15 september 1994 - 10 - met respect voor de mening van de ander. Het is een volwassen discussie geweest. Die volwassenheid, die openheid is het uiteindelijke plan ten goede gekomen. De provincie is dat ook niet ontgaan. Zij heeft dit gewaardeerd en uiteindelijk gehonoreerd. Voorzitter, wij zullen vanavond moeten stemmen. Wij doen een dringend beroep op een ieder om hun stem voor dit plan uit te brengen. Het zou een waardige afsluiting zijn van acht jaar praten over nieuwbouw op de lokatie van De Lindenhof. Voorzitter, afsluitend, wij verzoeken u thans om een schorsing, zodat de wethouder de gelegenheid krijgt om haar mening te heroverwegen. Wij hopen dat het college de gelederen wil sluiten. Tevens is het een mogelijkheid voor alle fracties om hun definitieve standpunt te bepalen, rekening houdend met de correspondentie die ons de laatste week heeft bereikt. VOORZITTER: Op zich moet ik dat honoreren, een verzoek tot schorsing, maar er is ook nog iets van een stukje praktische voortgang. Is het niet handiger als we eerst de raadsleden de gelegenheid geven in eerste ronde te reageren, zodat we ook de opmerkingen die door andere raadsleden wellicht over dit onderwerp gemaakt zullen worden, mee kunnen nemen? Ik stel u voor dus even te wachten met schorsen. Nee, u handhaaft uw verzoek. Dan moet ik volgens het reglement van orde schorsen. De vergadering is geschorst. VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Dan geef ik het woord aan degene die schorsing heeft gevraagd, mevrouw Stekelenburg. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij zouden het volgende aan u willen vragen en dat is een voorstel van orde. Wilt u de wethouder vragen haar mening nu aan ons kenbaar te maken, zodanig dat haar mening meegenomen kan worden in de eerste termijn van alle partijen? VOORZITTER: Ik denk dat dit een voorstel van orde is dat raadbreed wordt gedragen. Dan is dat hiermee aanvaard. Ik geef het woord aan wethouder Blommers Wethouder BLOMMERSVoorzitter, mevrouw Stekelenburg begon haar opmerkingen met aan te geven dat er tijdens de onderhandelingen niet gesproken is over de kwestie Lindenhof. Volgens haar betekende dat dat wij dit probleem voor ons'uit hadden geschoven. Zo heb ik dat niet opgevat, voorzitter. Er zijn tijdens de onderhandelingen, waar ik zelf in ieder geval bij het openbare gedeelte altijd bij ben geweest, een heleboel punten niet uitgesproken. Ik denk ongeveer tien keer zoveel punten als de punten waarover we ons wel hebben uitgesproken. Ik heb dat opgevat als zijnde punten waar we op dat moment geen mening over wilden hebben, over konden hebben, of waar we een mening over hadden die door een ander gerespecteerd zou worden. Het is heel duidelijk geweest gedurende de hele tijd dat ik in de WD- fractie heb gezeten en De Lindenhof op de agenda heeft gestaan, dat wij op geen enkele wijze tegen nieuwbouw voor De Lindenhof waren. Het is gedurende diezelfde termijn ook uiterst duidelijk geweest dat we tegen de voorge stelde invulling op het perceel van De Lindenhof waren, zoals het in deze raad is behandeld. Keer op keer hebben wij dat aangegeven. Keer op keer hebben we dat gemotiveerd aangegeven. Keer op keer hebben wij ook aange geven dat op het moment dat er een bestemmingsplan in voorbereiding is, deze wezenlijke beslissing, deze hele grote beslissing met name qua omvang aan de orde zou komen, dat deze niet vooruit mocht worden getrokken. Ik heb dat gedaan, vier jaar lang, aan de linkerkant van deze zaal als fractie voorzitter van de WD-fractie. Ik heb dat gedaan op verkiezingsbijeen komsten, ik heb dat gedaan in de raadzaal, ik heb dat gedaan op markten. Mede daardoor, denk ik, heeft de WD een zeer behoorlijke verkiezings uitslag gerealiseerd: 25% van de Soester kiezers heeft WD gestemd. Ik heb in diezelfde raadzaal na de verkiezingen, maar voordat de nieuwe raad was aangetreden, tegen het voorstel gestemd voor de artikel 19 procedure. U kunt van mij niet verwachten, omdat u nadien mij heeft gekozen op deze stoel, dat ik alle inhoudelijke argumenten die ik vijf jaar lang uit het diepst van mijn hart hier heb verkondigd, zal terugnemen. Ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat u vanavond mij vijf minuten de tijd geeft om op schreden terug te komen die ik vijf jaar lang weloverwogen heb gegaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 279