7 juli 1994 - 20 - Heer JANSEN (DG6)Voorzitter, in de commissie financiën heb ik het vermoeden uitgesproken dat het aan te kopen stuk grond groter is dan dan het stuk dat in eerdere vergadering van de commissie aan de orde is geweest, en ik heb gevraagd of dat zo is. De wethouder kon daar toen geen duidelijk antwoord op geven. Inmiddels heeft de wethouder mij laten weten dat er meerdere tekeningen bestaan in relatie tot het plan Braamhage. Mijn dank voor het duidelijke antwoord dat ik alsnog gekregen heb. Uit de tekening, voor het laatst gewijzigd op 23 juni jl. die voor ons bij het koopcontract ter inzage is gelegd, blijkt dat deze grond duidelijk zichtbaar verder naar het noorden reikt dan bij de koppelverkoopdiscussie -om het zo maar te noemen- het geval was. En vergelijking met de tekening uit de structuurvisie laat een nog veel groter verschil zien van zo'n honderd meter verder richting Noorderweg. Dat is ruim een hectare meer dan in de structuurvisie aangeduid, doordat de plangrens ook nog eens twee weilanden verder naar het oosten reikt. Voorzitter, D66 heeft bij de structuurvisie met moeite ingestemd met de bouw van 50 woningen achter Braamhage, onder de voorwaarde dat de water huishouding in stand gehouden zou worden en er geen ontsluiting naar de Stadhouderslaan zou komen, omdat er dan aanzienlijk meer grond nodig zou zijn. We hebben ons toen het recht voorbehouden tegen uitbreidingen en zo'n ontsluiting te stemmen. De eerste uitbreiding die we toestaan, van Albert Heijn op die plek, daar hebben we al tegen gestemd. Dat had al tot gevolg dat meer grond nodig was, zoals bleek bij de eerste stedebouwkundige schets. En als er toch een ontsluiting naar de Stadhouderslaan komt, als onderdeel van de rondweg die dit college lijkt te willen -laat ik het voorzichtig stellen- dan is er nog meer grond nodig voor de weg zelf, maar ook om de benodigde afstand tussen woningen en weg, met het oog op het lawaai, mogelijk te maken. Door in te stemmen met de aankoop van deze grond maken wij dat mogelijk. Het zal duidelijk zijn dat D66, in lijn blijvend met onze opstelling tot nu toe, dat niet zal doen. Het is een prachtig stukje voor Soest karakteristiek landschap, dat knotwilgenlandschap. Onze vrees, dat ingaan op het uitdrukkelijk verzoek van de ouderen om een heel klein stukje grond voor seniorenwoningen in eigen buurt, dicht bij de winkels, ter beschikking te stellen via een salami-tactiek het verloren gaan van het hele gebied tot gevolg kan hebben, die vrees lijkt nu al werkelijkheid te gaan worden. Voor D66 is de rek eruit. Wij zullen tegen dit raadsvoorstel stemmen. Wethouder BLOMMERSVoorzitter, ik zal de heer Witte niet teleurstellen, hij heeft het inderdaad in de commissie al genoemd. Maar ik denk dat het zinnig is, als je dat standpunt huldigt op zo'n moment over zo'n belangrijk onderwerp, om het toch ook in een raad te herhalen. Ik heb daar overigens geen andere argumenten tegen in te brengen dan ik ook toen al heb gedaan. Het is een zorgvuldig voorbereide aankoop geweest, ten behoeve van seniorenwoningen. Het is niet zo dat wij daar grond verkopen, dat doet Albert Heijn zelf. Heer JANSEN (D66)Maar daardoor schuift het plan wel op. Wethouder BLOMMERSNu ga ik even door naar de heer Jansen van D66. U hebt inderdaad al die vraagtekens in eerdere fasen al naar voren gebrachtIk ben blij dat u in ieder geval op basis van voldoende informatie deze beslissing hebt genomen. Ik denk dat het aan iedere politieke partij is om hier zijn standpunt op deze manier te verwoorden en ik respecteer dat. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, er zit natuurlijk toch wel iets meer aan. Het is al begonnen bij het feit dat we een structuurvisie hebben aangenomen en dat er een korte tijd later al een Albert Heijn moest komen. Ik vind het dan toch een beetje vreemd wat de wethouder nu zegt. Eigenlijk begin ik hoe langer hoe meer te voelen dat het hele structuurvisieverhaal absoluut geen draagvlak meer heeft bij de meerderheid van deze gemeenteraad. Want hoe moet ik het anders rijmen dat een van de partijen -het CDA, dat er toen ook achter stond- nu met een hoofdweg komt, de Albert Heijn ineens wel een goed idee vindt en nu dit ook weer een goed idee vindt? Ik vind het echt een hele slechte zaak. De structuurvisie, daar is echt uitgebreid over gediscussieerd, we hebben alle tijd en mogelijkheid gehad om goed na te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 266