15 september 1994 - 19 - slinkse wegen als het veranderen van titels van reserves de discussie omzeild moet worden. Heer BRUNEKREEF (WD): U zult begrijpen, voorzitter, dat wij het met de heer Witte niet eens zijn. Ik wil het college, zoals ik dat in de commissievergadering ook al heb gedaan, een compliment maken voor dit voorstel. Wij vinden het een goed voorstel, op weg naar een verbetering van de financiële structuur van de gemeente, zodanig dat deze raad ook een beter inzicht in de financiële verhoudingen kan krijgen. We hebben in de commissie aangegeven dat we op één punt nog geen uitspraak konden doen, dat is het punt 5c, waar een uitspraak wordt gevraagd over het al of niet handhaven van het vervangingsfonds huisvuilwagensNa ampel beraad hebben wij geconstateerd dat de wijze waarop deze voertuigen door de gemeente worden onderhouden en dat op een zeer goed geplande wijze gebeurt, de wijze waarop ook in de meerjarenplanning hiervoor gelden worden vastgelegd om de vervanging van deze voertuigen zeker te stellen, ons de overtuiging geven dat we dit fonds kunnen opheffen. Heer LOKKER (CDA)Voorzitter, het is een heldere nota en wij gaan niet onze argumenten daarvoor herhalen, dat is in de commissie gebeurd. Ook ten aanzien van hetzelfde punt als door de heer Brunekreef genoemd is, nog een overweging. Eigenlijk willen wij een pleidooi houden om dit fonds te handhaven, zij het tijdelijk. Waarom tijdelijk? In afwachting van een proef die op dit moment in Oostzaan gebeurt, hebben wij gezegd dat we dan misschien een besluit nemen om in de toekomst een dergelijk systeem over te nemen. Dat zou betekenen: geweldige investeringen en eigenlijk dan ook een mogelijke tariefsverhoging. Nu laat het vervallen van dit fonds eigenlijk al zien dat er sprake kan zijn van schommelingen in de tarieven, meer in de richting van: de burger zal toch zwaarder belast worden. Een ander argument daarbij is dat in de zeer nabije toekomst toch ook de verwerking van afval duurder wordt en we dus al te maken krijgen met een verhoging van de tarieven. Het bestaan van een dergelijk fonds zou in ieder geval deze ernstige schommelingen kunnen egaliseren. Dus in die zin pleiten wij er toch voor om dit fonds, zij het dan tijdelijk, te handhaven. Dan nog een laatste opmerking over het fonds rationeel wegbeheer. Dat is toch eigenlijk meer een soort reserve die we willen uitspreken. Als een deel van die niet gebruikte gelden in een jaar wordt toegevoegd aan die bedrijfsvoorziening, loop je eigenlijk toch eerder de kans dat het verdwijnt, ook al oormerk je die gelden. We vinden het toch wel heel belangrijk dat waar we geld voor hebben gereserveerd, namelijk het onderhoud van wegen -daar hebben we ook een hele nota aan gewijd- we dat zoveel mogelijk op dat niveau handhaven. Die zekerheid zouden we eigenlijk willen hebben en dat kan via zon fonds. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, het voorstel gaat bij de besluitvorming over een zevental punten. Bij punt 1, waar gesproken wordt over het kiezen van een model, heb ik mij in de commissie al uitgesproken niet voor model 3, zoals het college voorstelt, maar voor model 4. Verder vraagt u ons uit te spreken over handhaving of opheffing van het vervangingsfonds huisvuilwagens. Ik ben de mening toegedaan dat zo weinig mogelijk potjes gevormd moeten worden, dat er begroot dient te worden. Derhalve zijn wij voor opheffing van het vervangingsfonds. Het feit dat ik liever model 4 zou hebben dan model 3 is echter geen reden om tegen dit voorstel te zijn. Mevrouw SWINKELS (D66): Voorzitter, deze nota straalt -dat hebben we al geconstateerd de vorige keer en de wethouder heeft dat gelukkig bevestigd deze keer- een heel duidelijk D66-gehalte uit. Wij zijn hier erg content mee. Wat we niet vinden, is in tegenstelling tot wat de heer Witte heeft gezegd: de structuurvisiereserve heeft vanaf den beginne -daar wil ik even de nadruk op leggen- ook infrastructurele werken omvat. Dus als je het op deze manier opvat, kun je rustig zo regelen. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, een enkele opmerking. Een goed, helder plan, de structuur wordt doorzichtiger, dat was de bedoeling. Het is duidelijk dat ik een zekere voorkeur moet uitspreken voor het plan van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 290