15 september 1994 - 20 - GPV/SGP/RPF model 2. Ik heb in de commissievergadering geprobeerd duidelijk te maken wat het gevaar was dat naar ons idee kleeft aan model 3. Het gevaar dat je bovenop het besteedbare van een bepaald jaar een bedrag vrij krijgt en dat je dat in een bepaalde periode dient af te schrijven en dat je om die reden zou kunnen gaan zoeken, van: hé, we hebben dat geld nu extra beschikbaar, we kunnen nu mooi dat doen; we hadden dat anders niet kunnen doen, maar nu kunnen we dat mooi doen. Het plan van GPV/SGP/RPF behelsde vooral het gewoon toevoegen aan de algemene middelen en ook geen afschrijvingstermijn daaraan koppelen, zodat je dat risico minder liep. Van uw zijde, van ambtelijke zijde is toen heel erg expliciet duidelijk vermeld dat dat risico er niet in hoeft te zitten en dat het ook niet de bedoeling mag zijn van model 3. In die zin wil ik het voluit steunen, want als we dat hardop tegen elkaar zeggen dat dat niet de bedoeling is dat we er ook niet op die wijze gebruik van zullen maken, dan is dat risico voor mij ook niet meer aanwezig. Heer BAKS (BAM)Voorzitter, onze fractie kan instemmen met model 3, zoals voorgesteld door het college. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Voorzitter, wij kunnen instemmen met de voorstellen zoals die gedaan zijn. Wat betreft de opheffing van het vervangingsfonds huisvuilwagensals we willen gaan sparen voor diftar, dan zal dat zulke grote investeringen eisen, ik denk dat we dan gewoon een keuze moeten maken en daarom zijn wij toch voor het opheffen van het fonds. VOORZITTER: Andere leden van de raad? U bent al geweest, mevrouw Swinkels. De heer Jansen dan. Mevrouw SWINKELS (D66): Ik wou nog even zeggen dat wij voor model 3 zijn, dat wou de heer Jansen deze keer ook zeggen. Wij wisselen dat om, zoals u gemerkt heeft, als we maar de tijd krijgen. Ik weet niet of u wel eens naar de notulen kijkt, maar die twee stapels notulen die er deze keer bij waren, als je dan eens kijkt wie daar het langste het woord had, dan was het toch de burgemeester. VOORZITTER: Wat wou u daarmee zeggen? Mevrouw SWINKELS (D66): Dat ik de tijd wil hebben. Voorstel 3 akkoord en opheffen van het fonds huisvuilwagens ook akkoord. Wethouder BLOMMERS: Voorzitter, zoals mevrouw Swinkels al opmerkte, is deze nota in twee termijnen behandeld toen we hem moesten samenstellen, en ze dacht dat het in de raad waarschijnlijk ook een goede methode was. Ik denk dat dat op zichzelf niet zo erg is, als we er dan maar goed, op hetzelfde punt met elkaar uitkomen. Ik proef toch een hele duidelijke meerderheid voor model 3, nadrukkelijk met de kanttekening zoals die door de heer Meilof is geplaatst. Ik hoop ook dat u de notulen van deze raadsvergadering meeneemt naar de begrotingsvergadering, zodat we ons dan nog allemaal herinneren dat we ook weer wat geld gingen sparen en niet uit gingen geven. In zijn algemeenheid denk ik dat hier niemand helemaal verspeeld is. Wat betreft de naam van de reserve structuurvisie. Zoals in de toelichting staat en zoals ook mevrouw Swinkels aantoonde, was die reserve, mijnheer Witte, bedoeld voor grote zaken, bovenwijkse zaken. Bij de structuurvisie zijn een aantal zaken ingebracht, die zijn voor een groot gedeelte verwezenlijkt. We gaan nu naar een nieuwe planperiode. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat deze reserve gebruikt wordt voor zaken die binnen een normale exploitatie-opzet kunnen. Daarom is gekozen voor de naam reserve infrastructurele voorzieningen. Het gaat dus duidelijk om bovenwijkse voorzieningen, dat is ook de voeding van het fonds. Maar ik heb bij de anderen geen bezwaar gehoord en ik stel voor dat we nu eens proberen om vier jaar lang de namen van de fondsen dezelfde te laten zijn, want dat is ook wel prettig. Dan is er een opmerking gemaakt over de huisvuilwagens. Het CDA zegt: bewaar nu toch nog wat geld, want je weet maar nooit. Ja, dat is waar. Maar daar komt direct tegenover wat mevrouw Tomassen zei: we weten absoluut niet wat diftar gaat kosten, we weten zeker dat de verwerkingskosten van het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 291