7 juli 1994 21 denken over wat we hier zouden doen. Ik constateer gewoon dat van meet af aan, zodra we de structuurvisie hadden aangenomen, er gewoon een loopje mee wordt genomen. Er blijken nu compleet andere plannen in de maak te zijn dan waar hier ooit over gesproken is. Ik vind dat een hele slechte zaak. Wethouder BLOMMERSVoorzitter, ik wil toch graag zeggen dat door de zwijgende meerderheid van deze raad het mogelijk wordt op een prettige en verantwoorde manier seniorenwoningen daar te gaan realiseren en daar dank ik u hartelijk voor. VOORZITTER: Mag ik constateren dat de raad met het voorstel kan instemmen? Met de aantekening dat Gemeentebelangen Groen Soest tegen dit voorstel is evenals de fracties van Progressief Soest, D66 en BAM. Het voorstel (RV 94-89) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fracties van Gemeentebelangen Groen Soest, Progressief Soest, D66 en BAM geacht willen worden tegen te hebben gestemd. VOORZITTER: Dan kom ik aan de afsluiting van deze raadsvergadering. We staan aan het begin van het zomerreces, zoals dat dan wel elders wordt genoemd. Ik wens u een hele goede vakantieperiode toe en hoop u allen in goede gezondheid hier daarna weer te mogen ontmoeten. De vergadering is gesloten. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest van 15 september 1994 de voo

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 268