15 september 1994 - 3 - waar de kiezer voor koos, niet meer gehoord kan worden, dat de invloed bij de besluitvorming wordt beperkt. Die verantwoordelijkheid wil ik niet nemen. Politiek, voorzitter, leden van de raad, is voor mij geen doel, maar een middel tot belangenbehartiging van mensen. Dat kan vanuit verschillende posities, binnen en buiten de raad. In deze periode hebben mijn fractiegenoten laten zien en ervaren dat politiek ook een menselijk gezicht heeft, eerlijk en rechtvaardig, maar ook vergevingsgezind en solidair. In mijn politieke loopbaan -ik hecht eraan om dat te vermelden- ben ik dit niet eerder tegengekomen. Voorzitter, het seniorenoverleg gaf mij een paar uur om een besluit te nemen, van donderdagavond tot de persconferentie van vrijdagmorgen. Aan een dergelijke tijdsspanne heb ik mij niet kunnen houden. Een antwoord vinden op de vraag: kun en wil je na een veroordeling en de ontstane situatie nog aanblijven als raadslid, heeft meerdere invalshoeken. Ik heb de tijd genomen -mijn tijd- om tot een besluit te komen. Het zal u, voorzitter, leden van de raad, niet verbazen nadat u het voorgaande aangehoord hebt, dat ik heb besloten, na de verschillende belangen afgewogen te hebben, mijn ontslag als raadslid in te dienen. De twee belangrijkste redenen -voor mij van gelijke waarde- wil ik kort noemen. Als eerste reden wil ik noemen dat ik het niet verantwoord vind in de gegeven omstandigheid het risico te lopen BAM verder te schaden, wellicht geheel of gedeeltelijk monddood te maken. Ik meen dat BAM en zijn fractie er recht op heeft beoordeeld te worden op hun woorden en daden en niet bij voorbaat op een veroordeling van één van haar raadsleden. De tweede reden is van persoonlijke aard. In de gegeven omstandigheden wil ik mijn energie inzetten in situaties waar sprake is van open kansen. Ik heb te veel zelfrespect om me te laten gebruiken als prooi voor electoraal gewin en de komende periode van 3,5 jaar te pas en te onpas monddood te laten maken door een verwijzing naar mijn strafbaar handelen om vervolgens te dienen als terugkerende paginavulling in komkommertijd van de media. Er zijn voor hogere waarden in het leven dan politieke. Politiek is één middel tot belangenbehartiging, mijn raadszetel is geen levensdoel. Ik wil dan ook u als voorzitter verzoeken om straks, via de bode, mijn ontslagbrief in ontvangst te nemen. Op grond van de Kieswet zal ik mijn functie als raads lid voor BAM blijven vervullen tot mijn opvolgster, nummer vier van de lijst van BAM, Ank Hugen-Strijkeronherroepelijk is toegelaten tot deze raad. Voorzitter, ik sluit af. Met het uitspreken van de eed bij mijn installatie heb ik erkend dat de overheid dienstbaar dient te zijn aan God. Dat was en is voor mij geen farce. Die erkenning besef ik nog steeds. In die relatie dient mijn grootste verantwoording van het gebeuren te liggen. Dat is voor mij geen dooddoener of excuus, maar een realiteit. Ik dank de raad en het college voor de constructieve manier van samen werking in de afgelopen maanden. Ik verzoek de bode om mijn ontslagbrief aan de voorzitter te overhandigen. VOORZITTER: Dank u wel, ik begrijp dat het de nodige moeite heeft gekost voor u om, alles afwegend, tot dit besluit te komen. U hebt zelf al aangegeven dat de wet en de Kieswet met name aangeeft dat u lid van de raad blijft totdat onherroepelijk in uw opvolging is voorzien. Heer JOUSTRA (BAM)Mijnheer de voorzitter. Ons Nederlands strafrecht zegt da niemand in dit land tweemaal kan worden gestraft voor hetzelfde feit. Dat is, voorzitter, een groot goed, bedoeld als rechtsbescherming voor ons allen. Hoe anders, mijnheer de voorzitter, is soms de werkelijkheid en verwordt het begrip «rechtsbescherming» tot een dode letter. Om dat duidelijk te maken heb ik er behoefte aan om de gebeurtenissen, zij het kort, mede namens collega Glastra nog eens op een rijtje te zetten. Toen het nieuws bekend werd dat collega Baks vanwege een door hem gepleegd strafbaar feit, door de rechter was veroordeeld, bracht dit zowel in de gelederen van BAM als daarbuiten de nodige opschudding teweeg. Dat is begrijpelijk, vooral als je een publieke functie als raadslid bekleedt. Collega Baks besefte dat terdege en bracht vrijwel direct nadat vonnis was gewezen, ons en u als burgemeester van de uitspraak op de hoogte. Van het feit zelf was u al op de hoogte voordat de huidige raad werd geïnstalleerd. De collega-fractievoorzitters werden door collega Baks van de veroordeling

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 272