15 september 1994 - 16 - aan bode Bos wil overhandigen, zodat hij hem ook aan de pers kan uitdelen en aan de raadsleden. Dan krijgt u de eer, voorzitter, om deze motie voor te lezen. VOORZITTER; Ik stel voor dat wij eerst even de discussie afronden. Ik zie er nog een raadslid is die het woord wil voeren. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS): Voorzitter, ik denk dat het voor iedereen wel duidelijk is dat de fractie van Progressief Soest verdeeld zal stemmen. Ik zal tegen het voorstel stemmen. Heer JANSEN (D66): Daardoor raak ik weer ontgoocheld. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS): Nou, u had kunnen weten dat ik zeer principieel ben. Ik denk dat iedereen ook de redenen weet waarom ik altijd tegen gestemd heb, dus dat hoef ik niet te herhalen. VOORZITTER; Verder nog leden van de raad in deze eerste termijn? Niemand. Dan lees ik nu de motie voor, terwijl die rondgedeeld wordt. Motie van ontgoocheling. De raad van de gemeente Soest, in vergadering bijeen op donderdag, 15 september 1994, overwegende dat bij het niet verlenen van een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening ten behoeve van het bouwplan De Lindenhof gewekte verwachtingen niet worden gehonoreerd; - dat de rechtszekerheid van burgers met voeten wordt getreden; - dat de provincie in augustus al een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven; - dat vóór die tijd maandenlang een zorgvuldige besluitvorming heeft plaatsgevonden; dat de bewoners van De Lindenhof het gelag betalen en al veertien jaar aan het lijntje worden gehouden; dat de gemeente een miljoenen-schadeclaim kan verwachten, die we ons financieel niet kunnen permitteren; dat in de beleidsbegroting 1995 op blz. 250 het college unaniem de bouwstart van De Lindenhof reeds in 199 5 heeft vastgelegd; dat het minderheidsstandpunt van mevrouw Blommers in het college ten aanzien van dit voorliggende raadsvoorstel de geloofwaardig heid van het gehele gemeentebestuur ernstig aantast; besluit het standpunt van deze wethouder verwerpelijk te achten en haar gedrag af te keuren; en gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend: J. Visser, fractievoorzitter Groen Links/Progressief Soest VOORZITTER; Het college zal nu antwoorden op hetgeen in eerste termijn is gezegd. Na de tweede termijn komen we op deze motie terug. Wethouder TEN HOVE; Mijnheer de voorzitter, ik ben in de achterliggende jaren niet bij de discussies over De Lindenhof betrokken geweest. Ik meen dan ook dat ik op een redelijk zakelijke manier naar deze zaak kan kijken. Ik stel vast dat alle bezwaren die zijn ingebracht in de achterliggende jaren zijn gewikt en gewogen door alle instanties die bij een dergelijke procedure betrokken zijn en in een dergelijke procedure iets te zeggen hebben. Ik heb dat ook al in de commissie gezegd, ik denk dat ik dan tot de conclusie kom dat ik meega met degenen die zeggen dat de rechtszekerheid in deze zaak in het geding is en de gewekte verwachtingen niet teleurgesteld mogen worden. Ik wou me dan ook verder beperken door vast te stellen dat een meerderheid van het college die mening deelt en voor het verlenen is van de beoogde vrijstelling. VOORZITTER; Dan wil ik als voorzitter reageren op hetgeen de heer Joustra

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 287