer R.A.W. Voskuilen en mevrouw S.C. v.d. Wolfshaar. Heer GLASTRA (BAM)Voorzitter, wanneer er gesproken wordt over gesloten beurzen: "de grondruil vindt met gesloten beurzen plaats", dan wekt dat de suggestie van het één weegt even zwaar als het ander, dus hoeven we niet over centjes te praten. Wanneer je de zaak een klein beetje narekent, dan kom je tot de ontdekking dat de gemeente meer dan duizend gulden weggeeft en ook nog jaarlijkse onderhoudskosten op haar hals haalt van een dikke honderd gulden. Dat vinden we allemaal niet zo erg. We zullen dus ook voor dit voorstel zijn. Maar we vinden wel dat de voorlichting in de stukken iets juister gesteld moet worden. Wethouder BLOMMERSDeze opmerkingen zijn ook in de commissie gemaakt. Ik begrijp dat het u nog steeds niet helemaal duidelijk is. Ik heb van de anderen geen commentaar gehad, maar ik zal een volgende keer nog eens kritisch naar de tekst kijken. Het voorstel (RV 94-84) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 13. Voorstel van de Commissie voor de beroepschriften tot het gegrond verklaren van het beroepschrift van de Stichting Welzijn Ouderen Soest tegen de vaststelling van het (voorlopig) subsidie 1994 ten behoeve van het dienstencentrum «Honsbergen» alsmede het dienstencentrum «De Drie Eiken». 14. Voorstel tot het sluiten van een huurovereenkomst met de Stichting Soester Openluchttheater «Cabrio» ter zake van de verhuur van het openluchttheater. De voorstellen 13 en 14 (RV 94-48 en RV 94-86) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 15. Voorstel tot aankoop van grond nabij de Inspecteur Schreuderlaan van de heer P.R. van Logtestijn. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, op gevaar af dat mevrouw Blommers zegt dat het al in de commissie is gezegd, enzovoorts, wil ik hier toch even herhalen dat mijn fractie bezwaren heeft tegen deze transactie. Ik weet wel dat er meerdere keren in de commissie financiën over dit stuk is gesproken en dat er eerder sprake was van twee woningen, maar ik wijs erop dat er in de structuurvisie en in alle stukken die ons voor dit moment hebben bereikt altijd van is uitgegaan dat het plannetje Braamhage/Albert Heijn niet verder zou gaan dan de aanleunwoningen van BraamhageIk moet toch constateren dat hier een woning wordt mogelijk gemaakt die daar voorbij gaat, die dus het gebied dat wij graag vrij zouden houden van bebouwing gaat penetreren. Wij vrezen dat dit een precedent is en andere grond bezitters daar met argusogen zullen kijken en waarschijnlijk zullen zeggen: kijk eens aan, Van Logtestijn gaat er een huis bouwen, nou, dan komen wij ook zo meteen bij de gemeenteraad om te kijken of wij niet ook op basis daarvan het een en ander zullen mogen. Ik denk dat we dan een heel ingewikkeld verhaal zullen moeten houden tegen een grondbezitter die dat ook zou willen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 264